Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniedbanie kadrowej w przesłaniu zwolnienia do ZUS a odszkodowanie za opóźnienie wypłaty zasiłku

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-05-13

Dostarczyłam zwolnienie lekarskie w terminie. Niestety pani kadrowa nie przesłała zwolnienia do ZUS-u w ciągu 7 dni, co spowodowało opóźnienie wypłaty zasiłku. Do dnia dzisiejszego nie mam wypłaconego zasiłku z ZUS-u przez zaniedbanie pani kadrowej, która przesłała zwolnienie z opóźnieniem i niestety z błędami, które musi poprawić, co nadal skutkuje opóźnieniem wypłaty zasiłku i brakiem możliwości wykupu lekarstw. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o odszkodowanie od pracodawcy poprzez niedopilnowanie obowiązków przez kadrową?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chodzi o wypłatę zasiłku chorobowego przez pracodawcę, to roszczenie o wypłatę należnego świadczenia ze stosunku pracy przedawniają się po 3 latach. Ma Pani więc sporo czasu na złożenie pozwu do sądu pracy, choć przy tak małej kwocie świadczenia zalecałabym jednak po pierwsze wezwanie pracodawcy do uregulowania zaległości, a po drugie skierowania skargi do Państwowej Inspekcji Pracy.

Natomiast w kwestii terminu przekazania zwolnienia lekarskiego do ZUS przez pracodawcę- w przypadku ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, płatnik składek przekazuje do ZUS-u wniosek, wydruk zaświadczenia lekarskiego albo zaświadczenie lekarskie wraz z dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Przepisy prawa nie przewidują jednak możliwości dochodzenia przez pracownika zadośćuczynienia za nieterminowe przekazanie zwolnienia do ZUS-u. W tym przypadku ma Pani prawo dochodzić odszkodowania jedynie na drodze cywilnej (co jest drogą trudniejszą i cały obowiązek udowodnienia winy pracodawcy spoczywa na Pani).

Zgodnie z art. 361, 363, 415 i 471 Kodeksu cywilnego „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania”.

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Słowem – jeśli  brak wypłaty zasiłku wyniknął z zaniedbania pracodawcy – może Pani pozwać go w drodze postępowania cywilnego i żądać odszkodowania oraz naprawienia szkody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Składka zdrowotna – obowiązkowa czy dobrowolna?

Jestem zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie chciałbym założyć działalność gospodarczą, ale odstrasza mnie składka zdrowotna, którą co...

 

Czy urlop zdrowotny wlicza się do 20 lat pracy przy tablicy?

Pracuję 18 lat w szkole i w tym czasie byłem rok na urlopie zdrowotnym. Mam 30 lat pracy i za 2 lata chciałem iść na emeryturę (mam 58...

 

Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. W obecności dyrekcji szkoły sporządzono notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »