Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiast urlopu ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-29

Złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Mam niewykorzystany urlop z ubiegłego roku oraz z bieżącego roku. W trakcie okresu wypowiedzenia chciałbym iść na urlop. Jakie mam możliwości prawne, żeby się tego domagać? Czy pracodawca może odmówić mi urlopu i wypłacić ekwiwalent?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1671 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Oznacza to, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę dysponentem urlopu pracownika jest pracodawca. To od jego woli zależy, czy udzieli pracownikowi urlopu, czy nie. Jeśli zdecyduje się na udzielenie, pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop. Jeśli pracodawca nie udzieli mu urlopu, musi wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, jeśli taką decyzję podejmie pracodawca i to niezależnie od tego, czy urlop ten był przewidziany w planie urlopów, czy nie.

Pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie trwającego wypowiedzenia umowy o pracę i to bez względu na długość tego okresu i stronę składającą oświadczenie o wypowiedzeniu.

Artykuł ten dotyczy wszystkich przysługujących urlopów wypoczynkowych, a więc urlopów bieżących (za rok kalendarzowy, w którym ustaje stosunek pracy) oraz urlopów zaległych.

O udzieleniu urlopu w okresie wypowiedzenia decyduje pracodawca. Może on zamiast udzielenia urlopu wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Powyższy zapis oznacza, iż pracownik nie może polemizować z pracodawcą co do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Potwierdził to Sąd Najwyższy, którego zdaniem udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić (wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10, OSNP 2012, nr 17-18, poz. 215).

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż udzielenie urlopu w tej sytuacji następuje na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy, która nie wymaga ani wniosku, ani zgody pracownika. Nie ma również znaczenia, która strona stosunku pracy wypowiada umowę o pracę, czy jest to pracownik, czy też pracodawca. Co więcej, prawo pracodawcy do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, nie jest uzależnione od tego, w jakim terminie pracownik faktycznie zaplanował swój urlop w planie urlopów.

Pracodawca uzyskuje prawo do udzielenia pracownikowi urlopu z momentem złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Termin na udzielenie urlopu kończy się wraz z upływem terminu wypowiedzenia.

Pracodawca może swobodnie określić termin, w jakim udziela zwalnianemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Z tym, że pracodawca powinien pamiętać, aby najpóźniej w dniu udzielenia urlopu poinformować pracownika o terminie, w którym udziela urlopu. Wprawdzie nie została dookreślona forma, w jakiej pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu, jednakże wydaje się, iż dla celów dowodowych powinna być zachowana forma pisemna. W tej sytuacji pracownik nie składa wniosku, gdyż jak zaznaczyłam wcześniej, zgoda pracownika na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia nie jest wymagana.

Podsumowując – to pracodawca zdecyduje, czy Pan w okresie wypowiedzenia wykorzysta swój urlop, czy też otrzyma Pan za ten urlop ekwiwalent.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »