Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zameldowanie stałe po przeniesieniu

Autor: Krystian Lenowiecki

Czy zgodnie z Rozporządzeniem MSW z 14.12.2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy SG za podróże służbowe i przeniesienia konieczne jest zameldowanie na pobyt stały w celu otrzymania ryczałtu z tytułu przeniesienia? Wiem, że aby otrzymać zasiłek osiedleniowy, konieczne jest się zameldowanie na stałe, ale jak to się ma do ryczałtu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania posługuje się pojęciem zameldowania, zamieszkania

i przesiedlenia funkcjonariusza.

Zgodnie jednakże z § 13 pkt 9 rozporządzenia „za przesiedlenie się do określonej miejscowości – uznaje się zmianę miejsca pobytu funkcjonariusza i członków rodziny, przewóz urządzeń domowych i zameldowanie się ich w tej miejscowości na pobyt:

a) stały,

b) czasowy ponad 2 miesiące – jeżeli funkcjonariuszowi została przydzielona kwatera tymczasowa na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy”.

Istotne jest zatem zawsze miejsce zameldowania, ale ono może mieć miejsce na pobyt stały lub czasowy powyżej 2 miesięcy.

Generalnie § 13 ust. 1 tego rozporządzania stanowi, iż „funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu przysługują:

1) diety dla niego i członków rodziny, za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;

2) zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania funkcjonariusza oraz osób, o których mowa w pkt 1;

3) ryczałt z tytułu przeniesienia;

4) zasiłek osiedleniowy;

5) przewóz urządzeń domowych;

6) ryczałt na pokrycie kosztów jednorazowego przejazdu w przypadku, o którym mowa w § 14”.

Proszę zwrócić uwagę, że wszędzie mowa jest o miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.

W pytaniu wspomniał Pan o zasiłku osiedleniowym, który przysługuje w przypadku zameldowania na pobyt stały. Tak rzeczywiście jest, bo § 18 rozporządzenia wyraźnie stanowi:

„1. Funkcjonariuszowi, który w związku z przeniesieniem z urzędu przesiedlił się na pobyt stały, przysługuje, niezależnie od ryczałtu za przeniesienie, zasiłek osiedleniowy.

2. Zasiłek osiedleniowy przysługuje:

1) funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę – w wysokości 200 %,

2) funkcjonariuszowi nieposiadającemu rodziny – w wysokości 50 %

– uposażenia”.

Tu ustawodawca wyraźnie przewidział konieczność przesiedlenia na pobyt stały, a zatem jeżeli dzieje się to okresowo, to nie przysługuje ów dodatek.

Natomiast nie ma takiego wymogu w przypadku ryczałtu, bo § 16 ust. 1 mówi jedynie, że „ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje w przypadku przesiedlenia się do miejscowości, do której funkcjonariusz został przeniesiony”. Nie ma tu już wymogu przesiedlenia na pobyt stały, a jak wcześniej wyjaśniłam, przesiedlenie zgodnie z definicją legalną zawartą w § 2 to zarówno przesiedlenie na pobyt stały, jak i czasowy.

Skoro zatem ustawodawca w jednym przepisie wyraźnie wskazuje, że dotyczy to tylko pobytu stałego, a w drugim już takiego zastrzeżenia nie czyni, to zakładając jego racjonalność, oznacza to, że w drugim przypadku takiego wymogu już po prostu nie ma.

Reasumując, w mojej ocenie, ryczałt przysługuje także przy zameldowaniu na okres czasowy powyżej 2 miesięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info