Kategoria: Obowiązki i odpowiedzialność pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz nanoszenia zmian w projekcie

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-12-07

Jestem projektantem–architektem w pewnej firmie; pracuję na umowę. Projekt był zrobiony „na szybko”, bo klientom się spieszyło, a szef chciał „złapać” to zlecenie. Niestety nasza firma nie dostała tego zlecenia, a przełożony nie pozwala mi zrobić poprawek do projektu. Kto ponosi ryzyko, jeśli budynek zostanie zbudowany z błędami? Czy inwestor może zaskarżyć mnie, a nie mojego szefa?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Kwestie odpowiedzialności pracownika za szkodę na rzecz osoby trzeciej (nie pracodawcy) reguluje art. 120 Kodeksu pracy. Zgodnie z § 1 „w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Treść tego przepisu określa wyraźnie, iż w sytuacji, gdy pracownik, przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, wyrządzi osobie trzeciej szkodę, poszkodowany o odszkodowanie może wystąpił jedynie do pracodawcy”. W takiej sytuacji pracownik nie ponosi osobistej odpowiedzialności wobec poszkodowanego (patrz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie o sygn. akt I ACa 750/99), a ewentualną szkodę osobie trzeciej zobowiązany jest naprawić jedynie pracodawca, a nie pracownik. Organicznie to ma jedynie zastosowanie, jeżeli do szkody doszło przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych a nie jedynie przy okazji ich wykonywania. Dla ułatwienia interpretacji pojęcia „przy wykonywaniu obowiązków” Sąd Najwyższy w wyroku z 19 lutego 1976 w sprawie o sygn. akt III PR 21/76 wskazuje, iż pracownik wyrządza szkodę przy wykonywaniu swych obowiązków pracowniczych wówczas, gdy szkoda ta pozostaje w normalnym wewnętrzno-organizacyjnym funkcjonalnym związku przyczynowym z powierzonymi mu czynnościami, które podjął na podstawie stosunku pracy w ramach wykonywania zadań związanych z przedmiotem działalności tego zakładu. Z tych przyczyn w świetle art. 120 § 1 kodeksu pracy zakład pracy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na terenie tego zakładu przez osobę pozostającą z nim w stosunku pracy, jeżeli sprawca szkody wyrządził ją innej osobie w czasie przeznaczonym na wykonywanie przez niego pracy, przez czynności wykraczające poza zakres jego obowiązków pracowniczych i poza zakres działalności zakładu pracy. Sprawca takiej szkody, wyrządzając ją jedynie przy sposobności zatrudnienia w zakładzie pracy, nie występuje w charakterze pracownika, nie działa bowiem w zamiarze osiągnięcia celów objętych działalnością zakładu pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Resumując, jeżeli sporządzenie projektu na rzecz klientów Pana pracodawcy leżało w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę, to niezadowoleni klienci nie mogą bezpośrednio od Pana żądać ewentualnego naprawienia szkody, a swoje roszczenia powinni kierować bezpośrednio do Pańskiego pracodawcy.

Musi Pan jednak pamiętać, iż obowiązek kierowania roszczeń do Pańskiego pracodawcy nie oznacza, że Pan jako pracownik w ogóle nie poniesie odpowiedzialności. W sytuacji, w której pracodawca naprawi szkodę wyrządzoną przez pracownika, będzie mógł się udać do Pana z tzw. roszczeniami regresowymi. Wysokość odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy, który naprawił szkodę, jest jednak ograniczona. Zgodnie z art. 119 Kodeksu pracy odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Dotyczy to jednak tylko winy nieumyślnej. Jedynie jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, będzie obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122 Kodeksu pracy).

Na podstawie przedstawionych przez Pana informacji zakładam, iż do wyrządzenia ewentualnej szkody mogło dojść nieumyślnie i przy wykonywaniu przez Pana obowiązków pracowniczych, a zatem Pana odpowiedzialność materialna nie przewyższy kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia – o ile w ogóle do niej dojdzie, bowiem sprawy takie są przeważnie bardzo trudne do przeprowadzenia, a wysokość szkody trudna do wykazania przez poszkodowanych. Może się zatem okazać, iż pracodawca w ogóle nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody klientom, a wtedy nie będzie mu służyło jakiekolwiek prawo regresu względem Pana.

Oczywiście wszystkie powyższe uwagi pozostają aktualne tylko, jeżeli zatrudniony jest Pan w oparciu o umowę o pracę, jak pierwotnie wskazywał Pan w swoim pytaniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »