Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakaz konkurencji a wykonywanie zleceń dla klientów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Prowadzę działalność gospodarczą związaną z tworzeniem grafiki. Mam kilku stałych klientów. Od sierpnia mam zacząć pracę na etacie i w umowie znalazłem zapis o zakazie działań konkurencyjnych. Moi klienci, których wspieram sporadycznie, ale jednak od kilku lat, nie kwalifikują się do nazwania ich konkurencją (zupełnie inny zakres prowadzonej działalności i zupełnie inne produkty, które nie są ani sklepami, ani serwisami ogłoszeniowymi — czyli np. platforma edukacyjna lub narzędzie do monitorowania ruchu na stronie). Czy wobec powyższych zapisów mam możliwość ich dalszego wspierania, czy nie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zakaz konkurencji a wykonywanie zleceń dla klientów

Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji jest ustanawiany w interesie pracodawcy, który określa, jakie informacje uznaje za ważne dla siebie ze swojego subiektywnego punktu widzenia (wyrok SN z dnia 03.12.2008 r., sygn. akt I PK 97/08). To pracodawca uznaje także, czy wykorzystanie u konkurencji nabytej przez pracownika wiedzy mogłoby narazić go na szkodę. Należy podkreślić, że pozycja pracodawcy zmierzającego do zawarcia klauzuli konkurencyjnej jest przeważająca, a nawet dominująca, ponieważ pracownik, który przed zawarciem umowy o pracę połączonej z zakazem konkurencji, odmówi zaakceptowania proponowanych mu warunków zatrudnienia, nie może liczyć na nawiązanie stosunku pracy, a w razie takiej odmowy w trakcie trwania stosunku pracy ryzykuje pogorszeniem warunków zatrudnienia, a nawet rozwiązaniem stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca, jako podmiot inicjujący, a nawet decydujący o zawarciu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, tj. podmiot w istocie rzeczy wymuszający jej zawarcie na pracowniku, z uwagi na potencjalne zagrożenie nienawiązania albo rozwiązania trwającego stosunku pracy, powinien przezornie dbać o warunki zawieranej umowy, w tym także o ewentualne uzgodnienie postanowień umownych umożliwiających wcześniejsze rozwiązanie klauzuli konkurencyjnej lub uzgodnienie innych środków legalnego uwolnienia się od skutków prawnych zobowiązania do zapłaty uzgodnionego odszkodowania za powstrzymywanie się przez pracownika od podejmowania działalności konkurencyjnej w umówionym okresie.

Umowa a działalność konkurencyjna

Zakaz konkurencji wprowadza art. 1011 § 1 Kodeksu pracy, statuując, że w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zgodnie z § 2 art. 1012 zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywaniu się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Natomiast jak wynika z treści art. 3531 Kodeksu cywilnego strony mają swobodę w konstruowaniu umów. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W kodeksie pracy zasada swobody umów wyrażona jest obecnie przede wszystkim w art. 11 Kodeksu pracy, w myśl którego „nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku wymagają zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika”.

Strony w umowie określiły, co nazywają działalnością konkurencyjną, ale ta definicja jest dość szeroka. Platforma jest to narzędzie w postaci aplikacji lub portalu internetowego, które wspiera procesy zakupu i sprzedaży w danym przedsiębiorstwie.

Co prawda – co do zasady – istotą działania platformy jest elektroniczne kojarzenie ofert sprzedawców i nabywców z sektora przedsiębiorstw przez operatora serwisu, ale nie wiem, czy obsługiwane przez Pana firmy mogą zostać pociągnięte pod tę definicję – tu myślę o platformie edukacyjnej.

Na Pana miejscu, aby uniknąć nieporozumień, wpisałabym do umowy wyjątki w postaci – platform edukacyjnych czy usług dotyczących monitorowania ruchu w sieci, bowiem definicja zawarta w umowie jest bardzo szeroka i można pod nią podciągnąć szeroki zakres działalności konkurencyjnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info