Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie zmieniające a odprawa

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-26

Pracuję w firmie zatrudniającej około 20 osób. Niedawno dowiedziałem się, że firma przygotowuje propozycje, podobno nie do odrzucenia, zmiany warunków umowy dotyczącej wysokości wynagrodzenia, oczywiście na mniejsze. Czy w przypadku nieprzyjęcia wyżej opisanej propozycji należy mi się jakaś odprawa? Jak w świetle prawa jest traktowana taka sytuacja?

»Wybrane opinie klientów

Odnosząc się do Pana pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), jeżeli przyczyny niedotyczące pracownika, stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy, to jest mniej niż w sytuacji zwolnień grupowych, a więc mniej niż:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

wówczas pracownikowi należy się odprawa.

Rozwiązanie umowy o pracę z wyłącznej przyczyny niedotyczącej pracownika uprawnia go – jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników – do odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy – czyli zastosować wypowiedzenie zmieniające – również z powodów niedotyczących pracownika. W stosunku do niektórych kategorii pracowników chronionych pracodawca wręcz nie może dokonać wypowiedzenia definitywnego, jedyną opcją jest wypowiedzenie zmieniające.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wypowiedzenie zmieniające może jednak doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy, jeżeli pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że w pewnych przypadkach odmowa przez pracownika przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym, może być uznana za współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli tak, to nie będzie można już powiedzieć, że podana w wypowiedzeniu zmieniającym przyczyna niedotycząca pracownika, miała charakter wyłączny, do definitywnego rozwiązania stosunku pracy dochodzi bowiem również wskutek zachowania samego pracownika – a zatem z powodu bezpośrednio z nim związanego. W konsekwencji pracownik traci prawo do odprawy pieniężnej z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy można stwierdzić, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy stanowi współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy, a każdą sprawę trzeba przeanalizować indywidualnie. Według SN w takiej sytuacji zasadnicze znaczenie ma ocena, czy proponowane warunki były na tyle niekorzystne, że można było z góry zakładać, iż pracownik ich nie przyjmie. Ocena tej okoliczności należy do sądu. Można zakładać, że jeżeli wypowiedzenie zmieniające miałoby prowadzić do znacznego pogorszenia warunków zatrudnienia, w szczególności do radykalnego obniżenia wynagrodzenia, odmowa przyjęcia tychże warunków nie będzie uznana za współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy. Pracownik zachowa zatem prawo do odprawy pieniężnej.

Tak więc trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w Pana przypadku przyczyny wypowiedzenia będą miały charakter wyłączny, czy też Pana odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego będzie uznana za współprzyczynę wypowiedzenia. Oceny takiej dokonać może pracodawca, a jeśli on tego nie zrobi – sąd pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ochrona przed zwolnieniem pracownicy w ciąży

Czy pracodawca może wymówić umowę o pracę zawartą na czas określony (12 miesięcy z 2 tygodniowym wypowiedzeniem) kobiecie w ciąży? O co chodzi z tym ukończeniem trzeciego miesiąca ciąży którym wszyscy mnie straszą?

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Bardzo proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy zwolnić pracownika, który od 7 dni nie stawia się w pracy, nie powiadomił pracodawcy o przyczynie nieobecności oraz nie można zastać go w domu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Nadmieniam, iż zakładowy regulamin pracy przewiduje 7 dni na dostarczenie zaświadczenia nieobecności, natomiast telefonicznie jest zobligowany do powiadomienia o nieobecności następnego dnia. Czy prawidłowe jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1?

Zwolnienie po badaniach kontrolnych oraz odprawa

Po badaniach kontrolnych lekarz stwierdził brak zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Pracodawca zaproponował nowe bardzo niekorzystne warunki pracy i płacy. Odmówiłem przyjęcia. Po 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia otrzymałem świadectwo pracy z zapisem: Stosunek pracy ustał w wyniku Art.30 paragraf 1 pkt. 2 za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Jak to rozumieć? Czy na skutek takiego rozwiązania umowy o pracę przysługuje mi odprawa. Zakład zatrudnia powyżej 20 osób. Umowa na czas nieokreślony, 10 lat pracy. Czy utrata zdolności na skutek pracy w warunkach szkodliwych, może być uznana za moją winę. Przy propozycji nowej pracy nie wzięto pod uwagę orzeczenia lekarza. Nie skierowano mnie również na badania wstępne.

Wysokość odprawy

W jakiej wysokości należy się odprawa dla pracownika przy rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony (pracownik zatrudniony 12 lat)? Rozwiązanie za wypowiedzeniem przez zakład pracy z przyczyny likwidacji stanowiska pracy. Ponadto nie jest to zwolnienie w ramach zwolnienia grupowego.

Redukcja etatów a wypowiedzenie zmieniające

Mam ukończone 57 lat (ur. 17.10.1956) i udokumentowane 35 lat pracy. Aktualnie pracuję od 7 lat na stanowisku specjalisty do spraw administracyjno-kadrowych w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas nieokreślony). Wiek emerytalny osiągnę za 4 lata i parę miesięcy – w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego mój rocznik ma wydłużony również okres ochronny. Pracodawca zamierza wręczyć mi wypowiedzenie zmieniające dotyczące wymiaru czasu pracy, tj. z pełnego etatu na pół etatu z powodu redukcji etatów. Czy ma prawo wręczyć mi takie wypowiedzenie w okresie ochronnym? Czy redukcja etatów, jako powód zwolnienia (jeżeli nie zgodzę się na nowe warunki), będzie kwalifikowała mnie do ewentualnego skorzystania ze świadczeń przedemerytalnych?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »