Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie dla radnego

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2008-07-21

Czy mogę wypowiedzieć pracę komuś będącemu na emeryturze, z którym wiąże mnie umowa na czas określony? Przewiduje ona dwutygodniowe wypowiedzenie. Osoba ta jest radnym gminy. Czy muszę pytać o zgodę radę gminy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Radny gminny (w związku z wykonywanym mandatem) korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) – „Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.

Przepis art. 25 ust. 2 ustawy nie wskazuje co prawda, że jest wymagana uprzednia zgoda rady gminy na zmianę warunków pracy pracowników pełniących funkcję radnego jednak, zdaniem Sądu Najwyższego, przepis ten nie może być interpretowany w sposób wyizolowany, z pominięciem szerszego kontekstu, którym są przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) oraz przepisy Kodeksu pracy, do którego ta ustawa odsyła w kwestiach w niej nieuregulowanych.

W wyroku z dnia 14 lutego 2001 r. (sygn. akt. I PKN 250/00) Sąd Najwyższy orzekł, że bez zgody rady powiatu niedopuszczalna jest zmiana warunków pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego pracownika samorządowego będącego radnym rady powiatu, zatrudnionego zarówno na podstawie umowy o pracę jak i mianowania.

Podobnie w wyroku z dnia 2 września 2003 r. (sygn. akt. I PK 338/02) Sąd Najwyższy stwierdził, że wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi – radnemu województwa – bez zgody sejmiku narusza art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590).

Orzeczenia odnoszą się co prawda do wypowiedzenia warunków pracy radnemu powiatowemu i wojewódzkiemu, ale przez analogię można je odnieść do radnego gminnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, że na wypowiedzenie radnemu gminnemu warunków pracy trzeba uzyskać zgodę rady gminy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę a nowa umowa o pracę

Po roku od włączenia jednostki naukowej „A” do jednostki naukowej „B” pracownik jednostki „A” dostaje nową umowę...

 

Program dobrowolnych odejść w spółce

W dniu 30 listopada 2012r. rozwiązano ze mną umowę o pracę na mocy porozumienia stron w ramach programu dobrowolnych odejść w spółce. Mam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »