Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie z odprawą zamiast wypowiedzenia zmieniającego

Autor: Wioletta Dyl

Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym od 7 lat na czas nieokreślony. Dwa tygodnie dyrektor zaprosiła mnie na rozmowę, uprzedzając, że nie może zapewnić mi od września pełnego etatu. Dziś otrzymałam pismo „porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy”, z którego wynika, że od września miałabym tylko pół etatu. Nie podpisałam pisma, ponieważ nie zgadzam się na pół etatu, wolę otrzymać wypowiedzenie z odprawą. Dyrekcja sporządziła notatkę, w której napisała że odmówiłam przyjęcia pisma. Poinformowała mnie również, że nie muszę tego podpisywać, ale i tak „porozumienie” jest prawomocne. Nadmienię, że nie ma w nim uzasadnienia, a na moje pytanie dlaczego – otrzymałam odpowiedź, że ona nie musi mi się tłumaczyć. W tym momencie zależy mi na wypowiedzeniu z odprawą. Co mogę zrobić, żeby było to korzystne dla mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wypowiedzenie z odprawą zamiast wypowiedzenia zmieniającego

Brak zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego

Brak zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego może doprowadzić do rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące wypowiedzenia zmieniającego mają zastosowanie do zmiany warunków pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy ma zastosowanie do zmiany warunków pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę nie obowiązuje bowiem odrębna procedura zmiany stanowiska pracy, tak jak to ma miejsce w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania. Wobec tego zastosowanie znajdą dwa kodeksowe tryby modyfikacji warunków zatrudnienia:

  • porozumienie zmieniające (zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika w sprawie zmiany warunków zatrudnienia),
  • wypowiedzenie zmieniające.

Porozumienie zmieniające

Porozumienie zmieniające, czyli zmiana warunków zatrudniania za zgodą pracodawcy i pracownika następuje z dniem określonym w porozumieniu, a jeżeli taki dzień nie został w porozumieniu określony – z dniem zawarcia porozumienia zmieniającego. Oferta zawarcia porozumienia może pochodzić od każdej ze stron stosunku pracy, przy czym żadna z nich nie ma obowiązku ich przyjęcia. Jeżeli natomiast pracodawca i pracownik wyrażą zgodę na nowe warunki, to dochodzi do ich zmiany w zakresie i terminie uzgodnionym w porozumieniu. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy pracodawca proponuje zmianę warunków pracy i płacy, a pracownik nie wyraża na nią zgody. Wówczas pracodawca ma możliwość zastosowania instytucji wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronną czynnością prawną dokonaną przez pracodawcę, która powoduje istotną i trwałą zmianę treści umowy o pracę. Zgodnie z art. 42 § 2 wypowiedzenie warunków pracy i płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Oznacza to, że aby wypowiedzenie zmieniające odniosło skutek, musi posiadać ono formę pisemną. Z kolei w świetle art. 30 § 4 pracodawca w swoim oświadczeniu musi podać przyczyny uzasadniające taką decyzję. Wymóg ten dotyczy wyłącznie bezterminowych kontraktów, czy tak jak to ma miejsce w Pani przypadku, tj. umowy zawartej na czas nieokreślony.

Jeżeli zaakceptowałaby Pani nowe warunki, po okresie wypowiedzenia zaczęłyby one obowiązywać, natomiast z braku akceptacji musiałaby Pan z pracy odejść. Podobnie rzecz ma się z tym, że jeżeli do połowy okresu wypowiedzenia (np. 3 miesiące wypowiedzenia) nie złożyła Pani zażalenia, to przyjmuje się, że zaakceptował Pani nowe warunki pracy. Milczenie pracownika jest traktowane jako wyrażenie zgody na zaproponowane warunki zatrudnienia.

Wypowiedzenie zamiast zmiany warunków pracy

Natomiast z Pani opisu wynika, że skoro nie wyraziła Pani zgody na podpisanie porozumienia, to Pani pracodawca winien Pani wręczyć wypowiedzenie zmieniające, oczywiście z uzasadnieniem. Jeśli nie zdecyduje się Pani na odmowę zaproponowanych warunków we wskazanym okresie, a nie jest zainteresowana kontynuowaniem zatrudnienia, to pozostaje złożenie do pracodawcy klasycznego wypowiedzenie umowy o pracę.

Oczywiście każdemu pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od wypowiedzenia zmieniającego. Warto tu zaznaczyć, że w sprawach odwołania bądź zaskarżenia wypowiedzenia zmieniającego nie ma znaczenia, czy pracownik przyjął zaproponowane mu przez pracodawcę nowe warunków pracy i płacy czy też im odmówił.  

Pani jako pracownik, któremu takie wypowiedzenie zmieniające powinno zostać złożone, ma możliwość złożenia odwołania do sądu pracy. Zgodnie z art. 264 § 1 termin na złożenie odwołania od wypowiedzenia zmieniającego, wynosi 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego warunki pracy lub płacy (pouczenie tej treści winno znaleźć się w dokumencie wypowiedzenia zmieniającego). Podkreślić należy, iż zgodnie z piśmiennictwem jak i orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 22 lipca 1998 r., sygn. akt I PKN 254/98) złożenie odwołania do sądu pracy nie jest tożsame z odmową przyjęcia nowych warunków zatrudnienia. Kwestia ta jest istotna, gdyż w konsekwencji, złożenie odwołania do sądu pracy nie powoduje ustania stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. Tylko złożenie o oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków zatrudnienia spowoduje, iż wraz z upływem okresu wypowiedzenia ustanie stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.  


Zatem dyrektor Pani szkoły postępuje tu niefachowo, a więc i nieskutecznie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info