Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata zasiłku macierzyńskiego w razie przedłużenia umowy do dnia porodu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-07

Moja pracownica miała umowę na czas określony do końca sierpnia. Od lipca była na zwolnieniu lekarskim. 1 września urodziła dziecko. Czy należy się jej zasiłek macierzyński? Jeśli tak, to jaka jest procedura?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że pracownica miała umowę przedłużoną automatycznie do dnia porodu. Nie była zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo, ani na okres próbny miesięczny lub krótszy.

W przypadku pracownicy w ciąży, gdy umowa była przedłużona do dnia porodu – wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego jest możliwa, a pracownicy należy się zasiłek.

Zgodnie z ustawą zasiłkową:

„Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

3. W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej – matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

5. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego są: zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – za okres przed porodem oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu.

Zasiłek wypłaca ZUS.

Pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków może postąpić według uznania, tj. wypłacić zasiłek macierzyński za jeden dzień, bądź też przekazać całą wypłatę zasiłku do ZUS.

Kwestię wypłaty zasiłku macierzyńskiego w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu reguluje art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej. Powołany przepis stanowi, że pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 K.p. została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia (poród ma miejsce w ostatnim dniu ubezpieczenia chorobowego).

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień. Natomiast wypłatę zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres, przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, realizuje ZUS. Jednakże ZUS może dokonać wypłaty zasiłku za cały okres, tj. od dnia porodu.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy przedłożyć w ZUS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania byłej pracownicy, dowody:

  • zaświadczenie ZUS Z-3,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Datę rozwiązania stosunku pracy pracodawca potwierdza w zaświadczeniu ZUS Z-3, nie ma więc potrzeby przedkładania świadectwa pracy.

Jeżeli pracodawca wypłaci zasiłek macierzyński za jeden dzień, to powinien zamieścić odpowiednią informację w pkt 7 zaświadczenia ZUS Z-3.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Proszę o małą podpowiedź: ubezpieczenie zdrowotne jest odliczane w wysokości 9%, a zdrowotne od podatku w wysokości 8,75% czy 7,75%?

 

Zaświadczenie do ZUS o pracy w szczególnych warunkach

Pracowałem w zakładzie jako elektromonter instalacji urządzeń silnoprądowych zatrudniony przy remoncie i eksploatacji urządzeń i maszyn...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »