Kategoria: Kontrola prawa pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata dodatków za nadgodziny

Marek Gola • Opublikowane: 2014-06-13

W ciągu ostatniego półrocza PIP przeprowadziła w firmie, w której pracuję, dwie kontrole czasu pracy pracowników i jego rozliczenia. Wykazały one nieprawidłowości w zakresie wysokości wypłacanych pracownikom dodatków za nadgodziny (należało się nam 100% wynagrodzenia, dostawaliśmy zaś tylko 50%). W protokole kontroli zapisano wytyczne dotyczące uregulowania tej sytuacji, jednak pracodawca twierdzi, że każdy z pracowników powinien sam zwrócić się do niego o wypłatę. Jak napisać taki wniosek? Do kogo go zaadresować?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (zwanego dalej K.p.), Kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej K.p.c.), a także Kodeksu cywilnego (zwanego dalej K.c.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W chwili obecnej zasadne jest w pierwszej kolejności uzyskanie dostępu do dokumentacji pokontrolnej w celu dokładnego ustalenia wysokości dodatku za nadgodziny, który pracodawca winien Panu wypłacić.

Wezwanie do zapłaty winno mieć formę pisemną. W zależności od tego, z kim Pan podpisywał umowę (kto widnieje na niej jako osoba reprezentująca zakład pracy), wezwanie winno być skierowane do takiej osoby. Należy wyraźnie podkreślić, że nie zawsze musi być to prezes zarządu. Wskazać należy na treść art. 31 § 1 K.p., zgodnie z którym za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Wezwanie do zapłaty może przyjąć dwojaką formę, z którą będą wiązały się skutki przerwania biegu przedawnienia.

Po pierwsze może Pan skierować pismo zatytułowane „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty” bezpośrednio do pracodawcy lub osoby, o której mowa powyżej. Osobą zarządzająca jednostką jest osoba podpisująca umowy o pracę. Informacje takie winne być Panu, a także pozostałym współpracownikom udzielone w dziale kadr. Wezwanie do zapłaty powinno wskazywać wysokość należnego, zaległego wynagrodzenia (dodatek w wysokości 50% jest bowiem składnikiem wynagrodzenia) oraz podstawę prawną i faktyczną takiego żądania. Proszę zatem w uzasadnieniu przytoczyć treść protokołu pokontrolnego, z którego wynika, iż pracodawca niesłusznie nie wypłacał Panu i pozostałym współpracownikom dodatku w wysokości 50%. Wezwanie takie może zawierać informację, iż jest przesyłane do wiadomości PIP, który przeprowadzał kontrolę (nie jest to jednak konieczne).

Powyższa forma nie powoduje przerwania biegu przedawnienia. Zgodnie z art. 291 § 1 K.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W opisanym przez Pana przypadku dodatek w wysokości 50% ulegnie przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, kiedy stał się wymagalny, tj. kiedy miał zostać wypłacony. Mniemam, iż w dodatek przysługuje Panu za kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy, a to z kolei powoduje, iż np. roszczenie o dodatek za lipiec 2011 r. (który ma być wypłacony 1 sierpnia 2011 r.) przedawni się z dniem 2 sierpnia 2014 r. Dla każdego miesiąca może być zatem inna data.

Drugą forma jest zawezwanie do ugody w trybie art. 184 K.p.c. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. W Pańskim przypadku byłby to sąd właściwy dla siedziby zakładu, w którym świadczy Pan pracę. Nawet jeżeli główna siedziba zakładu pracy mieści się w innym mieście, pozew może Pan wytoczyć do sądu właściwego dla miejsca wykonywania pracy. Powyższe wynika z art. 461 § 1 K.p.c, zgodnie z którym powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeżeli doszło do ugody, osnowę jej wciąga się do protokołu. Strony podpisują ugodę; niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

Powyższą formę różnią dwie rzeczy od przedstawionej w pierwszej kolejności. Po pierwsze zawezwanie do ugody jest odpłatne. Opłata sądowa w tego rodzaju sprawie wynosi 40 zł bez względu na wartość żądania. Druga różnica jest znacznie korzystniejsza dla Pana, ponieważ złożenie wniosku o zawezwanie do ugody powoduje przerwanie biegu przedawnienia, a to z kolei skutkuje biegiem na nowo terminu trzyletniego od dnia, w którym odbyło się posiedzenie sądu, bez względu na to, czy zakończyło się niezawarciem ugody, czy też pozwany się nie stawił. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 K.c. bieg przedawnienia przerywa się przez wszczęcie mediacji. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

W mojej ocenie, mając na uwadze, iż pracuje Pan z innymi osobami w podobnej sytuacji, a także na ewentualną możliwość utraty pracy za dochodzenie swoich praw, zasadne jest wystąpienie z takim wezwaniem przez wszystkich pracowników, którym pracodawca z naruszeniem przepisów prawa pracy pominął wypłatę dodatku za nadgodziny w wysokości 50%.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »