Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za urlop – czy pracodawca może sam ustalać dniówkę?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-29

Czy pracodawca może sam ustalać dniówkę urlopową? Ile wynosi dniówka urlopowa netto przy najniższej krajowej?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynagrodzenie za czas spędzony na urlopie wypoczynkowym ustala się, stosując zasady opisane w Kodeksie pracy.

Zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy: „Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy”.

Szczegółowy sposób naliczania wynagrodzenia został ponadto unormowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Zgodnie z § 6 rozporządzenia wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 1. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 2. wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 3. gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 4. wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 5. ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 6. dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 7. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 8. nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 9. odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 10. wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Przy liczeniu podstawy wymiaru wynagrodzenia wypoczynkowego uwzględniamy charakter składników wynagrodzenia (§ 7 i 8 rozporządzenia):

 1. Stałe comiesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (jednocześnie stanowią one podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego).
 2. Zmienne składniki wynagrodzenia, które przysługują za okres nie dłuższy niż miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeśli wysokość składników wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom, to uwzględnia się je przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie ustalone na podstawie pkt 2 także stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Postępując zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia, wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

 1. dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego ustalono tę podstawę, a następnie
 2. mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby podczas urlopu w normalnym czasie pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przebywanie na urlopie wypoczynkowym oraz pobieranie wynagrodzenia urlopowego nie powinno mieć wpływu na wysokość innych składników wynagrodzenia, które należą się za okresy dłuższe niż miesiąc, a których nie uwzględnia się przy liczeniu wynagrodzenia urlopowego.

W przypadku otrzymywania wynagrodzenia stałego, np. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2009 r.: 1276 zł), nie wylicza się podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu, powinno być więc wypłacone w tej samej wysokości, jakby pracownik cały czas świadczył pracę, czyli łącznie powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 1276 zł brutto.

Pracodawca, ustalając wynagrodzenie urlopowe, ma obowiązek stosować się do wyżej wymienionych przepisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Wynagrodzenie nauczyciela za dni wolne od zajęć

Pracuję jako wychowawca w internacie (pensum 30/30). W trakcie roku szkolnego są dni wolne od zajęć dydaktycznych, np. w trakcie matur....

 

Dodatki do wynagrodzenia

Mam pytanie dotyczące dodatków do wynagrodzenia. Dostaję pensję na zasadzie stawki godzinowej plus dodatek funkcyjny stały i dodatek za dojazdy do pracy....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »