Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie od gminy za zajęcia dodatkowe, czyli ponadwymiarowe

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-08-17

Organ prowadzący szkołę podstawową, gmina, przydzielał zajęcia dodatkowe jako godziny ponadwymiarowe aneksem do arkusza organizacyjnego szkoły. Celem tych działań było „wypracowanie” średniego wynagrodzenia przez nauczycieli. Zgodnie z moją wiedzą godziny te powinny być płatne z budżetu gminy i nie powinno ich się wliczać do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ zajęcia te nie są godzinami ponadwymiarowymi (zgodnie z KN). Czy mogę domagać się zapłaty za przepracowane godziny przez gminę? Czy gmina powinna ponownie wyliczyć średnie wynagrodzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (KN) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

W świetle art. 30 ust. 6 pkt 2 KN kompetencją organu prowadzącego szkołę będącego jednostką samorządu terytorialnego jest ustalanie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. W powyższej normie mieści się jedynie delegacja do ustalania warunków i wypłacania (wydawania) należnych kwot, a nie upoważnienie do decydowania, kiedy np. nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w rozumieniu Karty Nauczyciela oznacza wynagrodzenie w oznaczonej i konkretnej wysokości. Jest wynagrodzeniem wypłacanym według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela za godziny zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, zrealizowane ponad obowiązkowe pensum zajęć. Wykładnia gramatyczna sformułowania „stawka osobistego zaszeregowania nauczycieli” wskazuje, że należy przez nią rozumieć wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek z tytułu warunków pracy.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rednioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się na podstawie średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w danym roku.

Przez liczbę etatów nauczycieli rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).

Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. Przydzielone nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć stanowią godziny ponadwymiarowe, które nie są przeliczane na etaty.

Podsumowując – za godziny ponadwymiarowe realizowane przez nauczyciela należy mu wypłacić odrębne wynagrodzenie. Zgodnie z przepisami godzin ponadwymiarowych nie wlicza się do średniorocznej struktury zatrudnienia mającej na celu określenie średniego wynagrodzenia nauczycieli. Dlatego jak najbardziej ma Pan prawo domagać się wypłacenia przez organ prowadzący wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niepełne wynagrodzenie za czas choroby – pracodawca wypłacił chorobowe tylko w części

Ostatnio miałem zwolnienie lekarskie z pracy na 5 dni, pracodawca wypłacił mi jednak tylko za 3 dni. Twierdzi, że księgowa wynalazła jakiś przepis, według...

 

Dodatek za pracę w niedziele i święta

Pracuję na trzy zmiany jako dyspozytor, okres rozliczeniowy czasu pracy to 3 miesiące. Pracuję też w niedziele i święta, przy czym jedną niedzielę mam wolną w...

 

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?

Jestem od pięciu lat zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w instytucji samorządowej. Od prawie czterech miesięcy przebywam na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »