Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie uzupełniania wykształcenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-06-16

W 2004 r. zmieniłam miejsce pracy – szkołę. Obowiązywało wówczas prawo, że do 2007 r. nauczyciel był zobowiązany uzupełnić brakujące wykształcenie. Zatrudniona zostałam więc na umowę o pracę jako stażysta na czas nieokreślony, a po 10 miesiącach, kiedy ukończyłam kurs kwalifikacyjny (pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej), przywrócono mi mianowanie. Minęło od tego czasu prawie 12 lat. Czy mogę się jeszcze starać o wyrównanie różnicy w zarobkach za okres 10 miesięcy (pomiędzy stawką nauczyciela mianowanego i stażysty plus 20% wysługi), czy to roszczenie się już przedawniło?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

„Zawarcie z nauczycielem umowy o pracę w nowej szkole, bez względu na jej rodzaj, mimo że w poprzedniej szkole uzyskał on mianowanie z mocy prawa, oznacza nawiązanie z nim stosunku pracy z mianowania, chyba że zachodzą okoliczności, w których przewidziane jest zawieranie z nauczycielem umowy o pracę” (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 27 maja 1993 r., I PZP 14/ 93, OSNC 1993, nr 11, poz. 189). W uzasadnieniu do powyższej uchwały Sąd Najwyższy podkreślił, że „w sytuacji opisanej w art. 10 ust. 2 pkt 7 zdanie drugie Karty Nauczyciela skutek prawny, polegający na przekształceniu się stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy z mianowania, następuje automatycznie, niezależnie od tego czy nauczycielowi wręczony zostanie określony akt mianowania. Z woli ustawodawcy sam upływ terminu 3 lat rodzi skutek materialnoprawny. Pisemne potwierdzenie tego faktu ma znaczenie tylko deklaratoryjne, przy czym wydanie określonego pisma jest celowe, gdyż umożliwia uniknięcie wątpliwości, z jakim dniem nauczyciel stał się mianowanym z mocy prawa. Następstwa odmowy wydania takiego pisma przez dyrektora szkoły powinny być przy tym oceniane w płaszczyźnie naruszenia przez niego obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, nie zaś na przykład z odwołaniem się do przepisów o wydawaniu zaświadczeń przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego [...]”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stanowisko takie zajął również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 czerwca 1993 r., I PZP 26/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 12: „Sprawy o zakazanie szkole wydania nauczycielowi pisemnego potwierdzenia [...] podlegają rozpoznaniu przez sądy pracy”. Szczególnie istotne znaczenie miała uchwała SN z dnia 7 czerwca 1994 r., I PZP 25/ 94, OSNP 1994, nr 5, poz. 83, w myśl której warunek posiadania odpowiednich kwalifikacji, konieczny do uzyskania przez nauczyciela mianowania z mocy prawa, musiał być spełniony w momencie upływu 3-letniego okresu zatrudnienia.

W wyroku z dnia 1 października 1997 r., I PKN 295/97, OSNP 1998, nr 14, poz. 421, Sąd Najwyższy potwierdził takie stanowisko, podnosząc, że „z nauczycielem zatrudnionym uprzednio na podstawie mianowania, podejmującym pracę w nowej szkole, można zawrzeć umowę o pracę, jeżeli nie ma on wymaganych kwalifikacji do zajmowania tego stanowiska”.

Posiadanie przez nauczyciela statusu nauczyciela mianowanego miało charakter warunkowy i możliwość ta kończyła się na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 136, nr 19 poz. 239 i nr 22, poz. 291) w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) w roku 2006. Posiadanie aktu mianowania nie było równoznaczne ze stwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych. Ustawodawca, szanując prawa nabyte osób, które nie posiadały kwalifikacji a były nauczycielami, dał szansę zdobycia kwalifikacji, wyznaczając czas, do którego powinny być one uzupełnione. Ten warunek nauczycielka spełniła, więc słusznie w 2004 r. na mocy ugody sądowej wydano nauczycielce zaświadczenie o posiadaniu mianowania.

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Podsumowując, co do zasady dyrektor powinien był Panią zatrudnić na podstawie mianowania, choć sądy wypowiadały się także w ten sposób, że mógł zatrudnić Panią jak nauczyciela bez kwalifikacji (a więc dla celów płacowych jak stażystę) do czasu uzupełnienia kwalifikacji.

Niezależnie jednak od tego, czy jego działania uznamy za zgodne z prawem, czy też nie, minął już termin dochodzenia swoich racji w sądzie, gdyż przedawnienie nastąpiło po 3 latach od dnia, gdy dyrektor zatrudnił Panią jak nauczyciela bez kwalifikacji. W tej chwili nie da się już niestety nic zrobić.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »