Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyjawienie poufnych informacji przez pracodawcę

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-08-01

Komornik zażądał od mojego pracodawcy zajęcia części mojej wypłaty. Przełożony wszystkie te informacje (odbiorców, kwoty) przekazał reszcie pracowników, szydząc ze mnie. Czy może ponieść jakieś konsekwencje za ten czyn?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pan rację – pracodawca dopuścił się czynu zabronionego prawem – naruszył bowiem obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, który wynika z postanowień art. 111 Kodeksu pracy.

Najważniejsze dobra osobiste człowieka zostały określone w art. 23 Kodeksu cywilnego i są nimi w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Katalog ten nie jest jednak zamknięty, Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z 16 lipca 1993r. (I PZP 28/93) stwierdził, że „uznanie, czy mamy do czynienia z dobrem osobistym zależy od wielu czynników oraz, że pojęcie to należy odnosić do określonego poziomu rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, a także przyjętych w społeczeństwie zasad moralnych i prawnych, istniejącego rodzaju stosunków społecznych, gospodarczych czy nawet politycznych”. Przykładowo z punktu widzenia prawa pracy takim dobrem jest także wysokość wynagrodzenia pracownika – ujawnienie informacji o wynagrodzeniu pracownika bez jego zgody narusza więc dobra osobiste tego pracownika. Powyższe dotyczy nie tylko wysokości wynagrodzenia czy poszczególnych jego składników, ale także i wysokości sum egzekwowanych z tego wynagrodzenia oraz samej informacji o zajęciu części wynagrodzenia.

Ujawnienie informacji dotyczących wynagrodzenia pracownika, oprócz naruszenia jego dobra osobistego, może także spowodować naruszenie danych osobowych pracownika.

Pracownik, którego pracodawca naruszył jego dobra osobiste, może domagać się od pracodawcy na drodze postępowania sądowego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Należy pamiętać, iż to pracownik musi udowodnić, że pracodawca naruszył jego dobra osobiste i doprowadził do powstania szkody. Rozpatrując pozew, sąd w pierwszej kolejności ustali, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, a dopiero w przypadku pozytywnej odpowiedzi zajmie się kwestią bezprawności działania pozwanego pracodawcy – pozwany w procesie o ochronę dóbr osobistych ma obowiązek wykazania okoliczności usprawiedliwiających jego działanie, a więc wyłączających bezprawność (wyrok SN z 17 czerwca 2004 r., sygn. akt V CK 609/03).

Pracownik, którego dobro osobiste zostało naruszone wskutek działań pracodawcy, ma prawo:

  1. Żądać zaniechania tych działań – zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie”.
  2. Domagać się zapłaty zadośćuczynienia – zgodnie z art. 448 Kodeksu cywilnego „w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”.

Ponadto pracownik, który wskutek działań pracodawcy doznał szkody majątkowej, ma prawo domagać się naprawienia tej szkody, zgodnie z art. 24 § 2 Kodeksu cywilnego, np. żądając zapłaty stosownego odszkodowania.

Jeśli więc pracodawca ujawnił informacje o zajęciu komorniczym części Pana wynagrodzenia innym pracownikom, dokonał czynu zabronionego prawem i ma Pan prawo domagać się zaniechania takich czynności oraz naprawienia ich skutków.

Proszę jednak pamiętać, że ujawnienie informacji o zajęciu komorniczym np. służbom kadrowym, w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia do wypłaty, nie stanowi naruszenia tajemnicy o wynagrodzeniu oraz nie jest naruszeniem dóbr osobistych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa-zlecenie a ryczałt

Zatrudniono osobę na podstawie umowy-zlecenia. W umowie jest napisane, że osoba ta będzie pracowała maksymalnie 20 godzin w miesiącu (stawka 15 zł za godzinę)....

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Rozprawa sądowa a dzień wolny od pracy

Pracownik ma rozprawę w sądzie o godzinie 9 i koniec tej rozprawy jest przewidziany na godzinę 11. Czy pracownik ma obowiązek wrócić do pracy?...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »