Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie wniosku o stan nieczynny nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-10-06

Pracowałem w szkole, w pełnym wymiarze zatrudnienia na czas nieokreślony, jako nauczyciel kontraktowy. Pod koniec roku szkolnego otrzymałem wypowiedzenie. Na moje miejsce był przewidziany nowy nauczyciel. Złożyłem podanie o przeniesie w stan nieczynny. Okazało się jednak, że w szkole nie znaleziono nikogo na moje miejsce. Czy mogę wycofać wniosek o stan nieczynny (aktualnie jeszcze nie korzystam ze stanu nieczynnego)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny powinien zostać przywrócony do pracy w szkole, w razie powstania możliwości jego ponownego zatrudnienia. Obowiązek wykonania dyspozycji wynikającej z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) spoczywa na dyrektorze szkoły. Warunkiem przywrócenia nauczyciela do pracy jest legitymowanie się przez niego kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania wakującego stanowiska.

W wyroku z dnia 21 września 2001 r., I PKN 655/00, OSNP 2003, nr 18, poz. 431, Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że „przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym na podstawie art. 20 ust. 7 Karty Nauczyciela zależy od »powstania możliwości« zatrudnienia nauczyciela, czyli od istnienia wolnego stanowiska lub liczby godzin nauczania, pozwalających na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy”.

W okresie przebywania w stanie nieczynnym nauczyciel może podjąć zatrudnienie w przypadkach wymienionych w art. 20 ust. 8 Karty Nauczyciela, a mianowicie: w wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii wycofania się ze złożonego wniosku o stan nieczynny, zanim jeszcze nauczyciel rozpoczął stan nieczynny. Wydaje się jednak, że skoro nie ma wyraźnego zakazu jest to dozwolone, jednakże zgodę na takie rozwiązanie musi wyrazić także pracodawca.

Proszę jednak pamiętać, że może Pan przebywać w stanie nieczynnym (i pobierać przez 6 miesięcy pensję), a jednocześnie pracować poza szkołą. Jeśli jednak pracodawca zechce przywrócić Pana do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, a jednocześnie nie wyrazi zgody na cofnięcie stanu nieczynnego, wówczas pozostanie Panu albo wrócić do pracy w szkole, albo rozwiązać stosunek pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Przywrócenie do pracy nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na czas nieokreślony ale w niepełnym wymiarze godzin. Dostałam wypowiedzenie z pracy ze względu na brak...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Prawo do odprawy i wypłaty ekwiwalentu za zaległy urlop po decyzji o przyznaniu renty ZUS

Mam 59 lat, ZUS przyznał mi rentę roczną ze względu na całkowitą niezdolność do pracy. Przepracowałam 39 lat, obecnie zakład będzie chciał rozwiązać...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »