Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybór sposobu rozwiązania umowy o pracę

Marek Gola • Opublikowane: 2015-04-24

Dwa tygodnie temu otrzymałam od pracodawcy propozycję: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron albo wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Pracowałam w tej firmie 17 lat, umowa na czas nieokreślony. Wybrałam porozumienie, bo wiedziałam, że dostanę ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Nie wiem, czy dobrze postąpiłam. Czy pracodawca słusznie (zgodnie z prawem) dał mi możliwość wyboru? Czy mogę coś jeszcze zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej w skrócie K.p.

Poniższa odpowiedź została oparta na Pani pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pani pytania wynika, iż dwa tygodnie temu otrzymała Pani od pracodawcy propozycję „rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron” lub „rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z Pani winy”. Jak wynika z treści Pani pytania, miała Pani 17-letni staż pracy u dotychczasowego pracodawcy. Na skutek namowy dyrektora, bez przekonania, podpisała Pani oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 30 listopada 2014 r.

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż związana była Pani z pracodawcą umową o pracę na czas nieokreślony. Powyższe rodziło po stronie pracodawcy obowiązek zachowania określonego rodzaju procedur. Zgodnie z art. 30 § 4 K.p. „w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”.

Wypowiedzenie jest to czynność jednostronna, która powoduje ustanie stosunku pracy wraz z upływem okresu zwanego okresem wypowiedzenia. Rozwiązania w tym trybie stosunku pracy może dokonać zarówno pracownik, jaki i pracodawca. Inicjatywa rozwiązania może być zatem po każdej ze stron. Przy czym art. 30 K.p. dla tej czynności prawnej zarówno, gdy dokonuje jej pracodawca, jak i pracownik, wymaga formy pisemnej.

Jeśli chodzi o oświadczenie woli pracodawcy, to w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony wymaga ono również podania przyczyny wypowiedzenia. W kwestii przyczyny wypowiedzenia konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie regulacje – art. 30 i art. 45 K.p.

Przepis art. 30 K.p. wymaga podania przyczyny, natomiast art. 45 dla zasadności roszczeń wywodzonych z tego przepisu – wymaga, aby wypowiedzenie było uzasadnione.

Wymóg formalny z art. 30 to jest podanie przyczyny. Z tym, że przyczyna musi być podana w sposób konkretny. Oznacza to, że musi być zrozumiała dla adresata – pracownika. Musi on wiedzieć, dlaczego pracodawca go zwalnia z pracy w danym trybie.

Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym. Przyjmuje się w doktrynie, jaki i judykaturze, że wskazanie przyczyny nie może się sprowadzać tylko do posługiwania się utartymi, ogólnymi zwrotami.

Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności, na które powołuje się pracodawca w swoim oświadczeni muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Przyczyna musi być rzeczywista. A zatem musi wyniknąć z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie

Przyczyna musi być w końcu uzasadniona. Czyli musi być na tyle istotna, dotycząca treści stosunku pracy, funkcjonowania stosunku pracy, stron tak ażeby uzasadniała decyzję pracodawcy.

„Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak M. Gersdorf i in., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006).

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna lub przyczyny rozwiązania zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podniesienie kwestii ewentualnej przyczyny wskazanej w oświadczeniu woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. W treści pytania nie wskazuje Pani, czy pracodawca wskazał przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, czy też nie, a przede wszystkim, czy podana przyczyna (zakładając, iż była podana) była przyczyną spełniającą wskazane powyżej warunki. Zastosowane przez pracodawcę metody prowadzenia z Panią rozmów z powszechnie stosowanymi metodami. Wyraźnie wskazać należy, iż prawo nie zabrania ich wyraźnie ani też wyraźnie nie przewiduje. Powyższe należy traktować jako swobodę pozostawioną pracodawcy w zakresie trybu rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Pani mogła, ale wcale nie musiała podpisywać porozumienia stron. W chwili obecnej, jeżeli chciałaby się Pani odwołać od wręczonego Pani pisma, należałoby uchylić się od skutków podpisanego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron i złożyć odwołanie.

W opisanym przez Panią przypadku można mówić o podstępie dyrektora. Jak podkreśla się w literaturze, „kodeks cywilny nie zawiera definicji podstępu, wychodząc słusznie z założenia, że wystarczy potoczne znaczenie tego słowa. w potocznym rozumieniu jest to świadome wywołanie u drugiej osoby fałszywego obrazu jakiegoś faktu, sytuacji lub przekonania po to, aby skłonić ją do określonego postępowania. W znaczeniu normatywnym celem podstępnego działania jest wprowadzenie drugiej osoby w błąd po to, żeby dokonała określonej czynności prawnej. Działanie podstępne jest zawsze naganne z punktu widzenia ocen etycznych, bez względu na pobudki i skutki działania sprawcy. Powodem tego jest wdarcie się w sferę osobowości (zakłócenie procesu myślowego) innej osoby i doprowadzenie jej na podstawie zasugerowanych jej fałszywych przesłanek rozumowania do dokonania określonej czynności prawnej” (S. Dmowski, S. Rudnicki, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007).

Nieważność oświadczenia złożonego pod wpływem błędu i groźby bardzo trafnie scharakteryzował Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 23 listopada 1995 r., sygn. akt I ACr 483/95 („Wokanda” 8/96, s. 45–50), stwierdzając:

„Charakterystyczną cechą tego rodzaju nieważności jest pozostawienie osobie – wskazanej odpowiednim przepisem – swobody decyzji w przedmiocie doprowadzenia do unieważnienia czynności prawnej. Podważenie skuteczności takiej czynności następuje przez uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli. Przepis nie stanowi, by musiało to nastąpić na drodze sądowej. Wystarczy pozasądowe oświadczenie złożone na piśmie, skierowane do określonego adresata. Jedynie unieważnienie czynności dotkniętej wyzyskiem nastąpić może wyłącznie na drodze sądowej (art. 388 k.c.). Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli ma charakter prawa podmiotowego kształtującego. Konsekwencją uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli jest nieważność czynności prawnej. Zatem czynność nie może wywrzeć żadnych skutków, a te, które powstały, zostają z mocą wsteczną przekreślone”.

W mojej ocenie szansa wskazanie na istnienie po Pani stronie wady oświadczenia woli będzie bardzo trudna, bowiem jak sama Pani wskazała, zanim zostało Pani przedstawione pismo w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, miał Pana świadomość przysługujących Pani praw.

Istnieje zatem możliwość uchylenia się od skutków prawnych takiego oświadczenia woli, ale będzie to bardzo trudne, co nie oznacza niemożliwe.

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli następuje przez oświadczenie na piśmie z upływem roku. Termin roczny przewidziany w art. 88 § 2 Kodeksu cywilnego jest zachowany, jeżeli oświadczenie uchylającego się od skutków prawnych zawartej umowy dojdzie w tym terminie do wiadomości drugiej strony (tak Sąd Najwyższy w uchwale z 6 marca 1967 r., sygn. akt III CZP 7/67).

Oświadczenie o uchyleniu powinno być złożone w zwykłej formie pisemnej (art. 61 i 73 § 1) osobie będącej adresatem oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby.

W chwili obecnej należałoby zatem wnieść pismo do pracodawcy z wnioskiem o dopuszczenie do pracy z dniem 2 października 2013 r. ze wskazaniem, iż uchyla się Pani od skutków prawnych oświadczenia woli z dnia podpisania wypowiedzenia. W sytuacji odmowy należy w ciągu 7 dni wnieść odwołanie do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Błędna data upływu wypowiedzenia

Dostałam wypowiedzenie z pracy o poniższej treści, z którym zgadzam się, ale według mnie data zakończenia wypowiedzenia jest nieprawidłowa, czy mam rację?...

 

Umowa na czas nieokreślony – ciąża a zwolnienie

Właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży, a umowę mam od 1 grudnia 2008 r. na czas nieokreślony, czyli od niedawna. Czy pracodawca możne mnie zwolnić?

 

Ciąża a likwidacja stanowiska pracy

Czy ciąża chroni kobietę przed zwolnieniem, zatrudnioną na bezterminową umowę o pracę w sytuacji, kiedy miejsce pracy ulega likwidacji?

 

Zgłoszenie przestępstwa przez pracodawcę

Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym na mocy art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Przyznałam się do winy, tj. wybierania...

 

Redukcja etatu, porozumienie stron czy dyscyplinarka

Pracuję w firmie od 10 lat i w tym tygodniu dowiedziałam się, że otrzymam wypowiedzenie z pracy. Powiedziano mi, że mam możliwość wybrania sobie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »