Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-01-22

Mąż otrzymał świadectwo pracy, w którym ma wpis „kierowca-zaopatrzeniowiec”. Mąż zwrócił się o sprostowanie świadectwa pracy, gdyż powinien być zapis „kierowca pojazdu powyżej 3,5 ton”. Jak powinno być wystawione poprawione świadectwo pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1503) pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy z chwilą rozwiązania z nim umowy o pracę.

Obowiązkiem pracodawcy jest umieszczenie w świadectwie pracy informacji zgodnych z rzeczywistością. Jeżeli pracownik uważa, że wydane mu świadectwo pracy zawiera nieprawdziwe lub niepełne informacje, może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie treści tego świadectwa. Z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracownik może wystąpić do pracodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa. Pouczenie w tej sprawie powinno zostać zamieszczone w świadectwie pracy. Brak pouczenia w treści świadectwa może być uzasadnieniem dla przywrócenia terminu na wystąpienie o sprostowanie świadectwa.

Przepisy nie określają formy, w jakiej powinien być złożony wniosek pracownika, jednak – dla celów dowodowych – wskazane jest, aby miał on formę pisemną. Pracodawca nie musi rozpatrywać wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa złożonego po upływie terminu 7 dni od wydania świadectwa pracy. Jeśli jednak pomyłka w świadectwie jest oczywista, a zwłaszcza gdy wynika z niedopatrzenia wystawiającego świadectwo pracy, to mimo upływu nawet znacznego czasu, nie ma przeszkód aby, z korzyścią dla pracownika, świadectwo pracy sprostować.

Z kolei z par. 4 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania wynika, że pracodawca ma obowiązek przechowywać kopię świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika, a w uzasadnionych przypadkach wydać odpis tego świadectwa pracownikowi albo upoważnionej osobie.

Powyższe oznacza, że pracodawca może wydać tylko raz oryginał dokumentu świadectwa pracy, tj. z chwilą zakończenia stosunku pracy z pracownikiem. Ewentualne późniejsze wydanie mu takiego świadectwa nie będzie więc dotyczyło nowego dokumentu (sporządzonego od nowa), tylko odpisu wcześniej wydanego świadectwa pracy. To właśnie na podstawie kopii świadectwa pracy znajdującej się w aktach pracodawca sporządza jego odpis (duplikat). Powinny się tam znaleźć wszystkie informacje, jakie były zawarte w oryginalnym dokumencie, tj. zarówno data pierwotnego sporządzenia świadectwa pracy, jak i informacja o osobie, która taki dokument sporządziła i podpisała. Dokument powinien również zostać odpowiednio oznaczony, tj. zawierać wzmiankę, że jest to odpis (duplikat). Na dole odpisu należy zaś złożyć oryginalny podpis wraz z datą, a także postawić pieczątkę osoby, która sporządziła odpis.

W tej sytuacji pracodawca, jeśli zechce uwzględnić wniosek pracownika – czego nie musi robić, powinien wydać nowe świadectwo pracy z faktyczną datą jego wystawienia. Nowe świadectwo pracy nie powinno zawierać adnotacji typu „sprostowanie” lub „korekta”, gdyż wydaje się jedynie dwa dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy: świadectwo pracy i odpis świadectwa pracy.

Wzór świadectwa pracy w sposób bezwzględny określił ustawodawca. Wzór ten jest sformalizowany, pozbawiony elementów ocennych i dowolnych (jakim byłoby umieszczenie na świadectwie słowa korekta/sprostowanie lub wyjaśnienie w informacjach uzupełniających, co zostało w nim sprostowane) i jest wiążący dla pracodawców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Łączenie klas w szkole

Pracuję w szkole. Przez wiele lat, w przypadku choroby nauczyciela, zastępował go inny nauczyciel (odpłatnie). W styczniu 2012 r. urząd miasta...

 

Odmowa ZUS wydania zaświadczenia A1

Agencja pracy tymczasowej deleguje osoby zatrudnione na zlecenie do Niemiec – opieka nad osobami starszymi. ZUS chce odmówić wydania zaświadczenia A1,...

 

Przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu

Mam umowę na czas określony do lipca (będę wtedy w czwartym miesiącu ciąży). Czy umowa zostanie mi automatycznie przedłużona do dnia porodu? Czy...

 

Cofnięcie skierowania do nauczania religii w szkole

W sierpniu biskup odwołał misję nauczycielce religii zatrudnionej na podstawie mianowania. Czy dyrektor szkoły może ją zwolnić z pracy w sierpniu?...

 

Dodatkowe zlecenia dla urzędnika z urzędu gminy

W jaki sposób można wręczyć wynagrodzenie pracownikowi urzędu gminy w poniższej sytuacji. Urzędnik wręcza zainteresowanym petentom podczas pracy...

 

Czy na zwolnieniu lekarskim można podać adres miejsca przebywania?

Żona jest od 14 dni na zwolnieniu lekarskim od psychiatry. Nie wytrzymała nerwowo atmosfery w pracy. Pięć pracownic złożyło do jednostki nadrzędnej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »