Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-14

Jestem nauczycielką, w szkole pracuję już 30 lat. Lekarz wydał mi orzeczenie o potrzebie rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Dyrektor najpierw ustnie się zgodził, jednak teraz twierdzi, że skoro mam gospodarstwo rolne wielkości 1 ha przeliczeniowego i płacę podatek rolny, to urlop dla poratowania zdrowia mi nie przysługuje. Napisałam oświadczenie, że gospodarstwo nie jest dla mnie źródłem dodatkowych dochodów i nigdy nie podlegałam ubezpieczeniu rolników, lecz ZUS. Czy dyrektor może mi odmówić takiego urlopu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z posiadaniem takiego areału gruntów rolnych, jaki Pani podaje, wiąże się domniemanie prowadzenia działalności rolniczej. Działalność rolnicza jest działalnością zarobkową i jako taka stanowiłaby podstawę do obligatoryjnego odwołania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia uwarunkowane jest spełnieniem przez nauczyciela pozytywnych przesłanek w postaci:

1) posiadania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,

2) zatrudnienia w pełnym wymiarze;

3) stażu pracy w szkole w wymiarze minimum 7 lat
(art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej (art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela). W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Zatem nauczyciel, który zamierza skorzystać z przejścia na urlop dla poratowania zdrowia powinien zaprzestać prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej. Kontynuowanie takiej działalności byłoby bowiem podstawą do obligatoryjnego odwołania go z urlopu przez dyrektora szkoły.

Aby stwierdzić, czy w Pani sytuacji możliwe jest udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia należy ustalić, czy posiadanie gruntów rolnych jest przez prawo traktowane na równi z prowadzeniem działalności zarobkowej. Otóż za rolnika uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). Rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu rolników (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). Wprawdzie przepis ten jednocześnie wyłącza spod ubezpieczenia rolników osoby, które podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu (taka sytuacja zachodzi w przypadku osoby pozostającej w stosunku pracy), to jednak jego treść ma znaczenie dla rozstrzygnięcia problemu postawionego w pytaniu w powiązaniu z art. 38 ust. 1 ww. ustawy. Jak wynika z tego ostatniego przepisu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach.

Reasumując, należy stwierdzić, że właściciel gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego z punktu widzenia prawa traktowany jest jako osoba prowadząca działalność rolniczą, a tym samym działalność zarobkową w rozumieniu art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela. To zaś wyklucza udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Na koniec wypada wspomnieć, że opisane wyżej domniemanie przyjęte w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników może być jednak obalone, przy czym na właścicielu gruntów rolnych spoczywa obowiązek udowodnienia, że nie prowadzi działalności rolniczej. Oznacza to, że nauczyciel, któremu odmówiono udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub, którego z takiego urlopu odwołano z przyczyny określonej w art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela, może ewentualnie przez sądem pracy wykazywać, że nie prowadzi jednak działalności rolniczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Miesiąc temu ukończyłem 65 lat. Jestem nauczycielem mianowanym z 24-letnim stażem pracy. Czas pracy zgodnie z nową ustawą wydłużył mi się...

 

Zwrot zasiłku na zagospodarowanie

Mój problem dotyczy prawa oświatowego. W ubiegłym roku, pracując na 13/18 etatu, otrzymałam zgodnie z Kartą Nauczyciela zasiłek na...

 

Czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym

Moje pytanie dotyczy czasu pracy nauczyciela, a konkretnie czasu pracy wychowawcy w ośrodku szkolno-wychowawczym. Czas pracy takiego wychowawcy to 40...

 

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela a ochrona przed zwolnieniem

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 13-letnim stażem. Napisałam do dyrektora wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru...

 

Czy opłaca mi się finansowo świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

Czy opłaca mi się finansowo świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

W lipcu 2015 będę miała 30 lat pracy w szkolnictwie i 56 lat. Jestem nauczycielką dyplomowaną zatrudnioną na podstawie mianowania. W roku...

Dochód podczas urlopu nauczyciela

Obecnie jestem na urlopie dla poratowania zdrowia. Chcę wynająć swoje mieszkanie. Czy ten wynajem będzie traktowany jako dodatkowe źródło dochodu...

 

Nauczyciel - wcześniejsza emerytura i praca

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191), cytuję: „Nauczyciele mający trzydziestoletni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »