Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Równe traktowanie w pracy - jak walczyć o swoje prawa?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-01-31

Czy mam jakieś szanse być traktowaną równo z innymi w pracy? Pani dyrektor wybranym osobom dokłada do biletu, innym potrafi dać tylko pierwsze zmiany (co jest bardzo wygodne). Dodam, że pracuję w markecie. Na moją prośbę o pierwsze zmiany po 10 latach pracy dyrektorka powiedziała mi, że nie widzi takiej możliwości. Wyjście dla mnie to zwolnienie się bądź znów przeniesienie na inny dział. Czy możliwa jest walka o równe traktowanie w pracy i wygranie jej? Czuję się dyskryminowana, proszę o informacje jak walczyć o swoje prawa. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Równe traktowanie w pracy - jak walczyć o swoje prawa?

Konieczność analizy regulaminu wynagradzania

W pierwszej kolejności, o ile na pierwszy rzut okaz wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o tyle zasadne jest przeanalizowanie obowiązującego u pracodawcy regulaminu wynagradzania celem ustalenie, dlaczego jakieś osoby otrzymują dodatek do biletu. Pracują jedynie na pierwszą zmianę, względnie otrzymują inne dodatki.

Zachodzi zatem pytane, czy pomimo faktycznego wykonywania tej samej pracy jesteście na tym samym poziomie w strukturze organizacyjnej pracodawcy?

Jeżeli z analizy regulaminu wynagradzania oraz analizy struktury organizacyjnej nie będzie wynikała racjonalna przyczyna rozróżnienia wysokości wynagrodzenia, wówczas będzie można mówić o naruszeniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Zakaz dyskryminowania pracowników

Zasadne jest zatem zwrócenie uwagi na przepis art. 183a Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią § 1 pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Roszczenie odszkodowawcze pracownika walczącego o równe traktowanie w pracy

Z punktu widzenia Pani pytania kolejnym przepisem, na który należy zwrócić uwagę, jest przepis art. 183d. Wskazuje na możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Ustawodawca wskazał tutaj, że mamy minimalną ilość odszkodowania określoną – jako minimalne wynagrodzenie za pracę, określone na podstawie odrębnych przepisów i to odszkodowanie, może być wyższe. Natomiast maksymalnie w zależności od rodzaju naruszonego dobra, jak również od charakterystyki każdego szczególnego przypadku, to roszczenie może być rozbudowane i pracownik może występować o dalsze odszkodowanie.

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 183d Kodeksu pracy). Skorzystanie przez pracownika z tego uprawnienia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 183e).

Konstatując wszystko powyższe. ma Pani prawo wnieść pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia przez pracodawcę obowiązku równego traktowania w zakresie wynagradzania pracowników wykonujących tę samą pracę. Wnosząc stosowny pozew i wskazując na dyskryminację w wynagrodzeniu, kieruje Pani na pracodawcę ciężar dowodu i wykazania, iż wysokość ustalonego wynagrodzenia była ustalona zgodnie z przepisami prawa i dozwolonymi kryteriami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Mobbing i jego przesłanki

Czy jako mobbing można rozumieć zakaz rozmawiania (dwóch pracowników) ze sobą?

 

Czy można pozwać wójta do sądu pracy?

Wójt gminy dyskryminował mnie, kiedy byłam dyrektorem szkoły. Na koniec odwołał mnie z funkcji dyrektora. Przegrał wszystkie sprawy w sądzie...

 

Ciągła praca na popołudniowej zmianie

Pracuję w markecie, jest nas 9 pracowników, obowiązuje dwuzmianowy system pracy, czyli są dniówki i popołudniówki. Od dłuższego czasu dostrzegam,...

 

Oskarżenia dyrektora o niezdolność do wykonywania zawodu - jak się bronić?

Oskarżenia dyrektora o niezdolność do wykonywania zawodu - jak się bronić?

Jestem na urlopie dla podratowania zdrowia. Po urlopie muszę odbyć badania u lekarza medycyny pracy wskazanego przez pracodawcę. Jestem w konflikcie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »