Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-05-12

Czy pracodawca może obniżyć mi wynagrodzenie? Dostałem wypowiedzenie zmieniające wysokość mojej pensji – do tej pory otrzymywałem 2300 zł, ale od sierpnia mam otrzymywać 1800 zł. Czy jest to zgodne z prawem? Co będzie, jeśli nie podpiszę tego wypowiedzenia?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca może obniżyć Panu wynagrodzenie pod warunkiem, że wyrazi Pan na to zgodę. W razie odmowy przyjęcia nowych warunków płacy Pana umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 42 K.p. § 1 przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się więc odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umów, co oznacza:

 1. obowiązek zachowania okresów wypowiedzenia i terminów upływu okresu wypowiedzenia przewidzianych dla wypowiedzeń definitywnych – okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest więc uzależniony od okresu zatrudnienia Pana u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli Pan był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli był Pan zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli był Pan zatrudniony co najmniej 3 lata;
 2. brak możliwości stosowania wypowiedzeń zmieniających do umów zawartych na czas określony, jeżeli nie przewidują one możliwości wcześniejszego ich wypowiedzenia;
 3. konieczność uzasadnienia wypowiedzenia warunków płacy (w przypadku umów na czas nieokreślony);
 4. obowiązek wcześniejszego uzgodnienia zamiaru wypowiedzenia warunków płacy z ZOZ reprezentującą interesy pracownika (jeżeli taka w zakładzie pracy istnieje),
 5. utrzymanie szczególnej ochrony niektórych grup pracowników przed wypowiedzeniem.

Ponadto – zgodnie z art. 42 § 2 K.p. – wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Natomiast – według art. 42 § 3 K.p. – w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Oznacza to, że pracodawca może obniżyć wynagrodzenie, wręczając Panu na piśmie tzw. wypowiedzenie zmieniające, w którym proponuje Panu nowe warunki płacy oraz poucza o możliwości nieprzyjęcia zaproponowanej zmiany do upływu połowy okresu wypowiedzenia – nieprzyjęcie zmian spowoduje, że umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy musi być złożone na piśmie i musi zawierać:

 • wypowiedzenie starych warunków pracy i płacy i zaproponowanie nowych,
 • pouczenie o terminie złożenia oświadczenia o odmowie,
 • pouczenie o możliwości odwołania od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia zmieniającego.

Brak któregokolwiek z tych elementów może stanowić podstawę do złożenia odwołania do sądu pracy.

Zgodnie z powyższym powinien Pan zwrócić uwagę na następujące sprawy:

 • Jeśli wypowiedzenie zawiera pouczenie o prawie do odmowy, to oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków musi Pan złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Brak oświadczenia oznacza, że zaakceptował Pan nowe warunki płacowe.
 • Jeśli jednak w wypowiedzeniu nie ma odpowiedniego pouczenia, proponowane warunki może Pan odrzucić do końca wypowiedzenia.

Od wypowiedzenia warunków płacy może Pan odwołać się do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania pisma zawierającego wypowiedzenie zmieniające. Odwołanie od wypowiedzenia nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia nowych warunków pracy i płacy przez pracownika. Powody, dla których może Pan się odwołać, to m.in.:

 • wypowiedzenie złożone bez uzasadnionej przyczyny,
 • bez podania przyczyny lub bez konsultacji z zoz (umowa na czas nieokreślony)
 • bądź z naruszeniem przepisów ograniczających dopuszczalność wypowiedzenia.

Oto co może Pan zrobić w sytuacji, gdy zaproponowano Panu obniżenie wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego:

 • odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy oraz nie odwoływać się od wypowiedzenia – w ten sposób doprowadzi Pan do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia;
 • odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy i jednocześnie odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy, żądając uznania jego bezskuteczności lub przywrócenia do pracy – w takim wypadku orzeczenie uwzględniające odwołanie czyni wadliwe wypowiedzenie warunków pracy lub płacy bezskutecznym i stosunek pracy trwa nadal na niezmienionych warunkach bądź też następuje przywrócenie pracownika do pracy na „starych” warunkach, jeżeli wcześniej doszło do rozwiązania umowy o pracę na skutek odmowy pracownika;
 • nie odmawiając przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy, odwołać się od wypowiedzenia – stosunek pracy po upływie okresu wypowiedzenia trwa nadal na zmienionych warunkach, ale pracownik dalej może domagać się przywrócenia poprzednich warunków przez sąd pracy;
 • odmówić przyjęcia nowych warunków pracy i płacy i odwołując się od wypowiedzenia, domagać się jedynie odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, do którego dochodzi na skutek niezgodnego z prawem wypowiedzenia zmieniającego.

Zmiana wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego również nie może powodować, że nowa płaca byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym

Nauczyciel dyplomowany (zatrudniony poprzez mianowanie na czas nieokreślony) był zatrudniony w niepełnym wymiarze w poprzednim roku szkolnym, aktualnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »