W jaki sposób pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika?

• Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka

Czy pracodawca może obniżyć mi wynagrodzenie? Dostałem wypowiedzenie zmieniające wysokość mojej pensji – do tej pory otrzymywałem 2300 zł, ale od sierpnia mam otrzymywać 1800 zł. Czy jest to zgodne z prawem? Co będzie, jeśli nie podpiszę tego wypowiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pracodawca może obniżyć Panu wynagrodzenie pod warunkiem, że wyrazi Pan na to zgodę. W razie odmowy przyjęcia nowych warunków płacy Pana umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 42 K.p. § 1 przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się więc odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umów, co oznacza:

 1. obowiązek zachowania okresów wypowiedzenia i terminów upływu okresu wypowiedzenia przewidzianych dla wypowiedzeń definitywnych – okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest więc uzależniony od okresu zatrudnienia Pana u danego pracodawcy i wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli Pan był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli był Pan zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli był Pan zatrudniony co najmniej 3 lata;
 2. brak możliwości stosowania wypowiedzeń zmieniających do umów zawartych na czas określony, jeżeli nie przewidują one możliwości wcześniejszego ich wypowiedzenia;
 3. konieczność uzasadnienia wypowiedzenia warunków płacy (w przypadku umów na czas nieokreślony);
 4. obowiązek wcześniejszego uzgodnienia zamiaru wypowiedzenia warunków płacy z ZOZ reprezentującą interesy pracownika (jeżeli taka w zakładzie pracy istnieje),
 5. utrzymanie szczególnej ochrony niektórych grup pracowników przed wypowiedzeniem.

Ponadto – zgodnie z art. 42 § 2 K.p. – wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Natomiast – według art. 42 § 3 K.p. – w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Oznacza to, że pracodawca może obniżyć wynagrodzenie, wręczając Panu na piśmie tzw. wypowiedzenie zmieniające, w którym proponuje Panu nowe warunki płacy oraz poucza o możliwości nieprzyjęcia zaproponowanej zmiany do upływu połowy okresu wypowiedzenia – nieprzyjęcie zmian spowoduje, że umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy musi być złożone na piśmie i musi zawierać:

 • wypowiedzenie starych warunków pracy i płacy i zaproponowanie nowych,
 • pouczenie o terminie złożenia oświadczenia o odmowie,
 • pouczenie o możliwości odwołania od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia zmieniającego.

Brak któregokolwiek z tych elementów może stanowić podstawę do złożenia odwołania do sądu pracy.

Zgodnie z powyższym powinien Pan zwrócić uwagę na następujące sprawy:

 • Jeśli wypowiedzenie zawiera pouczenie o prawie do odmowy, to oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków musi Pan złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Brak oświadczenia oznacza, że zaakceptował Pan nowe warunki płacowe.
 • Jeśli jednak w wypowiedzeniu nie ma odpowiedniego pouczenia, proponowane warunki może Pan odrzucić do końca wypowiedzenia.

Od wypowiedzenia warunków płacy może Pan odwołać się do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania pisma zawierającego wypowiedzenie zmieniające. Odwołanie od wypowiedzenia nie jest równoznaczne z odmową przyjęcia nowych warunków pracy i płacy przez pracownika. Powody, dla których może Pan się odwołać, to m.in.:

 • wypowiedzenie złożone bez uzasadnionej przyczyny,
 • bez podania przyczyny lub bez konsultacji z zoz (umowa na czas nieokreślony)
 • bądź z naruszeniem przepisów ograniczających dopuszczalność wypowiedzenia.

Oto co może Pan zrobić w sytuacji, gdy zaproponowano Panu obniżenie wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego:

 • odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy oraz nie odwoływać się od wypowiedzenia – w ten sposób doprowadzi Pan do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia;
 • odmówić przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy i jednocześnie odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy, żądając uznania jego bezskuteczności lub przywrócenia do pracy – w takim wypadku orzeczenie uwzględniające odwołanie czyni wadliwe wypowiedzenie warunków pracy lub płacy bezskutecznym i stosunek pracy trwa nadal na niezmienionych warunkach bądź też następuje przywrócenie pracownika do pracy na „starych” warunkach, jeżeli wcześniej doszło do rozwiązania umowy o pracę na skutek odmowy pracownika;
 • nie odmawiając przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i płacy, odwołać się od wypowiedzenia – stosunek pracy po upływie okresu wypowiedzenia trwa nadal na zmienionych warunkach, ale pracownik dalej może domagać się przywrócenia poprzednich warunków przez sąd pracy;
 • odmówić przyjęcia nowych warunków pracy i płacy i odwołując się od wypowiedzenia, domagać się jedynie odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, do którego dochodzi na skutek niezgodnego z prawem wypowiedzenia zmieniającego.

Zmiana wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego również nie może powodować, że nowa płaca byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »