Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jaki dzień wypłata ekwiwalentu za urlop – czy w dniu rozwiązania umowy?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-06-06

Kiedy powinnam otrzymać przelew ekwiwalentu za urlop – w dniu wygaśnięcia umowy? Dostałam wypowiedzenie z dniem 23 maja, kadrowa przez telefon mi powiedziała, że ekwiwalent dostanę dopiero 10 czerwca. W jaki sposób mam ją pośpieszyć?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownikowi – zgodnie z art. 171 § 1 K.p. – w przypadku niewykorzystania przez niego przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ponieważ świadczenia takiego jak ekwiwalent urlopowy nie należy traktować jako części wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, gdyż z tym dniem pracownik nabywa do niego prawo. Niedotrzymanie tego terminu powoduje konieczność wypłacenia odsetek z tytułu zwłoki w realizacji należności (art. 481 K.c. w zw. z art. 300 K.p.).

Powyższy termin nie wynika bezpośrednio z przepisów, ale m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12.05.1996 r. (sygn. akt. IPK N34/96, OSNAPiUS z 1997 r. Nr 13 poz. 237), w którym SN stwierdził, że roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący czy też zaległy, staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nie ma znaczenia w tym przypadku to, że w zakładzie pracy wynagrodzenie jest wypłacane np. 10 dnia miesiąca następnego – ten termin nie dotyczy, jak już wyżej wykazano, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Warto wiedzieć, iż w ostatnim dniu zatrudnienia pracownik powinien otrzymać nie tylko ekwiwalent, lecz także inne świadczenia przewidziane prawem, które nie wchodzą w skład wynagrodzenia za pracę (np. odprawa emerytalna).

Wracając do Pani pytania: pracodawca jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent w ostatnim dniu stosunku pracy. Nie należy jednak mylić dnia otrzymania wypowiedzenia z dniem rozwiązania umowy, którym jest nie pierwszy, ale ostatni dzień wypowiedzenia. Jeśli więc okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął – nie należy pospieszać pracodawcy, gdyż nie ma do tego podstaw. Jeśli zaś umowa już się rozwiązała i pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu – należy złożyć pismo z żądaniem wypłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę (wskazując wyżej przywołane podstawy prawne).

Ponadto należy uświadomić pracodawcę, iż zgodnie z art. 282 § 1 K.p. pracodawca, który m.in. nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

 

Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy

Jak obliczyć ilość dni urlopu w nowym miejscu pracy, gdzie wymiar urlopu to 26 dni, a w poprzednim miejscu pracy było to 36 dni (nauczyciel...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »