Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

W jaki dzień wypłata ekwiwalentu za urlop ? czy w dniu rozwiązania umowy?

• Autor: Dorota Kriger

Kiedy powinnam otrzymać przelew ekwiwalentu za urlop – w dniu wygaśnięcia umowy? Dostałam wypowiedzenie z dniem 23 maja, kadrowa przez telefon mi powiedziała, że ekwiwalent dostanę dopiero 10 czerwca. W jaki sposób mam ją pośpieszyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownikowi – zgodnie z art. 171 § 1 K.p. – w przypadku niewykorzystania przez niego przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ponieważ świadczenia takiego jak ekwiwalent urlopowy nie należy traktować jako części wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, gdyż z tym dniem pracownik nabywa do niego prawo. Niedotrzymanie tego terminu powoduje konieczność wypłacenia odsetek z tytułu zwłoki w realizacji należności (art. 481 K.c. w zw. z art. 300 K.p.).

Powyższy termin nie wynika bezpośrednio z przepisów, ale m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12.05.1996 r. (sygn. akt. IPK N34/96, OSNAPiUS z 1997 r. Nr 13 poz. 237), w którym SN stwierdził, że roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący czy też zaległy, staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nie ma znaczenia w tym przypadku to, że w zakładzie pracy wynagrodzenie jest wypłacane np. 10 dnia miesiąca następnego – ten termin nie dotyczy, jak już wyżej wykazano, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Warto wiedzieć, iż w ostatnim dniu zatrudnienia pracownik powinien otrzymać nie tylko ekwiwalent, lecz także inne świadczenia przewidziane prawem, które nie wchodzą w skład wynagrodzenia za pracę (np. odprawa emerytalna).

Wracając do Pani pytania: pracodawca jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent w ostatnim dniu stosunku pracy. Nie należy jednak mylić dnia otrzymania wypowiedzenia z dniem rozwiązania umowy, którym jest nie pierwszy, ale ostatni dzień wypowiedzenia. Jeśli więc okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął – nie należy pospieszać pracodawcy, gdyż nie ma do tego podstaw. Jeśli zaś umowa już się rozwiązała i pracodawca nie wypłacił ekwiwalentu – należy złożyć pismo z żądaniem wypłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę (wskazując wyżej przywołane podstawy prawne).

Ponadto należy uświadomić pracodawcę, iż zgodnie z art. 282 § 1 K.p. pracodawca, który m.in. nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info