Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata dodatku funkcyjnego w związku z reformą szkolnictwa, czy należy się wyrównanie?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-04-03

Do końca roku szkolnego* pełniłam funkcję wicedyrektora w gimnazjum. W związku z reformą od 1 września zmieniono mi obowiązki. Gimnazjum zostało włączone do liceum, a ja wróciłam na stanowisko nauczyciela. W związku z tym obniżono mi wynagrodzenie o wysokość dodatku funkcyjnego. Obecnie jestem w okresie ochronnym. Czy pracodawca powinien wypłacać mi wyrównanie do wynagrodzenia do wysokości przed zmianą warunków zatrudnienia?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416, z późn. zm.) – nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, są uprawnieni do uzyskania dodatku funkcyjnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wysokość stawek dodatków, w tym dodatków funkcyjnych, ustala organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu.

Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wicedyrektor dotychczasowego gimnazjum traci z mocy prawa swoje stanowisko W konsekwencji traci też prawo do dodatku funkcyjnego, bowiem jest on związany z pełnieniem określonej funkcji, której nauczyciel ten już nie pełni.

W orzecznictwie wskazuje się, że unormowanie zawarte w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela koresponduje z powszechnie uznawaną rolą dodatku funkcyjnego traktowanego jako składnik wynagrodzenia za pracę wraz z płynącymi stąd konsekwencjami w zakresie możliwości zmiany jego wysokości lub pozbawienia doń prawa. Czynność zmiany wysokości dodatku lub pozbawiająca prawa do jego otrzymywania, jako dotycząca składnika wynagrodzenia za pracę, wymaga – co do zasady – wypowiedzenia warunków płacy.

W uchwale z dnia 8 kwietnia 1998 r. (III ZP 5/98) Sąd Najwyższy przyjął, że obniżenie wynagrodzenia nie jest sprawą uregulowaną przez Kartę Nauczyciela i zgodnie z przepisem jej art. 91c ust. 1 w tym zakresie zastosowanie mają unormowania Kodeksu pracy. Oznacza to, że obniżenie nauczycielskiego wynagrodzenia w celu dostosowania go do wysokości ustalonej w przepisach płacowych wymaga zmiany treści stosunku pracy w trybie porozumienia stron, względnie dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia warunków płacy. Nie budzi to zastrzeżeń w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Natomiast w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania przepis Kodeksu pracy o wypowiedzeniu zmieniającym warunki płacy w umownym stosunku pracy trzeba stosować „odpowiednio”, a skoro brakuje do tego ustawowego upoważnienia, to w grę wchodzi jedynie zastosowanie powołanego przepisu w drodze analogii. Wynika stąd, że zawyżone wynagrodzenie za pracę mianowanego nauczyciela jest w braku jego zgody dostosowywane do wysokości zgodnej z przepisami płacowymi przez uprzedzenie ze strony pracodawcy z zachowaniem okresów równych ogólnym okresom wypowiedzenia.

W tej sytuacji odebranie dodatku funkcyjnego wicedyrektorowi gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej będzie wymagało zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie nie stosuje się przepisów o ochronie przedemerytalnej – co wynika z licznych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Jeśli więc jest Pani nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie – odebranie Pani dodatku funkcyjnego nastąpi za 3-miesięcznym wypowiedzeniem i nie będzie Pani z tego tytułu przysługiwał dodatek wyrównawczy.

* Opis sprawy z września 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

Przejście nauczyciela do innej placówki

Mam pytanie związane z przejściem nauczyciela do innej placówki. Pracuję w szkole, jednak obecnie przebywam na urlopie zdrowotnym. Znalazłam pracę...

Kiepski stan zdrowia nauczyciela po urlopie rocznym

Jestem nauczycielem, który przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Mój stan zdrowia jest kiepski. Urlop kończy się 23.02. Stan mojego zdrowia nie...

Nauczyciel mianowany i nauczyciel chroniony przez związki, kto zachowa pracę?

Jestem nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie. Kto zostanie zwolniony – w sytuacji gdy w naszej szkole brakuje godzin dla utrzymania etatu...

Łączenie pensum nauczyciela

Pracuję na etacie pedagoga na pełnym etacie, wymiar 25/25. Stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany. Mój etat to nauczyciel pedagog. Posiadam również...

Rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela, prawo do emerytury, ponowne zatrudnienie

Jestem nauczycielem, mam 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze. Rozwiązałam umowę o pracę 27 sierpnia na swój wniosek....

Podstawa prawna przejścia na świadczenie kompensacyjne nauczyciela

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony na 10/18, umowa na czas nieokreślony, spełnia wszystkie warunki przejścia na emeryturę kompensacyjną. Nauczycielka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »