Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Utrata dodatku funkcyjnego w związku z reformą szkolnictwa, czy należy się wyrównanie?

• Autor: Marta Handzlik

Do końca roku szkolnego* pełniłam funkcję wicedyrektora w gimnazjum. W związku z reformą od 1 września zmieniono mi obowiązki. Gimnazjum zostało włączone do liceum, a ja wróciłam na stanowisko nauczyciela. W związku z tym obniżono mi wynagrodzenie o wysokość dodatku funkcyjnego. Obecnie jestem w okresie ochronnym. Czy pracodawca powinien wypłacać mi wyrównanie do wynagrodzenia do wysokości przed zmianą warunków zatrudnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416, z późn. zm.) – nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, są uprawnieni do uzyskania dodatku funkcyjnego.

Wysokość stawek dodatków, w tym dodatków funkcyjnych, ustala organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu.

Po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wicedyrektor dotychczasowego gimnazjum traci z mocy prawa swoje stanowisko W konsekwencji traci też prawo do dodatku funkcyjnego, bowiem jest on związany z pełnieniem określonej funkcji, której nauczyciel ten już nie pełni.

W orzecznictwie wskazuje się, że unormowanie zawarte w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela koresponduje z powszechnie uznawaną rolą dodatku funkcyjnego traktowanego jako składnik wynagrodzenia za pracę wraz z płynącymi stąd konsekwencjami w zakresie możliwości zmiany jego wysokości lub pozbawienia doń prawa. Czynność zmiany wysokości dodatku lub pozbawiająca prawa do jego otrzymywania, jako dotycząca składnika wynagrodzenia za pracę, wymaga – co do zasady – wypowiedzenia warunków płacy.

W uchwale z dnia 8 kwietnia 1998 r. (III ZP 5/98) Sąd Najwyższy przyjął, że obniżenie wynagrodzenia nie jest sprawą uregulowaną przez Kartę Nauczyciela i zgodnie z przepisem jej art. 91c ust. 1 w tym zakresie zastosowanie mają unormowania Kodeksu pracy. Oznacza to, że obniżenie nauczycielskiego wynagrodzenia w celu dostosowania go do wysokości ustalonej w przepisach płacowych wymaga zmiany treści stosunku pracy w trybie porozumienia stron, względnie dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia warunków płacy. Nie budzi to zastrzeżeń w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Natomiast w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania przepis Kodeksu pracy o wypowiedzeniu zmieniającym warunki płacy w umownym stosunku pracy trzeba stosować „odpowiednio”, a skoro brakuje do tego ustawowego upoważnienia, to w grę wchodzi jedynie zastosowanie powołanego przepisu w drodze analogii. Wynika stąd, że zawyżone wynagrodzenie za pracę mianowanego nauczyciela jest w braku jego zgody dostosowywane do wysokości zgodnej z przepisami płacowymi przez uprzedzenie ze strony pracodawcy z zachowaniem okresów równych ogólnym okresom wypowiedzenia.

W tej sytuacji odebranie dodatku funkcyjnego wicedyrektorowi gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej będzie wymagało zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie nie stosuje się przepisów o ochronie przedemerytalnej – co wynika z licznych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Jeśli więc jest Pani nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie – odebranie Pani dodatku funkcyjnego nastąpi za 3-miesięcznym wypowiedzeniem i nie będzie Pani z tego tytułu przysługiwał dodatek wyrównawczy.

* Opis sprawy z września 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info