Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop zdrowotny nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-30

Jestem nauczycielką dyplomowaną z 25-letnim stażem pracy, zatrudnioną na czas nieokreślony. Mam możliwość ubiegania się o urlop zdrowotny, który chciałabym rozpocząć z dniem 1 września. Czy dyrektor szkoły może mnie zwolnić z pracy i przyjąć na moje miejsce innego nauczyciela? Uczę fizyki i matematyki, jestem jedynym fizykiem w szkole.

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W wyroku z dnia 7 listopada 1995 r., I PRN 83/95, Sąd Najwyższy rozpatrywał sytuację, w której nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przed terminem wskazanym przez nauczyciela w złożonym wcześniej wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Sąd Najwyższy przyjął w tym przypadku, że „złożenie przez nauczyciela, na podstawie art. 73 Karty Nauczyciela, wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w określonym terminie nie jest przeszkodą do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 tej ustawy”.

Nieco inny stan faktyczny rozpatrywał Sąd Najwyższy w 1996 r. W tym przypadku chodziło o możliwość rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 KN z nauczycielem, który we wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wskazał datę rozpoczęcia urlopu wcześniejszą niż data rozwiązania z nim stosunku pracy wskazana przez pracodawcę. W wyroku z dnia 19 września 1996 r., I PRN 70/96, Sąd Najwyższy ustalił, że „kompetencja dyrektora szkoły do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 Karty Nauczyciela nie obejmuje – z wyjątkiem sytuacji całkowitej likwidacji szkoły – nauczycieli mających na podstawie art. 73 tej ustawy roszczenie o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia”. W uzasadnieniu wymienionego orzeczenia Sąd podkreślił, że przedłożenie przez nauczyciela orzeczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę udzielenia mu urlopu dla poratowania zdrowia „aktualizuje po stronie dyrektora szkoły obowiązek udzielenia zainteresowanemu, na okres do 1 roku, płatnego urlopu dla poratowania zdrowia”.

Użycie w treści art. 73 KN sformułowania, że dyrektor szkoły „udziela urlopu”, jest na tyle jednoznaczne i kategoryczne, iż nie pozostawia pracodawcy żadnego luzu decyzyjnego. Udzielenie urlopu zgodnie z treścią orzeczenia lekarskiego stanowi więc przedmiot roszczenia pracowniczego, które w razie bezprawnej odmowy pracodawcy może być dochodzone na drodze sądowej, przy czym wyrok ustalający obowiązek złożenia przez pracodawcę oświadczenia o udzieleniu urlopu zastępuje takie oświadczenie.

Sąd Najwyższy w omawianym wyroku opowiedział się za pełną ochroną trwałości stosunku pracy w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, z wyjątkiem sytuacji gdy dochodzi do całkowitej likwidacji szkoły. Zdaniem Sądu Najwyższego za taką ochroną przemawia cel urlopu dla poratowania zdrowia – przeprowadzenie zaleconego leczenia, „którego skuteczność wymaga wykluczenia groźby utraty w tym czasie miejsca pracy zapewniającego nauczycielowi i jego rodzinie środki utrzymania, ale także możliwość realizowania zawodowych ambicji”. Ponadto nie sposób przyjąć, że racjonalne byłoby połączenie bezwzględnego obowiązku udzielenia urlopu na podstawie art. 73 KN z równoczesnym zezwoleniem na rozwiązanie stosunku pracy w trybie jej art. 20 KN. Poza sytuacją likwidacji szkoły kompetencja dyrektora szkoły, przewidziana w art. 20 KN, nie dotyczy zatem nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia lub mających roszczenie o udzielenie takiego urlopu.

Wobec powyższego należy podkreślić, że jeśli nie dojdzie do całkowitej likwidacji szkoły, dyrektor nie będzie miał podstaw do wypowiedzenia Pani stosunku pracy, gdy przebywać Pani będzie na urlopie dla poratowania zdrowia. Gdyby jednak zaszły okoliczności częściowej likwidacji szkoły, to dyrektor mógłby zwolnić Panią z dniem 31 sierpnia, jednakże w mojej opinii skoro jest Pani jedynym fizykiem w szkole, to nawet w sytuacji części etatu fizyk w szkole będzie potrzebny, więc nie będzie prawnych przesłanek do zwolnienia Pani z pracy.

Tak więc bez względu na okoliczności dyrektor szkoły nie może Pani zwolnić tylko z tego powodu, że chce Pani skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Może oczywiście na czas Pani nieobecności zatrudnić innego nauczyciela na zastępstwo, ale umowa owego nauczyciela może być podpisana jedynie na okres roku, czyli okres, gdy Pani będzie przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Urlop niepełnosprawnego

Moja sytuacja wygląda następująco; jestem pracownikiem ZPCH od 22 marca, mam znaczny stopień niepełnosprawności i pracuję na 3/4 etatu. Jestem ciekaw ile i...

Ekwiwalent urlopowy dla niepełnosprawnego

W miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne ukazało się wyjaśnienie w sprawie uprawnień do urlopu pracownika niepełnosprawnego, uprawnionego do 26 dni...

Urlop celowy, płatny

Moja pracownica, której nie skierowałam na studia bardzo potrzebuje dni wolnych na napisanie pracy magisterskiej. Chcę jej to umożliwić i to tak, by nie straciła...

Urlop pracownika prowadzącego własną firmę

Zatrudniam pracownika (umowa o prace - pełny etat) który jednocześnie prowadzi działalność gospodarcza. Czy należy mu się urlop wypoczynkowy?

Urlop macierzyński, następnie wychowawczy - obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Zatrudniłam na umowę o pracę na okres 3 lat dziewczynę od 1 sierpnia 2014 r. Przedtem nigdzie nie pracowała. Po kilku dniach oznajmiła, że jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »