Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop za czas służby wojskowej

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-05-15

W sierpniu 2008 r. poszedłem do wojska (zasadnicza służba wojskowa). Niebawem kończę służbę. Czy przysługuje mi urlop za ten czas, co byłem w wojsku? Po ilu dniach od wyjścia z wojska muszę się stawić do pracy i czy ten urlop po odbyciu służby jest płatny?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do art. 301 § 1 Kodeksu pracy szczególne uprawnienia związane za stosunkiem pracy osób powołanych do czynnej służby wojskowej i zwolnionych z tej służby normują przepisy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Według § 2 art. 301 K.p. okres czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach, o których mowa w § 1.

Uprawnienia związane za stosunkiem pracy osób powołanych do czynnej służby wojskowej i zwolnionych z tej służby określa ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.)

Według art. 118 ust. 1 tej ustawy w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Jednak pracodawca w tym okresie może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych (art. 118 ust. 6).

Natomiast według art. 120 ust. 1 ustawy pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Termin 30 dni uważa się za zachowany, jeżeli pracownik nie mógł podjąć pracy z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (art. 120 ust. 4).

Według art. 122 ust. 1 ustawy pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Zgodnie z ust. 2 art. 122 ustawy, jeżeli pracownik uzyskał podczas odbywania czynnej służby wojskowej inne lub wyższe niż posiadane uprzednio kwalifikacje zawodowe, pracodawca jest obowiązany na wniosek pracownika zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada nabytym w wojsku kwalifikacjom.

Według art. 126 ustawy w okresie odbywania przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że jeżeli w ciągu 30 dni od daty zwolnienia Pana ze służby wojskowej zgłosi się Pan do pracodawcy w celu podjęcia pracy, to pracodawca jest zobowiązany Pana zatrudnić na stanowisku poprzednio przez Pana zajmowanym lub równorzędnym.

Jeżeli nie zgłosi się Pan do pracodawcy w celu podjęcia pracy, to wówczas Pana stosunek pracy wygaśnie, chyba że niezgłoszenie wynika z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

Okres służby wojskowej nie jest urlopem. Również okres pomiędzy zwolnieniem ze służby wojskowej a podjęciem zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy nie jest urlopem i nie przysługują Panu z tego tytułu od pracodawcy żadne świadczenia.

Jeżeli zgłosi się Pan do pracodawcy w terminie 30 dni od daty zakończenia służby, to okres służby wojskowej wlicza się Panu do zakładowego stażu pracy przy ustalaniu wszystkich Pana uprawnień pracowniczych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Prawidłowe wyliczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela

Mam pytanie dotyczące prawidłowego wyliczenia urlopu wypoczynkowego nauczyciela. Jeżeli ferie zimowe trwają od 01.02.2016 r. do 14.02.2016 r. to urlop...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »