Kategoria: Urlop

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop wychowawczy z jednego zakładu pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-06-30

Mam pytanie dotyczące urlopu wychowawczego. Pracuję w dwóch zakładach pracy. W pierwszym zakładzie pracy pracuję na 1/2 etatu (na czas nieokreślony), w drugim zakładzie pracy pracuję na 3/4 etatu (również na czas nieokreślony). Moja żona urodziła dziecko niecały rok temu, niedawno skończyła urlop wychowawczy, obecnie jest na bezrobociu, otrzymując zasiłek. Czy w tej sytuacji mogę przejść na urlop wychowawczy tylko z jednego zakładu pracy? Nadal pracowałbym w drugiej firmie.

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Zgodnie z art. 186 ustawy Kodeks pracy „pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego wyżej. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

 Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka urlopu.

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

W zamian za możliwość podjęcia lub kontynuowania dotychczasowej pracy na urlopie wychowawczym pracownik musi jednak spełnić określone wymagania. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma możliwość podjęcia (lub kontynuowania):

  • pracy zarobkowej, innej działalności o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym (np. wolontariat) u swojego pracodawcy;
  • pracy zarobkowej, innej działalności o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym u innego pracodawcy;
  • nauki lub szkolenia.

Warunkiem jest to, aby żadna z wymienionych forma aktywności nie wyłączała możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracownik podejmujący pracę lub inną działalność albo naukę w czasie urlopu wychowawczego nie ma obowiązku informowania pracodawcy o zaistniałym fakcie. Pracodawca ma jednak możliwość podjęcia odpowiednich działań, gdy uzyska informacje, że pracownik wykorzystuje urlop wychowawczy niezgodnie z celem, na jaki został udzielony.

Jako wykorzystywanie urlopu niezgodnie z jego celem Kodeks pracy kwalifikuje następujące sytuacje:

  • trwałe zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
  • korzystanie z urlopu przez oboje rodziców (opiekunów) jednocześnie.

Przepis nie wskazuje, w jaki sposób pracodawca ma powziąć wiadomość o zaistniałym stanie, dlatego też może korzystać z dowolnych, właściwych sobie źródeł. W razie ustalenia, że pracownik wykorzystuje urlop niezgodnie z jego celem, pracodawca podejmuje odpowiednie kroki, tj.:

  • wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym;
  • stawiennictwo nie może nastąpić wcześniej niż 3 dni od dnia wezwania oraz nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości.

Polecenie pracodawcy jest dla pracownika wiążące.

To, czy dana praca lub inna działalność nie przeszkadza w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, zależy od charakteru i wymiaru podjętej aktywności zawodowej. W praktyce przyjmuje się, że praca w granicach połowy etatu pozwala na zachowanie warunku z art. 1862 Kodeksu pracy. Nie musi to być przy tym praca podjęta na podstawie umowy o pracę. Dopuszczalne jest też zawarcie umowy cywilnoprawnej, podpisanie z pracownikiem na wychowawczym dodatkowej umowy o pracę na część etatu lub zmniejszenie wymiaru dotychczasowej umowy.

Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie oznacza, że kontakt z dzieckiem musi być ciągły, nieprzerwany, że sprawująca taką opiekę osoba nie może zostać zastąpiona w wykonywaniu czynności opiekuńczych przez domowników czy inne osoby przez krótsze (kilkugodzinne) czy dłuższe (kilku- czy kilkunastodniowe) okresy. Nie można też wykluczyć, że w pewnych okresach owa osobista opieka może być sprawowana bez kontaktu z dzieckiem, na przykład w czasie odosobnienia pracownika z powodu jego choroby.

Według komentowanego przepisu sprawowanie osobistej opieki zostaje zakończone dopiero, gdy czynności składające się na ten proces zostaną przerwane na stałe, czyli bez zamiaru lub możliwości ich dalszego podjęcia – następuje trwałe zaprzestanie sprawowania opieki. Ratio legis regulacji o urlopie wychowawczym za równorzędną z taką sytuacją każe uznać podjęcie jakiejś formy aktywności (zatrudnienia lub innej działalności), która absorbowałaby urlopowanego pracownika w rozmiarze co najmniej pełnoetatowego zatrudnienia – wówczas bowiem udzielenie tego urlopu stałoby się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym należy przyjąć, że podejmowanie przez pracownika w czasie trwania urlopu wychowawczego różnych rodzajów aktywności nie stoi na przeszkodzie sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Ustawodawca, biorąc pod uwagę te okoliczności, dopuszcza zatem, by taki pracownik mógł podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie. Jeżeli chodzi o pracę zarobkową lub inną działalność, sformułowanie przepisu wskazuje, że w pierwszej kolejności zezwala się na pracę u pracodawcy udzielającego urlopu, a dopiero gdy u niego nie będzie takiej możliwości – na pracę u innego pracodawcy lub inną działalność. Zarazem jednak należy uznać, że ów dotychczasowy pracodawca nie może zabronić pracownikowi podjęcia pracy u innego pracodawcy albo innej działalności, jeżeli sam nie może zaoferować mu zatrudnienia. Z drugiej strony, jeżeli pracodawca udzielający urlopu oferuje takie zatrudnienie, pracownik nie może odmówić jego podjęcia, tłumacząc to możliwością uzyskania wyższego wynagrodzenia u innego pracodawcy czy wyższego dochodu z innej działalności. Konieczne jest w tym przypadku porozumienie między stronami.

Z kontekstu omawianej regulacji wynika także, że zatrudnienie podejmowane przez pracownika co do zasady nie powinno mieć charakteru pełnowymiarowego – powinno ono bowiem umożliwić sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w sposób i w wymiarze bardziej intensywnym, niż to jest możliwe w przypadku pełnoetatowego zatrudnienia.

Podsumowując, nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystał Pan z urlopu wypoczynkowego w jednym tylko zakładzie pracy (jeśli zatrudniony w nim jest Pan co najmniej 6 miesięcy) i jednocześnie pracował u drugiego pracodawcy. Praca nie może jednak prowadzić do trwałego zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ponadto przyjmuje się, że co do zasady powinien Pan podjąć pracę u pracodawcy, u którego korzysta Pan z urlopu. Jednak w sytuacji, gdy na stałe jest Pan zatrudniony u dwóch pracodawców, można przyjąć, ze rozwiązanie proponowane przez Pana będzie prawidłowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »