Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop wychowawczy a umowa o pracę na czas określony

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-06-28

Mam umowę o pracę do 31.12.2011 r. Planuję zajść w ciążę jak najszybciej, a później przejść na urlop wychowawczy. Jak to teraz wygląda? Czy jest płatny i czy muszę wybrać cały, aby go otrzymać? Czy w związku z określonym terminem zakończenia umowy wychowawczy w ogóle nie będzie mi się należał?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94):

  1. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (§ 1),
  2. rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy (§ 3),
  3. urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika (§ 4),
  4. urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach (§ 5).

Co ważne, 6-miesieczny staż pracy nie musi być stażem pracy nieprzerwanym, zatem ciągłość pracy nie musi być zachowana. Zalicza się do tego okresu również okresy świadczenia pracy u innego pracodawcy.

„Jedynym wymogiem nabycia uprawnienia do urlopu wychowawczego przewidzianym w Kodeksie pracy jest wcześniejsze zatrudnienie pracownika przez okres sześciu miesięcy (art. 186 § 1 K.p.). Wymóg ten dotyczy łącznego stażu pracy, zatem pracownik nie musi być zatrudniony przez ten okres u tego pracodawcy, u którego zamierza wykorzystać urlop wychowawczy. Co więcej, do okresu zatrudnienia, od którego zależy powstanie prawa do urlopu wychowawczego, zalicza się również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 czerwca 1998 r. (III Aua 296/98, OSA 1999, z. 5, poz. 28).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2291), wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu.

We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego powinna Pani wskazać:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
  • ewentualnie okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dziecko.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego powinna Pani dołączyć pisemne oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie takie nie jest wymagane w razie:

  • ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej;
  • ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka;
  • gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

Jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka spełniających warunki do korzystania z urlopu wychowawczego jest jednoczesne korzystanie z takiego urlopu, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z takiego urlopu.

Po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku.

Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu (czyli 2 tygodni przed rozpoczęciem planowanego urlopu), pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu.

W przypadku umowy o pracę na czas określony sytuacja pracownika przedstawia się inaczej niż w przypadku mowy na czas nieokreślony – urlop wychowawczy obejmuje tu bowiem okres nie dłuższy niż czas, na jaki umowa została zawarta.

A zatem skoro Pani umowa o pracę rozwiąże się 31 grudnia 2011 r., to z tą datą zakończy się również Pani urlop wychowawczy. Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na udzielenie Pani urlopu wychowawczego na czas dłuższy, niż wynika to z okresu, na który została zawarta umowa, to w opinii SN można wówczas domniemywać, że strony zawarły umowę na czas nieokreślony (por. uchwała z 21 listopada 1978 r., I PZP 28/78, OSN 1979, nr 5, poz. 92).

Urlop wychowawczy jest bezpłatny, chyba że spełnia Pani warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W takim wypadku, jeżeli nabędzie Pani prawo do zasiłku rodzinnego, będzie Pani mogła skorzystać z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Obecnie kwota tego dodatku wynosi 400 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Chcę przedłużyć urlop wychowawczy. Syn urodził się 7.09.2008 r., a mój pierwszy wniosek o urlop dotyczył okresu od 15.04.2009 r. do 30.04.2011 r. Chciałabym...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »