Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

• Autor: Dariusz Kostyra

3 marca 2008 r. urodziło mi się dziecko. Przebywałem wówczas na urlopie wypoczynkowym, ustalonym do 7 marca 2008 r. Następnie na okres od 5 do 18 marca dostałem zwolnienie z tytułu opieki nad żoną. Pracodawca poinformował mnie, że mój urlop wypoczynkowy jest nadrzędny i go tracę, zaś urlop okolicznościowy muszę wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od urodzenia dziecka. Czy pracodawca ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie urlopów okolicznościowych zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r., dotyczącym sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy.

Paragraf 1 tego rozporządzenia określa przyczyny usprawiedliwionej nieobecność pracownika w pracy, a więc takie, które uniemożliwiają stawienie się do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy, wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za wystarczające.

Pracodawca zobowiązany jest m.in. do zwolnienia pracownika na czas obejmujący 2 dni w przypadku urodzenia dziecka.

Podstawa do udzielenia zwolnienia istnieje tylko przez taki okres, w jakim możliwe jest uczestniczenie pracownika w załatwieniu związanych z nią spraw. Konieczny jest również związek czasowy i przyczynowy z załatwieniem formalności.

Zwolnienie może zostać udzielone jedynie w dni, w których pracownik ma wykonywać pracę. Nie może zostać udzielone w okresie korzystania pracownika z urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego lub innego zwolnienia z pracy.

Warto jednak zaznaczyć, iż rozporządzenie nie określa sztywno dokonania tego rodzaju czynności, np. w przypadku urodzenia dziecka wydaje się, iż okolicznościami uzasadniającymi udzielenie urlopu będę również takie czynności jak zameldowanie dziecka, uzyskanie aktów urodzenia, etc.

W art. 166 Kodeksu pracy ustawodawca wymienił sytuacje, w których nie wykorzystaną część urlopu pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Okoliczności te stanowią katalog zamknięty i zalicza się do nich:

· czasową niezdolność do pracy w skutek choroby,

· odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,

· odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

· urlop macierzyński.

Wskazany przepis wymienia w sposób wyczerpujący okoliczności uniemożliwiające pracownikowi wykorzystanie w całości urlopu wypoczynkowego. Jakakolwiek inna sytuacja, zaistniała w czasie urlopu pracownika i usprawiedliwiająca jego nieobecność w pracy (np. opieka nad chorym członkiem rodziny), nie uzasadnia żądania udzielenia niewykorzystanej części urlopu w terminie późniejszym, mimo że stanowi przyczynę, dla której dopuszczalnym jest przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego (art. 164 K.p.), bądź nierozpoczynanie urlopu (art. 165 K.p.).

Wystąpienie wskazanych okoliczności w trakcie wypoczynku pracownika przekreśla cel, jakiemu urlop winien służyć. Dlatego ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego w „terminie późniejszym”, nie precyzując jednak tego zwrotu.

Reasumując, w przypadku opieki na członkiem rodziny, niestety – pracodawca ma rację; w przypadku urlopu okolicznościowego sprawa jest dyskusyjna i mogą powstać okoliczności, które, pomimo upływu czasu, mają ścisły związek przyczynowy i czasowy z urodzeniem dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dariusz Kostyra

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info