Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop ojcowski przed końcem umowy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-26

Wczoraj zostałem poinformowany o nieprzedłużeniu umowy o pracę, która kończy mi się za 16 dni. Do tej pory nie wykorzystałem urlopu ojcowskiego, który mi przysługiwał w związku z urodzeniem się dziecka (5 miesięcy temu). Czy mogę teraz skorzystać z tego urlopu? Czy pracodawca może mi odmówić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1823 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Do urlopu ojcowskiego uprawniony jest pracownik-ojciec, który jest naturalnym rodzicem dziecka, jak również pracownik-ojciec, który dziecko przysposobił. W obu przypadkach warunkiem udzielenia urlopu jest wychowywanie dziecka. Nie jest konieczne, by pracownik-ojciec pozostawał w związku małżeńskim z matką dziecka.

Ustawodawca ogranicza czas korzystania z przedmiotowego uprawnienia w przypadku ojca naturalnego do 12 miesięcy od urodzenia dziecka. W przypadku przysposobienia ograniczenia są dalej idące: do 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat, a gdy wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – to nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 lat.

Nie ma natomiast znaczenia, czy pracownica-matka dziecka korzysta w tym czasie z przysługujących jej uprawnień związanych z wychowywaniem dziecka. Z urlopu ojcowskiego pracownik-ojciec może skorzystać, gdy matka korzysta z urlopu macierzyńskiego, jak i po jego wykorzystaniu. Może to mieć miejsce również po wyczerpaniu przez pracownika-ojca własnych uprawnień do urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Wniosek o udzielenie urlopu powinien być złożony na piśmie na 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, a pracodawca ma obowiązek dostosować się do jego treści. Uprawnienie to ma charakter roszczeniowy. Odmowa udzielenia urlopu lub wymuszenie zmiany treści wniosku będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Wobec powyższego podkreślić należy, że dopóki dziecko nie ukończyło 12 miesięcy życia ma Pan prawo – jako pracownik – skorzystać z urlopu ojcowskiego, a pracodawca nie ma prawa odmówić Panu takiego prawa. Jednakże z uwagi na fakt, że do końca umowy zostało jedynie 16 dni, a urlop ojcowski można rozpocząć dopiero 7 dni po złożeniu wniosku – pracodawca udzieli urlopu nie w wymiarze 2 tygodni, a jedynie w wymiarze do końca umowy o pracę (czyli maksymalnie 9 dni).

Z kolei art. 29 ust. 5a ustawy zasiłkowej stanowi, iż zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. Oznacza to, że mimo, iż pracownik faktycznie przebywał na urlopie ojcowskim przez okres krótszy niż wynika to z przepisów Kodeksu pracy – tylko do ustania stosunku pracy – zasiłek macierzyński będzie przysługiwał mu przez całe 14 dni.

Wypłatę zasiłku po wygaśnięciu umowy o pracę przejmie ZUS. Dlatego też pracodawca powinien przekazać do tego organu dokumenty potwierdzające prawo byłego już pracownika do zasiłku macierzyńskiego – w tym wystawione przez siebie zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wykorzystanie urlopu w przyszłym roku

Mój pracodawca domaga się, aby wszyscy pracownicy zadeklarowali terminy urlopów na cały rok. Każdy może sobie zostawić 3-4 niezadeklarowane dni. Pracuję już...

 

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony. Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym i w trakcie tego urlopu urodzę drugie dziecko. Co mogę zrobić po...

 

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niepełnosprawnego pracownika

Od dwóch lat mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, ale do chwili obecnej nie przedstawiłam dokumentów pracodawcy. Teraz zamierzam poinformować...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »