Kategoria: Karta Nauczyciela

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa ustna między dyrektorem a nauczycielem

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-04-20

Jestem nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym na podstawie mianowania, działaczem związkowym objętym ochroną prawną. W minionym roku szkolnym moje pensum wynosiło 1/2 etatu dydaktycznego, 1/2 etatu bibliotekarza szkolnego – w sumie etat łączony. W obecnym roku również posiadam etat łączony – 2 godz. lekcyjne i 27 godzin biblioteki. Na pracę w takich warunkach wyraziłam zgodę. Dyrektor nie poinformował organizacji związkowej o zmianie moich warunków pracy, a ja na piśmie nie otrzymałam zmiany. Czy umowa ustna jest umową wiążącą? Czy mogę ubiegać się o zapłatę za godziny ponadwymiarowe, jeśli tak, to za ile godzin powinnam otrzymać zapłatę?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Przepisy prawa pracy wprowadzają wymóg zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu wielu ważnych pism kadrowych. Dotyczy to m.in. zawierania umów o pracę i zmiany ich postanowień. Czasami jednak podjęcie zatrudnienia lub przekształcenie warunków, w jakich jest wykonywane, odbywa się bez odpowiedniego dokumentu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepisy dotyczące zawierania umowy o pracę stosuje się odpowiednio przy zmianie jej warunków. Jeżeli więc zawarto wspomnianą umowę w formie pisemnej, jej modyfikacji należy dokonać również w tej formie. Jednak zdarzają się sytuacje, w których do zmiany warunków umowy dochodzi w sposób „milczący”, przez fakty dokonane. Pracodawca nie wystawia żadnego aneksu do umowy, pracownik podejmuje jednak pracę na nowych zasadach. Zmiana może dotyczyć różnych elementów umowy – stanowiska, rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania.

Generalnie zmiana postanowień umowy o pracę odbywająca się wbrew woli pracownika wymaga wypowiedzenia warunków pracy lub płacy (wypowiedzenie zmieniające). Wyjątek od powyższej zasady określa art. 42 § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wypowiedzenie warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi innej niż umówiona pracy, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jeżeli jednak wypowiedzenie zmieniające nie zostało dokonane i nie zachodzi przypadek skierowania pracownika do innej pracy na podstawie art. 42 § 4, wówczas decydujące znaczenie będzie miało zachowanie obu stron umowy.

Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2010 r. (sygn. akt I PK 155/09), powierzenie pracownikowi innej pracy na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym wymaga albo akceptacji pracownika, albo formalnego uregulowania statusu pracownika w odniesieniu do treści umowy o pracę - przez określenie w aneksie do umowy o pracę nowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności (także wysokości wynagrodzenia), albo nawet wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy w trybie art. 42 § 1–3 Kodeksu. Zdaniem sądu, jeżeli po upływie trzymiesięcznego okresu pracownik nadal wykonuje obowiązki innego pracownika i stan ten akceptuje, to można przyjąć, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy (art. 60 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy).

Podsumowując – umowa, mimo że niezawarta w przepisanej formie, jest ważna, zwłaszcza że wyraziła Pani zgodę na taka zmianę warunków. Doszło wiec do porozumienia stron, a nie do jednostronnej zmiany warunków umowy.

Jeśli chodzi o etat łączony, to zastosowanie w tym przypadku znajdzie przepis art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem sposób obliczania lub wymiar pensum nauczyciela powinien określić organ prowadzący szkołę w odrębnej uchwale (art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela). Każda godzina realizowana ponad to pensum jest godziną ponadwymiarową (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela)

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (np. nauczanie jęz. polskiego i prowadzenie biblioteki szkolnej) określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały (art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela). W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne.

Godzina ponadwymiarowa to godzina zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przydzielona powyżej tygodniowego pensum nauczyciela (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Bez znajomości wymiaru Pani etatu (ustalonego przez organ prowadzący) trudno jest orzec, czy i za ile godzin ponadwymiarowych powinna Pani otrzymać wynagrodzenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z kartą nauczyciela?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »