Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę i zawarcie umowy o dzieło z inną firmą a zakaz konkurencji

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-03-09

Pojawiła się przede mną możliwość zawarcia umowy o dzieło, tyle tylko, że wiąże mnie umowa o pracę z innym pracodawcą. Czy można zawrzeć umowę o dzieło i jednocześnie być związanym umową o pracę z innym podmiotem?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo przepisy prawa nie ograniczają możliwości w zakresie podejmowania współpracy z innymi podmiotami, w dowolnych formach współpracy. Jest to bardziej kwestia możliwości fizycznych i czasowych osoby podejmującej dodatkowe zatrudnienie. Jednakże, zanim obok umowy o pracę zostanie zawarta dodatkowa umowa, np. umowa o dzieło, należy przeanalizować wszystkie zapisy umowne, dotyczące trwającego już stosunku pracy. W dokumentach związanych z umową o pracę może bowiem pojawić się ograniczenie, czyli tzw. zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej. Zakaz konkurencji – zgodnie z art. 1011 § 1 K.p. – powinien być określony w odrębnej umowie.

Zgodnie z nim pracodawca ma prawo zabronić pracownikowi w czasie obowiązywania umowy o pracę:

  • prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, przez co należy rozumieć zakaz prowadzenia zarówno działalności gospodarczej i każdej innej działalności, która byłaby konkurencyjna,
  • świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec pracodawcy, przez co należy rozumieć zakaz wykonywania pracy w oparciu o umowę o pracę, umowę-zlecenie, o dzieło i inne, dla podmiotów konkurencyjnych wobec pracodawcy.

W przypadku złamania zakazu konkurencji pracodawca ma prawo domagać się naprawienia powstałej wskutek działań pracownika szkody, w sposób określony w przepisach o odpowiedzialności materialnej pracownika (art. 1011 § 2 K.p.). Samo złamanie zakazu konkurencji nie jest jednak wystarczającym powodem do żądania odszkodowania – istotne jest wykazanie szkody, jaką poniósł pracodawca w związku z nieprzestrzeganiem przez pracownika postanowień umowy. Przy ocenie odpowiedzialności za szkodę uwzględnić należy zamiary pracownika i umyślność jego działań, które w efekcie mają wpływ na wartość odszkodowania należnego pracodawcy. W zależności więc od tego, czy pracownik umyślnie czy też nieumyślnie przyczynił się do powstania szkody, zastosowanie będzie miał odpowiednio art. 122 K.p. o następującej treści: „Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości” lub art. 119 K.p., który mówi, iż „odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody”.

Odszkodowanie nie jest jedyną konsekwencją, jaka grozi za złamanie zakazu konkurencji. Pracodawca ma prawo także rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który nie dotrzymał postanowień umowy o zakazie konkurencji. Tryb rozwiązania umowy o pracę zależny będzie od tego, w jakim stopniu działanie pracownika wynikało z jego złej woli oraz z następstw tego działania. W szczególności wpływ na to, czy pracodawca zdecyduje się rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy też bez wypowiedzenia z winy pracownika, może mieć rozmiar szkody, jaką poniósł pracodawca na skutek naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika.

W przypadku braku umowy o zakazie konkurencji pracownik bez żadnych konsekwencji ma prawo wykonywać pracę dla firm konkurencyjnych w stosunku do swojego pracodawcy lub prowadzić działalność konkurencyjną, będąc zatrudnionym; z zastrzeżeniem, że działanie pracownika nie prowadzi do naruszenia jego podstawowych obowiązków, wynikających z art. 100 § 1 K.p., takich jak dbanie o dobro zakładu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Aneks do umowy o pracę

Pracuję w firmie od 5 lat na umowę o pracę na czas nieokreślony. 4 miesiące temu zmieniono mi stanowisko pracy, lecz do dnia dzisiejszego nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »