Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udokumentowanie poniesionych kosztów na szkolenie

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-22

Czy mogę od pracodawcy wymagać dowodu (faktury) poniesionych kosztów na szkolenie, na które podpisałem umowę lojalnościową? Jeśli tak, to na jaką podstawę prawną mogę się powołać? Czy mogę sprawdzić, czy pracodawca nie korzystał z jakichkolwiek ulg na szkolenia, na przykład EFS, i przez to faktyczne koszty, jakie poniósł, były mniejsze niż na umowie lojalnościowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c.

Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie. Mniemam, że najistotniejszy z punktu widzenia Pana interesu znaczenie ma przepis art. 1035 K.p., zgodnie z którym „pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 103[4], nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 94[3],

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia”.

Przepis ten skazuje na obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel.

Choć nie wynika to bezpośrednio z przepisu, mowa jest o rzeczywistych kosztach poniesionych przez pracodawcę na szkolenie, a nie kosztach wpisanych w umowie. Pragnę bowiem zwrócić uwagę na treść art. 1034 § 2 K.p., zgodnie z którym umowa lojalnościowa, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału (mowa o przepisach „Kwalifikacje zawodowe pracowników” Dział IV, Rozdział III K.p.)

Na etapie świadczenia pracy brak jest przepisów, które pozwalałby Panu żądać od pracodawcy przedstawienia kosztów rzeczywistych Pana szkolenia. Na etapie postępowania sądowego sytuacja wydaje się znaczenie prostsza, bowiem jeżeli pracodawca będzie domagał się od Pana proporcjonalnie zwrotu kosztów, to wówczas zasadne jest powołanie się na treść art. 6 K.c., zgodnie z którym „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

W chwili obecnej jedynie na zasadach analogii może Pan powoływać się na treść art. 6 K.c. i żądać od pracodawcy przedstawienia faktur za szkolenie Pana osoby oraz wskazanie, czy na szkolenie uzyskał dofinansowanie lub ulgę, czy też nie.

Przepis art. 6 K.c. ma zastosowanie w sprawach pracowniczych na mocy art. 300 K.p., zgodnie z którym w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W przepisach K.p. brak przepisu proceduralnego w zakresie ciężaru dowodu, a zatem odwoływanie się do treści art. 6 K.c. jest jak najbardziej uzasadnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej?

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej? W umowie strony wprowadziły dwa zapisy: stronie przysługuje urlop w wymiarze 26...

 

Co zrobić, jeśli nie znam adresu zamieszkania świadków w sprawie o przywrócenie do pracy

W pozwie o przywrócenie do pracy podałem świadków, w tym m.in. inspektora PIP i pracowników firmy, w której pracowałem. Obecnie sąd...

 

Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie

Z końcem roku kończy mi się umowa. Pracodawca został ustnie poinformowany, że nie odpowiadają mi warunki płacowe, i dlatego umowy nie przedłużam....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »