Kategoria: Zwolnienia grupowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trzymiesięczne wypowiedzenie dla wszystkich pracowników a odprawa

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-02-16

Właściciel firmy dal wszystkim pracownikom, czyli około 40 osobom, trzymiesięczne wypowiedzenie. Wszyscy mieli umowy na czas nieokreślony. Powód wypowiedzenia to likwidacja stanowiska pracy. czy w takiej sytuacji należy się odprawa? Jeżeli tak, to jak się jej domagać?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

W sytuacji opisanej w pytaniu wszystkim pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowy o pracę, którzy są zwalniani w drodze wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, będą przysługiwały odprawy. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), a dokładnie z treści art. 8 ust. 1 tej ustawy, zwanej dalej „ustawą o zwolnieniach grupowych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W celu nabycia prawa do odprawy muszą być spełnione łącznie następujące warunki, tzn. pracownik jest zwalniany z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy i w momencie otrzymania wypowiedzenia jest pracownikiem pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych). Wysokość odprawy dla poszczególnych pracowników zależna jest od stażu pracy u pracodawcy, u którego dochodzi do zwolnienia, oraz od wysokości wynagrodzenia pracownika zwalnianego. Odprawa zgodnie z art. 8 ust. 3 ustalana jest bowiem według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, którego zasady określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  1. „jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat”.

„Jednakże wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę”, czyli obecnie 22 500,00 zł (art. 8 ust. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Pracownik nie musi ubiegać się indywidualnie o wypłatę odprawy – pracodawca jest zobowiązany w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności do jej wypłaty z mocy samego prawa w ostatnim dniu zatrudnienia. Jeśli jednak nie wywiąże się z powyższego obowiązku, to w takim przypadku zaleca się wezwanie pracodawcy na piśmie do wypłaty świadczenia wraz z należnymi odsetkami. Zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego (w związku z art. 300 Kodeksy pracy) „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

W zależności od tego, czy w umowie lub przepisach wewnątrzzakładowych ustalono wysokość odsetek za zwłokę w wypłacie świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, stosuje się albo wysokość odsetek ustaloną w tych dokumentach, albo odsetki ustawowe, które od dnia 15 grudnia 2008 r. wynoszą 13,00% w skali rocznej (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych – Dz. U. Nr 220, poz. 1434). W przypadku, gdy wezwanie do zapłaty nie poskutkuje, to pracownik, zgodnie z art. 242 § 1 Kodeksu pracy, jest uprawniony do dochodzenia swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.

Przypominam też, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia wymagalności (art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »