Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin wydania świadectwa pracy – kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-06-17

Postanowiłam rozstać się z poprzednim pracodawcą, jednak miesiąc po wypowiedzeniu ciągle nie mam świadectwa pracy (mimo kilku monitów telefonicznych). W jakim czasie pracodawca ma obowiązek przekazać mi ten dokument? Czy przysługuje mi jakieś odszkodowanie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin wydania świadectwa pracy jest określony w § 2 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeśli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, to pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza go w inny sposób.

Obowiązek wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy wynika z art. 97 K.p.

Niemożność wydania świadectwa pracy w ostatnim dniu trwania stosunku pracy występuje tylko w przypadku nieobecności pracownika w pracy w tym dniu, o ile równocześnie nie ma wyznaczonej osoby do odebrania świadectwa w imieniu pracownika lub osoba taka nie zgłosiła się w tym dniu u pracodawcy.

Pracownik, któremu pracodawca nie wydał w wyżej podanych terminach świadectwa pracy (lub jeśli treść świadectwa pracy jest niewłaściwa), ma prawo zgodnie z art. 99 K.p. domagać się odszkodowania. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Ponadto pracownik może przed sądem dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy, innej niż utrata zarobków związana z pozostawaniem bez pracy – tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13.10.2004 r. (II PK 36/04, ONSP 2005/8/106).

Pracodawca, który nie wydaje świadectwa pracy zgodnie z art. 282 § 1 K.p., może zostać ukarany karą grzywny w kwocie od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Cofnięcie wypowiedzenia za porozumieniem stron

Czy można unieważnić wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron (zwolnienie z mojej woli), jeśli okazuje się, że w 99% byłam w tym dniu...

 

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika?

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika? Zaznaczam, że pracownik, który wypowiedział umowę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »