Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Staż pracy w biurze projektów kolejowych

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-04-09

Chciałbym ubiegać się o wcześniejszą emeryturę kolejową, ale do końca roku nie miałem 15 lat pracy na PKP, tylko 13. Przez 5 lat pracowałem w komunalnym biurze projektów, które niestety nie było biurem projektów kolejowych. Czy sąd albo inna instytucja może uznać prace w obu biurach za równoważne (są prawie takie same). Gdyby tak było, mógłbym starać się o emeryturę kolejową. Dodam, że mam 61 lat i wciąż pracuję na kolei (w sumie 28 lat i 5 lat w biurze).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura kolejowa to odrębny rodzaj emerytury przysługującej tylko pracownikom kolejowym. Aby otrzymać emeryturę kolejową, należy spełnić warunki określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z Pana informacji wynika, że data Pana urodzin przypada po 1948 r., zatem nie będziemy tu rozpatrywać warunków, jakie muszą spełniać osoby urodzone przed tą datą.

A zatem pracownicy kolejowi urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., mają prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej na zasadach przewidzianych dla osób urodzonych przed 1 stycznia, 1949 r., jeśli warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia spełnili do końca 2008 roku. Jednakże trzeba mieć świadomość, że konieczność spełnienia warunków do przyznania emerytury kolejowej co do wieku, stażu emerytalnego oraz stażu szczególnego przez osoby urodzone w latach 1949–1968 skutkuje tym, że w myśl obecnych regulacji możliwości uzyskania tego świadczenia nie mają mężczyźni z tej grupy wiekowej. Żaden z nich nie ukończył bowiem wymaganego wieku 60 lat do końca 2008 roku. Z emerytury mogły więc skorzystać tylko kobiety urodzone w latach 1949–1953.

Niemniej jednak pracownicy kolejowi, którzy do końca 2008 roku nie ukończyli obniżonego wieku emerytalnego, mogli po ukończeniu tego wieku przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli 1 stycznia 1999 r. posiadali:

  • 15 lat zatrudnienia na kolei liczonego łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do zatrudnienia na kolei,
  • 20-letni w przypadku kobiet i 25-letni w przypadku mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy, pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego (lub złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w takim funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa) oraz rozwiązania stosunku pracy – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Praca na kolei uznana jest za pracę wykonywaną w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określa rodzaje prac uznanych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze dwoma sposobami: za pomocą wykazu tych prac i dodatkowo w odniesieniu do osób wyjątkowo korzystających z uprawnień emerytalnych na podstawie ustawy zaopatrzeniowej z dnia 14 grudnia 1982 r. – za pomocą ogólnego określenia rodzaju zatrudnienia, połączonego z odesłaniem do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (§ 4 ust. 3 rozporządzenia). W świetle bowiem art. 4 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin określenie w rozporządzeniu rodzaju prac na kolei uznanych za zatrudnienie w szczególnych warunkach za pomocą szczegółowego wykazu tych prac byłoby po prostu zbędne (Wykaz A, dział VIII).

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin została uchylona przepisem art. 195 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z dniem 1 stycznia 1999 r. Jednakże niektóre regulacje z ustawy o zaopatrzeniu pracowników kolejowych zostały, na okres przejściowy, przejęte do nowej ustawy emerytalno-rentowej.

Przepis art. 42 nowej ustawy zawiera powtórzenie treści art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych, określającego pojęcie „zatrudnienia na kolei”. Wynika z tego, że do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach, ustalanych na podstawie obowiązującego nadal rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalne go pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, należy nadal zaliczać zatrudnienie we wszystkich kolejowych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, określonych w art. 42 ust. 1 ustawy emerytalno-rentowej, niezależnie od rodzaju pracy i zajmowanego stanowiska, z wyjątkiem zatrudnienia w biurach projektów kolejowych.

 

A zatem ustawodawca, określając pracowników kolejowych, ograniczył krąg osób, które mogą ubiegać się o to świadczenie do pozostających w stosunku pracy w kolejowych jednostkach organizacyjnych, tj. w:

  1. jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, z wyłączeniem biur projektów kolejowych,
  2. innych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, których pracownicy byli objęci dotychczasowymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin,
  3. podmiotach wydzielonych z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe w okresie od 1 września 1999 r. do dnia wpisu spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna do rejestru handlowego,
  4. spółce Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna od dnia jej wpisu do rejestru handlowego oraz w innych podmiotach wydzielonych z tej spółki na podstawie ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe.

Tym samym obawiam się, że bez względu na to, ile lat Pan przepracował w kolejowym biurze projektowym, zalicza się Pan do osób, którym ustawodawca ograniczył prawo do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę kolejową, wyłączając je z kręgu pojęcia „pracownika kolejowego”. To oznacza, że w świetle przytoczonym powyżej przepisów nie przysługuje Panu tzw. emerytura kolejowa (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa o odpowiedzialności materialnej wiąże obie strony

Jestem zatrudniona w firmie zatrudniającej 300 pracowników na stanowisku specjalista d/s handlu/wydawca magazynowy. Posiadam współodpowiedzialność materialną w...

Powierzenie dodatkowych obowiązków magazyniera

Pracuję w Zakładzie Energetycznym na etacie elektromechanika precyzyjnego. W zakładzie jest tylko jeden magazynier i w związku z tym "wciśnięto" mi zastępstwo...

Odpowiedzialność materialna i jej wypowiedzenie

Jestem pracownikiem sklepu samoobsługowego gdzie odpowiedzialność materialna powierzona została wszystkim pracownikom. Obecnie w wyniku zmian w firmie zostałam...

Zwiększenie zakresu obowiązków

Pracuję w placówce państwowej. Mój zakres obowiązków zostanie znacznie poszerzony o nowe zadania, podobne do obecnie wykonywanych, ale bardziej skomplikowane....

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Od 1 czerwca został otwarty nowy magazyn, w którym nie było żadnych zapasów materiałów. 15 czerwca ma wpłynąć pismo w sprawie powierzenia mienia...

Odmowa pracownika na wyjazd na delegację

Mam umowę o pracę na czas określony. Pracodawca chce wysłać mnie na delegację, lecz ja nie chcę wyjechać. Nie mam rodziny, ale nie lubię opuszczać na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »