Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stan nieczynny dla nauczyciela przed mianowaniem

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-08

Jestem nauczycielem kontraktowym przed mianowaniem, mam umowę na czas nieokreślony. Rok temu zmieniono mi wymiar etatu z pełnego na 15/18. Obecnie otrzymałam rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych. Czy przysługuje mi prawo przeniesienia w stan nieczynny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

Wypowiedzenie z tytułu art. 20 KN będzie jednak bezskuteczne, jeżeli zwalniany nauczyciel złoży w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Wniosek powinien być złożony na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy. Ważne jest to, że przeniesienie w stan nieczynny nie dzieje się na wniosek dyrektora, tylko na wniosek nauczyciela. Dyrektor może, ale nie musi zaproponować przeniesienie w stan nieczynny, jednakże nie wywoła to skutków prawnych. To nauczyciel musi wystąpić z wnioskiem.

Instytucja stanu nieczynnego jest sui generis (z łac. swoistą) alternatywą dla rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN. Opierając się na wykładni językowej, Sąd Najwyższy wskazał, że przepis ten nie ma zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Chodzi w nim o takie zmiany w działalności szkoły, które uniemożliwiają „dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć” (por. wyrok SN z dn. 16.05.2006 r., sygn. akt I PK 213/05). Uprawnienie do przejścia w stan nieczynny dotyczy nauczycieli pełnozatrudnionych, których etaty ze względu na wskazane wyżej okoliczności objęła redukcja zatrudnienia.

Trafnie ujął to SN w wyroku z dn. 04.12.1998 r. (sygn. akt I PKN 482/98), podkreślając, że przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny może nastąpić wówczas, gdy istnieje związek przyczynowy między zmianami organizacyjnymi szkoły a niemożnością dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Na uwagę zasługuje także wyrażony w orzecznictwie pogląd, zgodnie z którym nauczyciel może zostać przeniesiony w stan nieczynny także wtedy, gdy częściowa likwidacja szkoły albo zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów szkoły nastąpiły z naruszeniem przepisów proceduralnych. KN nie wiąże możliwości skorzystania ze stanu nieczynnego ze ścisłym przestrzeganiem procedur dotyczących likwidacji bądź zmian organizacyjnych, istotne jest natomiast, by okoliczności te faktycznie miały miejsce (por. wyrok SN z dn. 04.04.2000 r., sygn. akt I PKN 581/99).

Wobec powyższego należy podkreślić, że każdy pełnozatrudniony nauczyciel, bez względu na to, na jakiej podstawie jest zatrudniony, ma prawo do skorzystania ze stanu nieczynnego. Jednakże z Pani pytania wynika, że była Pani zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, co powoduje, że ze stanu nieczynnego skorzystać Pani nie może.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie...

 

Bezpłatne nadgodziny nauczyciela

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym w szkole podstawowej jako wychowawca w wymiarze 22/22 godziny zegarowe. Dyrektor przydzielił mi w tym...

 

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - warunki

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Spełniam warunki przejścia na świadczenia kompensacyjne: mam 55 lat, ponad 30 lat pracy, w tym 27 lat pracy w szkole. Przez 5...

 

Wcześniejsza emerytura, urlop na poratowanie zdrowia, choroba zawodowa

Jestem nauczycielem w szkole specjalnej, mam 38 lat i niecałe 16 lat stażu pracy. Kiedy i na jakich warunkach mogę odejść na wcześniejszą...

 

Nauczyciel z prawem do wcześniejszej emerytury a wypowiedzenie

Nauczycielka za 2 dni kończy 60 lat. Jej wiek emerytalny to 60 lat i 5 miesięcy. Pani tej od 6 lat przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury na...

 

Zmniejszenie liczby oddziałów w szkole

Jestem dyplomowanym nauczycielem zatrudnionym przez mianowanie. Dzisiaj zaproponowano mi obniżenie godzin z powodu zmniejszenia liczby oddziałów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »