Podatek i składki przy wypłacie pracownikom środków z ZFŚS na święta

• Autor: Dorota Kriger

W mojej jednostce postanowiono wypłacić pracownikom środki pieniężne z ZFŚS na święta. Jak wygląda kwestia podatku i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Podatek i składki przy wypłacie pracownikom środków z ZFŚS na święta

Czy świadczenia pochodzące z ZFŚS lub funduszu związków zawodowych są opodatkowane?

Świadczenia pochodzące z ZFŚS lub funduszu związków zawodowych, które wypłaca się pracownikowi w formie pieniężnej, są zwolnione od podatku, gdy świadczenie jest wypłacane w ciągu roku łącznie do wartości 380 zł. Świadczenia te nie są także obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wynika tak z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.):

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

(...)

67) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”.

Dopiero przekroczenie kwoty 380 zł w ciągu roku dla danego pracownika będzie skutkowało koniecznością opodatkowania przekazywanych pracownikowi świadczeń podatkiem dochodowym.

Oznacza to, że pracodawca, który w ramach działalności socjalnej podaruje pracownikom świadczenia pieniężne ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, nie będzie musiał naliczać i odprowadzać podatku od wartości świadczenia nieprzekraczającej 380 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.; w skrócie rozporządzenie składkowe) podstawy wymiaru składek nie stanowią:

„19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

20) świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717)”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne a składka na ubezpieczenie

Przepisy rozporządzenia składkowego stosuje się również przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, stąd od świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne nie jest także naliczana składka na to ubezpieczenie.

Powyższe wynika z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), zgodnie z którym do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od świadczeń przekazanych pracownikom, finansowanych ze środków ZFŚS do wysokości odpisu na ten fundusz, nie nalicza się więc składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeśli jednak pracodawca sfinansuje świadczenia pieniężne z innych źródeł niż powyżej, np. ze środków obrotowych, to świadczenia takie będą podlegać opodatkowaniu i będą także podstawą naliczenia składek ZUS.

Należy pamiętać, że przyznanie świadczeń ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych w związku ze świętami jest nadal traktowane jak pomoc socjalna. Decydując o przyznaniu świadczeń w jakiejkolwiek formie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, należy więc uwzględnić całokształt sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danego pracownika na tle pozostałych pracowników. Pod uwagę należy brać wszystkie kryteria socjalne łącznie, a także należy uwzględnić sytuacje wyjątkowe czy przejściowe, ale istotne w momencie przyznawania pomocy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »