Kategoria: Wynagrodzenie
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spóźnianie się z wypłaceniem wypłaty na konto

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-09

Niedawno zakończyłam pracę w butiku (koniec umowy). Złożyłam wniosek o wypłacenie mojej wypłaty na konto. Nie otrzymałam jednak decyzji w tej sprawie, ale nie dostałam też wypłaty – spóźnienie to już 2 tygodnie. Bardzo są mi potrzebne pieniądze, a kierownik mnie zbywa. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Udać się do sądu pracy?

»Wybrane opinie klientów

Zgodnie z art. 85 ustawy Kodeks pracy (w skrócie K.p.) „wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie”.

Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Gdy wynika to z układu zbiorowego pracy lub za pisemną zgodą pracownika, pracodawca może przekazywać wynagrodzenie na jego rachunek bankowy lub przesyłać mu pocztą. Zapłata jest dokonana wówczas, gdy pieniądze wpłyną na rachunek bankowy lub gdy listonosz wypłaci pracownikowi pieniądze. Koszty przesyłki obciążają pracownika tylko wtedy, gdy ten sposób został zastosowany na jego wniosek. Zasadniczo pracodawca nie jest obowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika o wypłatę wynagrodzenia w inny sposób niż do jego rąk. Można mówić o takim obowiązku tylko w sytuacjach szczególnych, opierając się na podstawowej zasadzie prawa pracy zobowiązującej pracodawcę do zaspokajania, w miarę możliwości i warunków, potrzeb bytowych pracowników. Oznacza to, że pracodawca nie musiał uwzględniać Pani wniosku o wpłate pieniędzy na konto bankowe, musiał za to wypłacić wynagrodzenie w ogóle (do rąk własnych, jeśli nie uwzględnił Pani wniosku).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo do godnego wynagrodzenia, o którym stanowi art. 13 K.p. Pracodawca natomiast zobowiązany jest na mocy art. 94 ust. 5 K.p. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Niestosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które na mocy art. 282 K.p. podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Aby odzyskać zaległe wynagrodzenie, należy po pierwsze wysłać do pracodawcy wezwanie do zapłaty. Jest to nieformalne pismo, w którym wnosi się o uregulowanie zaległości do określonego terminu, czego niespełnienie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na pewno w niektórych przypadkach wysłanie takiego przesądowego pisma wystarczy i pracodawca, bojąc się procesu i ponoszenia kosztów jego prowadzenia – wypłaci zaległe wynagrodzenie.

Jeżeli jednak woli Pani od razu podjąć prawnie skuteczne kroki może Pani zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIP do jej zadań należy prowadzenie nadzoru i kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Kolejny artykuł tejże ustawy stanowi, iż organy PIP uprawnione są do nakazania wypłaty przez pracodawcę należnego pracownikowi wynagrodzenia. Nakazy takie są decyzją administracyjną i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Kontrola może zostać przeprowadzona na skutek wniesienia skargi do PIP.

Może Pani także zdecydować się na dochodzenie swoich roszczeń przed sądem. Jak stanowi art. 242 § 1 K.p., pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. Sądami właściwymi do rozstrzygania w tych sprawach są sądy pracy albo sądy pracy i ubezpieczeń społecznych.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5051 Kodeksu postępowania cywilnego roszczenia wynikające z umów, kiedy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł mogą być rozpoznane w postępowaniu uproszczonym, w którym pozew składa się na urzędowym formularzu.

Dobrym posunięciem jest również zaznaczenie w pozwie, iż wnosi się o rozpoznanie sprawy w postępowaniu albo upominawczym albo nakazowym. Jeżeli sąd uzna, że sprawa nadaje się do rozpoznania w jednym z tych postępowań, rozpatruje ją na posiedzeniu niejawnym i w przypadku zasadności roszczenia wydaje nakaz zapłaty, w którym zaznacza, iż w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu należy zaspokoić roszczenie albo wnieść środek odwoławczy (sprzeciw/zarzuty).

Jeżeli sąd będzie rozpatrywał jednak sprawę na rozprawie wyda odpowiedni wyrok. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd, uwzględniając roszczenie pracownika nadaje wyrokowi z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności (w wysokości nie większej niż wynagrodzenie za 1 miesiąc).

Jeżeli pracodawca nie zastosuje się do orzeczenia sądu, pracownikowi nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy specjalista powinien otrzymać prowizję za sprzedaż?

Pracownik w umowie o pracę ma wpisaną nazwę stanowiska pracy "specjalista". W sprawach nieuregulowanych umową następuje odesłanie do Regulaminu Wynagradzania. W zakresie obowiązków pracownika zatrudnionego w Dziale Handlowym, należy sprzedaż produktów i usług zatrudniającego go Przedsiębiorcy (co jest zgodne z intencją Stron). Regulamin wynagradzania pracowników przewiduje "prowizję" dla "handlowców", liczoną od wartości sprzedaży w określonej wysokości i w określonych terminach. Prowizja była pracownikowi wypłacana regularnie zgodnie z regulaminem. Spór powstał po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik twierdzi że pracodawca nie wypłacił mu prowizji za 2 miesiące. Pracodawca natomiast twierdzi, że prowizja mu nie przysługiwała, ponieważ był zatrudniony na stanowisku specjalisty, a nie handlowca. Z ustaleń wynika, że wszyscy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli na stanowiskach "specjalistów" (wszyscy otrzymywali prowizję zgodnie z treścią regulaminu), a regulamin niezbyt dokładnie odzwierciedlał stan faktyczny w zakresie nazw stanowisk w kontekście wykonywanych przez pracowników obowiązków służbowych. Czy do oceny prawnej w zakresie roszczeń pracownika przyjąć literalne brzmienie stanowiska pracy określone w umowie o pracę, czy rozważać to w szerszym kontekście i badać zakres obowiązków i faktycznie wykonywane czynności i zadania na tym stanowisku.

Podwyżka podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim

Kolega z pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim od połowy listopada do 25 marca. W styczniu wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę, kolega nie. Kadrowa powiedziała, że ponieważ był na zwolnieniu lekarskim (= zasiłku chorobowym), to nie ma prawa do podwyżki. Czy słusznie?

Wysokość wynagrodzenia w czasie zwolnienia podczas ciąży

Przez cały 2011 rok otrzymywałam do pensji dodatek w formie premii uznaniowej i nie wiem, czy został on obecnie wliczony do wynagrodzenia, jakie otrzymuję, będąc na zwolnieniu chorobowym w ciąży. Mam ostatnie zestawienie od kadrowej, gdzie na liście wyszczególniono 7 dni pracy, za resztę dni wpisana jest tylko kwota brutto. Nie wiem więc, jak naliczana jest teraz moja pensja. Dziwi mnie też zapis „100% chorobowe, 100% zasiłek”. Czy po upływie 33 dni zwolnienie wynagrodzenie się zmieni?

Czy mogę domagać się wypłaty premii?

W 2012 i 2013 roku pracowałem w pewnej firmie. Pracodawca w załączniku do umowy o zasadach kształtowania premii napisał, że pracownikowi na moim stanowisku przysługuje premia roczna wynosząca 20% wysokości rocznego wynagrodzenia zasadniczego. Niestety pracodawca nie wypłacił mi żadnej premii, tłumacząc, że nie ma pieniędzy na premię. Czy mogę domagać się wypłaty premii?

Kwota wolna od podatku dochodowego a inny dochód pracownika

Zatrudniam pracownika na pół etatu, zarabia 1000 zł brutto. Wiem, że pobiera emeryturę z ZUS. Czy powinien mi przedstawić jakiś dokument (druk) informujący, że jest emerytem? Na liście wynagrodzeń odliczam mu kwotę wolną od podatku – 43,33 zł miesięcznie. Czy postępuję prawidłowo?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »