Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócony okres wypowiedzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-10-05

Pracuję od 15 lat w firmie, która niebawem będzie w stanie likwidacji lub upadłości. Mam podpisaną odpowiedzialność materialną. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Czy likwidator musi zachować minimalny 1-miesięczny okres wypowiedzenia, czy może pożegnać się ze mną od razu? Czy można otrzymać wypowiedzenie 31 dnia miesiąca, które będzie obowiązywać od pierwszego następnego miesiąca? Jeśli w ciągu skróconego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia zachoruję i będę na zwolnieniu nadal po ustaniu tego miesiąca, to czy likwidator ma obowiązek wypłacić mi rekompensatę za pozostałe dwa miesiące wypowiedzenia i ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidator nie będzie mógł rozwiązać wiążącego stosunku pracy z dnia na dzień, jeśli nie wyrazi Pan na to zgody w formie np. porozumienia stron. Porozumienie stron to tryb rozwiązania umowy, który zezwala na zakończenie umowy o pracę w dowolnym momencie, w sytuacji kiedy obie strony wyrażają taką wolę.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy likwidator będzie musiał zastosować wypowiedzenie umowy o pracę, ale będzie też miał prawo skrócić Pana okres wypowiedzenia do 1 miesiąca. Tak wynika z art. 361 § 1 K.p., który mówi: „Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia”.

Pracodawca – zgodnie z wyżej zacytowanym artykułem K.p. – zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia w ostatnim dniu stosunku pracy (tzn. po upływie skróconego okresu wypowiedzenia), niezależnie od występujących w tym momencie okoliczności, takich jak choroba pracownika.

Pracownik jednak nie nabędzie za skrócony okres wypowiedzenia żadnych innych uprawnień pracowniczych, takich jak urlop wypoczynkowy (lub w przypadku jego niewykorzystania – ekwiwalent), ponieważ w tym czasie stosunek pracy już nie istnieje. Urlop może zostać naliczony jedynie za faktycznie zastosowany okres wypowiedzenia, np. jeśli okres ten został skrócony do jednego miesiąca, to tylko za ten jeden miesiąc pracodawca powinien naliczyć urlop.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 9 lipca 1992 (I PZP 20/92, OSNCP 1993, z. 1-2, poz. 2): skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 K.p. powoduje rozwiązanie tej umowy z upływem skróconego okresu.

Z uzasadnienia uchwały wynika, że okres, za który przysługuje odszkodowanie z art. 361 § 1, nie jest ani okresem zatrudnienia, ani zrównanym z okresem zatrudnienia, ale wyłącznie okresem, który jest zaliczany z mocy art. 361 § 2 K.p. do okresu zatrudnienia przy jego obliczaniu na potrzeby stwierdzenia nabycia uprawnień pracowniczych, uzależnionych od posiadania określonego stażu pracy. W okresie, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie (do końca pozostałej części okresu wypowiedzenia), pracownik nie nabywa żadnych uprawnień, których warunkiem jest istnienie stosunku pracy.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące czasu obowiązywania wypowiedzenia wyjaśniam, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w ostatnim dniu miesiąca. W związku z tym początek okresu wypowiedzenia jest zdeterminowany jego końcem – jeśli wypowiedzenie jest liczone w miesiącach, to jego bieg zaczyna się zawsze w pierwszym dniu miesiąca.

Wypowiedzenie otrzymane np. w 29, 30 lub 31 dniu danego miesiąca swój bieg rozpocznie od 1 dnia miesiąca następnego i zakończy się w ostatnim dniu tego miesiąca (bądź po upływie jego wielokrotności).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »