Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-09-29

Mam pytanie o skrócenie okresy wypowiedzenia. Otóż mam chorą matkę, która żyje samotnie w innym mieście. Tylko ja mogę się nią zaopiekować i muszę szybko przeprowadzić się do jej miasta. Dostałem już nową propozycję pracy, ale z warunkiem podjęcia jej w ciągu miesiąca, tymczasem mój okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Obawiam się, że obecny pracodawca nie zgodzi się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z okresem jednego miesiąca. Czy istnieją przepisy prawne, które ze względu na chorobę matki i konieczność opieki pozwoliłyby mi na szybsze rozwiązanie umowy, np. 1 miesiąc, a nie obligatoryjne 3 miesiące?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skrócenie okresu wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

W pierwszej kolejności należy przywołać art. 30 K.p., zgodnie z którym „umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  4. z upływem czasu, na który była zawarta,
  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

Za porozumieniem stron można rozwiązać umowę w każdym czasie.

Natomiast strony już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Stosownie do brzmienia art. 36 K.p.: „Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata”.

Kiedy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Do skrócenia okresu wypowiedzenia może dojść, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 36 § 6 strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli już po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę pracownik uzgodni z pracodawcą wcześniejszy niż wynikający z Kodeksu pracy termin rozwiązania umowy, to rozwiąże się ona w tym terminie. Takie ustalenie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy, co oznacza, że umowa rozwiązuje się za wypowiedzeniem ze strony pracownika, a nie w drodze porozumienia stron.

Tak więc, jeżeli zależy Panu na wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę, to powinien Pan dojść z pracodawcą w tej kwestii do porozumienia. Jeżeli będzie zgoda obu stron co do skrócenia okresu wypowiedzenia, to umowa będzie mogła zostać rozwiązana wcześniej i w dalszym ciągu będzie to umowa rozwiązana za wypowiedzeniem.

Ponadto porozumieniu tym trzeba wyraźnie zaznaczyć, o ile okres wypowiedzenia zostaje skrócony, i wskazać nową datę rozwiązania umowy.

Czy pracodawca powinien wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia?

Niestety pracodawca nie musi zaakceptować wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r. (III APa 52/2007):

„Na skrócenie wypowiedzenia muszą się zgodzić obydwie strony. Pracodawca może iść na rękę niektórym pracownikom, ale nie ma takiego obowiązku. Firma ma prawo oceniać w każdym konkretnym przypadku, czy może sobie pozwolić na skrócenie wypowiedzenia. Jeśli stwierdzi, że nie ma takiej możliwości, nie naruszy obowiązków wobec pracownika”.

Odradzam natomiast porzucenie pracy z dnia na dzień. Jest to radykalna forma skracania okresu wypowiedzenia. Zawiniona oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika, a co za tym idzie – odmowa wykonywania obowiązków pracowniczych, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie art. 52 Kodeksu pracy), czyli zwolnienie dyscyplinarne. Dodatkowo pracodawca będzie miał prawo dochodzić od pracownika odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku nieprzystąpienia do pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Prawo do odprawy emerytalnej przy wypowiedzeniu umowy

We wrześniu zawarłam umowę z pracownikiem na czas określony do września następnego roku. Pracownica kończy 60 lat w kwietniu i w związku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »