Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika urzędu gminy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-07-20

Jestem od 10 lat pracownikiem urzędu gminy, zostałam zatrudniona na stanowisku inspektora ds. finansowo-księgowych (grupa zaszeregowania XV, na podstawie R.M. z 11.02.2003 r. Dz. U. Nr 33, poz. 264) dodatkowo mianowano mnie na zastępcę skarbnika. Otrzymałam 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę, od którego odwołałam się do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak wymaganego wykształcenia na zajmowanym stanowisku zgodnie z R.M. z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W chwili podpisywania umowy miałam wykształcenie wyższe (ochrona środowiska) i 5 lat stażu w księgowości. Czy mam szansę wygrać w sądzie? I drugie pytanie: jeśli znajdę inną pracę, czy mogę skrócić okres wypowiedzenia, mimo że sprawa jest trafiła do sądu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) do zatrudnienia na stanowisku zastępcy skarbnika gminy w gminach:

  • powyżej 100 tys. mieszkańców
  • powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
  • do 15 tys. mieszkańców

    wymagane jest wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne oraz staż pracy- 3 lata.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jakie Pani ma szanse na wygraną w sądzie. Przepisy, na jakie powołuje się pracodawca, uzasadniając Pani zwolnienie, obowiązują od 2009 r. – już wtedy nie miała Pani wymaganego wykształcenia ekonomicznego dla stanowiska zastępcy skarbnika.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Art. 36 § 6 przewiduje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia już po złożeniu oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Zależy to od woli stron, które decydują też o terminie rozwiązania umowy. Skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia sposobu rozwiązania umowy o pracę, a zwłaszcza nie zamienia wypowiedzenia w porozumienie stron.

Ustawodawca dopuszcza możliwość ustalenia przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy. Użycie sformułowania: „po dokonaniu wypowiedzenia” wskazuje, że z taką propozycją wystąpić może każda ze stron dopiero po złożeniu oświadczenia woli w kwestii wypowiedzenia umowy o pracę. Równocześnie złożenie tej propozycji z wypowiedzeniem umowy o pracę jest dopuszczalne. Za bezprawne natomiast należy uznać zgłoszenie tej propozycji przed dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę.

Ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę ma ten skutek, że umowa rozwiązuje się w dniu, który strony przyjęły w drodze czynności prawnej. Do upływu ustawowego terminu rozwiązania umowy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, a okres ten wlicza się do jego stażu pracy.

Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania nie zmienia trybu ustania stosunku pracy. Oznacza to, że mimo ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania (do czego wymagana jest zgoda obu stron) stosunek pracy ulega rozwiązaniu wskutek wypowiedzenia przez jedną ze stron, a nie w drodze porozumienia.

Jeśli chciałaby Pani skrócić okres wypowiedzenia już po jego złożeniu, należałoby zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia i uzyskać jego zgodę. Jeśli pracodawca zgodę wyrazi, powinna Pani wycofać z sądu pozew o przywrócenie do pracy, gdyż w chwili skrócenia wypowiedzenia na Pani wniosek będzie on bezzasadny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »