Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składki ZUS od umowy-zlecenia, gdy pracownik ma też umowę o pracę

• Autor: Dorota Kriger

Zatrudniamy pracownika na 2 umowy-zlecenia. Pracownik ten jest również zatrudniony w innej firmie, ma tam stawkę godzinową. Czy od tych dwóch umów-zleceń należy potrącać składki emerytalne i rentowe? Dodam, że obie te umowy są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Składki ZUS od umowy-zlecenia, gdy pracownik ma też umowę o pracę

Umowa o pracę i umowa-zlecenie a naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne

Pracownik – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o sus – co do zasady jest objęty ubezpieczeniami obowiązkowo tylko z tytułu stosunku pracy.

Jeśli jednak posiada inne tytuły ubezpieczenia, takie jak umowy-zlecenie, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może dojść do zbiegu tytułów ubezpieczeń (art. 9 ustawy o sus). Należy w takim przypadku sprawdzić, czy nie powstanie konieczność naliczania i odprowadzania składek także z tytułu tych umów. Taki obowiązek powstanie wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy tego pracownika, w przeliczeniu na okres miesiąca, będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 9 ust. 1a ustawy o sus).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o sus osoba, która spełnia warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów (w tym przypadku z dwóch umów-zleceń), będzie objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej (czyli z tytułu pierwszej zawartej umowy-zlecenia). W przypadku drugiej umowy-zlecenia osoba ta może dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym również z tego tytułu.

Jeśli zaś Państwa zleceniobiorca z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie w kwocie równej bądź wyższej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie – nie występuje konieczność naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych z nim umów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info