Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Składki do ZUS kierowcy tylko z najniższej krajowej

• Autor: Marta Handzlik

Pracowałem jako kierowca ciężarówki (również wyjazdy międzynarodowe). Czy pracodawca może odprowadzać składki do ZUS tylko z najniższej krajowej? Miałem umowę o pracę na pełny etat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania.

Co do zasady podstawą oskładkowania jest przychód z tytułu umowy o pracę. Należy się więc zastanowić, co w Pana przypadku było przychodem podlegającym oskładkowaniu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r. (II PZP 11/08), jeżeli kierowca w umowie o pracę ma określoną konkretną trasę, w zakresie której wykonywać będzie swoje czynności służbowe, to pracodawca nie jest zobowiązany wypłacać mu z tego tytułu diet za podróż służbową. W takim przypadku podróżą służbową pracownika będzie podróż poza tą stałą trasą transportu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwolnione od składek są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Jeśli zatem diety były Panu wypłacane w przypadku odbywania przez Pana podróży służbowej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – podlegały one zwolnieniu z podatku i składek ZUS do wysokości limitów określonych dla pracowników sfery budżetowej.

Słowem – jeśli Pana podstawowe wynagrodzenie to minimalne wynagrodzenie określone w przepisach plus ewentualnie diety za podróże służbowe, to pracodawca mógł opłacać składki tylko od minimalnego wynagrodzenia.

Niestety, aby konkretniej odpowiedzieć na Pana pytanie musiałabym wiedzieć jakie składniki w jakich wysokościach Panu przysługiwały i w jakim okresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info