Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki do ZUS kierowcy tylko z najniższej krajowej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-04-14

Pracowałem jako kierowca ciężarówki (również wyjazdy międzynarodowe). Czy pracodawca może odprowadzać składki do ZUS tylko z najniższej krajowej? Miałem umowę o pracę na pełny etat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania.

Co do zasady podstawą oskładkowania jest przychód z tytułu umowy o pracę. Należy się więc zastanowić, co w Pana przypadku było przychodem podlegającym oskładkowaniu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r. (II PZP 11/08), jeżeli kierowca w umowie o pracę ma określoną konkretną trasę, w zakresie której wykonywać będzie swoje czynności służbowe, to pracodawca nie jest zobowiązany wypłacać mu z tego tytułu diet za podróż służbową. W takim przypadku podróżą służbową pracownika będzie podróż poza tą stałą trasą transportu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwolnione od składek są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Jeśli zatem diety były Panu wypłacane w przypadku odbywania przez Pana podróży służbowej w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – podlegały one zwolnieniu z podatku i składek ZUS do wysokości limitów określonych dla pracowników sfery budżetowej.

Słowem – jeśli Pana podstawowe wynagrodzenie to minimalne wynagrodzenie określone w przepisach plus ewentualnie diety za podróże służbowe, to pracodawca mógł opłacać składki tylko od minimalnego wynagrodzenia.

Niestety, aby konkretniej odpowiedzieć na Pana pytanie musiałabym wiedzieć jakie składniki w jakich wysokościach Panu przysługiwały i w jakim okresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okres 183 dni przy delegacji zagranicznej

Firma polska zatrudnia polskich pracowników i wysyła ich w delegacje do Szwecji na maksymalnie 90 dni. Pracownicy często jednak wcześniej pracowali...

 

Kwalifikacje a awans zawodowy nauczyciela

Chcę złożyć wniosek o wszczęcie postępowania na nauczyciela dyplomowanego, ale czytając różne prawne wykładnie pojawiły mi się pewne wątpliwości....

 

Błędne świadectwo pracy i angaże jako dowód

Przez 17 lat pracowałem w Wojskowych Zakładach Lotniskowych jako powlekacz emalią. Wystawiono mi jednak błędne świadectwo (konserwator). Zakład już nie...

 

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Jestem posiadaczem certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego i byłem przez pół roku zatrudniony na umowę o pracę jako...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »