Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy zawartej na czas próbny

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-09-18

Jak rozwiązać umowę zawartą z pracownikiem na czas próbny (1 miesiąca) – ze skutkiem natychmiastowym? Po dwóch dniach pracy wyszła na jaw niekompetencja pracownika. Dodatkowo wynosi pewne rzeczy z biura, źle się rozlicza z jazdy samochodem służbowym i zafałszował CV. Powiedziałem mu, że rozwiązujemy umowę od dzisiaj, ale nie wiem, czy to ma odpowiedni skutek.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 52 ustawy Kodeks pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1)  ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

2)  popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

3)  zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.”

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być złożone na piśmie w języku zrozumiałym dla pracownika, z preferencją dla języka polskiego. Z punktu widzenia standardów wykładni oświadczeń woli decydujące znaczenie ma jego treść, a nie nadany mu przez pracodawcę tytuł. Jako rozwiązanie bez wypowiedzenia może więc być kwalifikowane pismo zatytułowane: „dyscyplinarka”, „rozwiązanie”, „oświadczenie”, „decyzja”, jeżeli tylko wynika z niego bezpośrednio, że pracodawca chce natychmiastowego ustania stosunku pracy. Z normatywnego punktu widzenia istotny jest cel czynności i zamiar autora oświadczenia. W razie wątpliwości co do jego znaczenia należy stosować kryteria sformułowane w art. 65 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy. Nie wolno przy tym pomijać także okoliczności wręczenia pisma.

Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić w obecności osoby trzeciej. Pracodawca winien jednak zadbać, żeby osoba ta posiadała stosownej treści upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zwalnianego pracownika wydane przez administratora bezpieczeństwa informacji.

W wymiarze przedmiotowym art. 5 ma zastosowanie do wszelkich rodzajów umów o pracę – lege non distinquente – także terminowych.

Podsumowując, ustne rozwiązanie stosunku pracy jest niezgodne z przepisami i co do zasady nie powinno wywołać skutków prawnych. Dlatego jak najszybciej radzę przedstawić pracownikowi pisemne rozwiązanie stosunku pracy (wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się do sądu pracy i uzasadnieniem). Po przedstawieniu pisemnego rozwiązania wystawić pracownikowi świadectwo pracy i wypłacić wynagrodzenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wypowiedzenie podczas urlopu

W dniu 27 lutego 2009 r., gdy byłam urlopie wypoczynkowym, pracodawca wręczył mi w moim domu wypowiedzenie. Przyjęłam je, ale pracodawca nie chce zapłacić mi...

Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie stosunku pracy

Niedługo osiągnę wiek emerytalny. Chcę pracować jak najdłużej, ale pracodawca chyba będzie chciał się mnie pozbyć. Jeżeli dostanę wypowiedzenie...

Odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę

Zwolniłem pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony. Powodem było jego naganne zachowanie i maniery. Dnia 17 marca otrzymał wypowiedzenie...

Zgłoszenie przestępstwa przez pracodawcę

Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym na mocy art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Przyznałam się do winy, tj. wybierania...

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Pracuję w firmie ponad 20 lat. W najbliższym czasie spodziewam się zwolnienia. Praktyka w firmie jest taka, że następuje zwolnienie pracownika...

Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony z nauczycielem

Chciałabym uzyskać poradę w kwestii rozwiązania umowy na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »