Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę – częste przebywanie na chorobowym

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-19

Pracuję w firmie od 1993 r. na postawie umowy na czas nieokreślony. Tydzień temu dostałam wypowiedzenie z pracy. Przyczyną było to, że za często chodzę na chorobowe. W opinii lekarz pisze, że schorzenie jest spowodowane systemem pracy. Nadal się leczę i mam rehabilitację. W odwołaniu nie wzięto tego pod uwagę. Czy pracodawca może mnie zwolnić, choć jestem w trakcie leczenia? Nie korzystam z chorobowego.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy zwrócić uwagę na to, że częste i z reguły długotrwałe nieobecności w pracy, związane z chorobą pracownika, mogą przyczynić się do zwiększenia kosztów zatrudnienia, ponoszonych przez pracodawcę. Zwykle nieobecności wiążą się ze znacznym utrudnieniem funkcjonowania przedsiębiorstwa pracodawcy, który musi na czas tej nieobecności albo zatrudnić inną osobę, albo też zwiększyć obciążenie pozostałych pracowników.

Przyczyna wypowiedzenia może więc wynikać z okoliczności niezależnych od pracownika, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes pracodawcy. Tak jest właśnie w razie częstej lub długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracownika (np. z powodów zdrowotnych czy rodzinnych), dezorganizującej pracę w zakładzie (uchwała Sądu Najwyższego z 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNCP z 1985/11/164).

Problem częstej niedyspozycyjności pracownika, wynikający z jego złego stanu zdrowia, był w ostatnich latach dość często poruszany w sprawach przed sądami. W ich efekcie orzecznictwo polskie wzbogaciło się o kilka ważnych wyroków, które niestety uprawniają pracodawcę do rozwiązania umowy, jeśli pracownik jest często nieobecny w pracy.

Poniżej wyroki w tej sprawie:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 r. (I PKN 422/97)

„Nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw) i pociągające za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2001 r. (I PKN 191/00)

„Nie narusza zasad współżycia społecznego przyjęcie przez pracodawcę

jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia ich dyspozycyjności, rozumianej jako możliwość liczenia na obecność pracownika w pracy w czasie na nią przeznaczonym. Przeciwieństwem tak rozumianej dyspozycyjności są częste absencje pracownika spowodowane złym stanem jego zdrowia lub dzieci, jak również inne przypadki usprawiedliwionej nieobecności, które nie tylko powodują konieczność organizowania nagłych zastępstw, ale także nie pozwalają oczekiwać, że w razie potrzeby pracownik ten będzie mógł zastąpić innego pracownika”.

Ponadto zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do „wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem”, nie jest jednak to spełnione, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniach lekarskich i nie świadczy w tym czasie pracy.

Powyższe oznacza, że pracodawca mógł wypowiedzieć Pani umowę o pracę, powołując się na utrudnienia i kłopoty wynikające z Pani częstych nieobecności w pracy.

Są jednakże okoliczności, które należy wziąć pod uwagę, analizując Pani sytuację, a które mogą pokazać problem w innym świetle. Są to:

  1. opinia lekarza,
  2. długoletnie pozostawanie w zatrudnieniu.

Pierwsza okoliczność to otrzymanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie. Jeśli lekarz wystawił takie orzeczenie, to pracodawca miał obowiązek przenieść Panią do innej pracy. Jeśli pracodawca nie wziął tego pod uwagę, mogła Pani rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu pracy: „Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe”.

Pracodawca mógł wypowiedzieć umowę o pracę po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego dotyczącego Pani zdrowia, jeśli nie miał możliwości przenieść Pani do innej pracy. Podczas wypowiedzenia powinien był zwolnić Panią od obowiązku świadczenia pracy.

Druga okoliczność to długoletnie Pani zatrudnienie w tym zakładzie pracy. Można tu odwołać się do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 21 stycznia 2003 r., według którego wypowiedzenie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w sytuacji, gdy dotyczy długoletniego pracownika, który wcześniej nienagannie wykonywał swoje obowiązki zawodowe (wyrok SN z 21 stycznia 2003 r., I PK 96/02). Niestety o tym, czy wypowiedzenie takie będzie uznane za wadliwe lub skuteczne, zadecydować może jedynie sąd.

Jest to z pewnością przykra sytuacja, kiedy pracownik otrzymuje wypowiedzenie z powodu swojego stanu zdrowia, jednakże prawo zezwala na takie postępowanie pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego

Zwolnienie z pracy podczas trwania świadczenia rehabilitacyjnego

Byłam 182 dni na zwolnieniu lekarskim i lekarz orzecznik ZUS przyznał mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy od dnia ustania L4....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »