Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy przed jej rozpoczęciem

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-10-30

Podpisałem umowę o pracę na czas określony (trzy miesiące), która wchodzi w życie za miesiąc. Chcę się jednak z niej wycofać, dotychczasowy pracodawca proponuje mi lepsze warunki. W jaki sposób mogę anulować lub zakończyć nową umowę – przesłanie do nowego pracodawcy wypowiedzenia, oświadczenia? W jakiej formie ma to nastąpić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie umowy o pracę przed jej rozpoczęciem jest możliwe. Zagadnienie tego typu było w 2007 r. przedmiotem sprawy sądowej, w której SN wydał wyrok o treści jak niżej:

„Wyrok z dnia 29 października 2007 r., II PK 56/07

  1. Przepis art. 26 K.p. nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika.
  2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 K.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.
  3. Przepis art. 49 K.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika”.

Sąd Najwyższy w powyższym wyroku wykazał, że możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie zależy od nawiązania między stronami stosunku pracy, tzn. od rozpoczęcia się okresu zatrudnienia.

Powyższe wynika z wykładni art. 26 K.p., zgodnie z którą należy odróżniać fakt zawarcia umowy o pracę od nawiązania na jej podstawie stosunku pracy. Umowa o pracę jest bowiem podstawą nawiązania stosunku pracy, do którego dochodzi dopiero w momencie rozpoczęcia pracy. Zgodnie z art. 26 K.p.: „Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy”.

W wyniku zawartej umowy do dnia rozpoczęcia okresu zatrudnienia powstaje specyficzny stosunek prawny, który – zgodnie z wyżej przywołanym wyrokiem SN – można rozwiązać na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie pracy, jeszcze przed faktycznym przystąpieniem pracownika do świadczenia pracy.

Ponadto w ww. wyroku jako okres wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem stosunku pracy wskazano okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 K.p., tj. 2 tygodnie, chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy.

Umowę można również rozwiązać na mocy porozumienia stron, pod warunkiem że obie strony umowy godzą się na jej zakończenie jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy przez zatrudnionego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

7 lat temu podpisałam umowę o pracę na rok z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Po roku dostałam aneks do umowy, ale bez przedłużenia umowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »