Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy

W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc dnia 30.10.2007 złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie dając następne z art. 55 Kodeksu pracy?

więcej ››

Umowa o zakazie konkurencji

W roku 2005 zawarłem z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji na okres trzech lat od daty rozwiązania stosunku pracy. W umowie nie przewidzieliśmy odpłatności z tytułu powstrzymania się od ww. działalności. W roku 2006 rozwiązałem umowę o pracę. Czy mogę domagać od pracodawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia?

więcej ››

Rezygnacja z funkcji pracownika powołanego na 6 lat

W jakim trybie, pracownik (dyrektor SP ZOZ) zatrudniony na podstawie powołania (na kadencję 6 lat) może rozwiązać stosunek pracy? Czy składając rezygnację musi oczekiwać na decyzję o odwołaniu organu, który go powołał - jeżeli tak, to co się dzieje w przypadku pracownika powołanego na czas nieokreślony? Niepodjęcie przez organ powołujący decyzji o odwołaniu takiego pracownika będzie zmuszało do świadczenia przez niego pracy do końca żywota? Czy może rezygnacja pracownika jest równoznaczna z wypowiedzeniem stosunku pracy i rozpoczyna bieg wypowiedzenia? Jeżeli tak, to czy jakakolwiek późniejsza decyzja organu powołującego o odwołaniu takiego pracownika ma sens?

więcej ››

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Pracodawca wysłał mnie na zaległy urlop. Nie płaci mi regularnie, w tym miesiącu też się opóźnia, czy mogę w związku z tym, mimo że jestem na urlopie wypoczynkowym na który wysłał mnie pracodawca, złożyć wypowiedzenie umowy o prace bez okresu wypowiedzenia i jeśli tak, to jakich świadczeń od pracodawcy z tego tytułu mam się domagać? Czy powinien mi zapłacić ekwiwalent za urlop, zaległą pensje, odszkodowania z tytułu nie wypłacenia pensji na czas itp?

więcej ››

Okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy

Chciałabym wypowiedzieć umowę o pracę. W umowie znajduje się sformułowanie "14-dniowy okres wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy". Co to dokładnie znaczy? Czy nie muszę pracować w okresie wypowiedzenia? I czy przysługuje mi wynagrodzenie?

więcej ››

Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia

Chcę rozwiązać umowę z moim dyrektorem za porozumieniem stron, niestety kierownik mojego działu po sprawdzeniu mojego projektu stwierdził że muszę jeszcze dużo poprawić. Nie mam na to czasu i nie mogę uzyskać wpisów na obiegówce. Co mam robić? Poza tym chcę zdać całą resztę dokumentów, które posiadam aby nie być posądzonym o jakieś machlojki.

więcej ››

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy

Jeżeli wypłatę pensji otrzymałem 3 dni później, to czy mogę rozwiązać umowę z pracodawcą z jego winy (jako ciężkie naruszenie jego obowiązków)? Pracodawca wypłacał mi pensję na czas tylko przez poprzednie 3 miesiące ale przez poprzednie 2 lata zawsze było to dużo później i w ratach, dopiero teraz stara się robić to na czas gdy wielu pracowników zwalnia się.

więcej ››

Wypowiedzenie za porozumieniem stron

Złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron. Szef przyjął, pisząc - do rozpatrzenia. Jak długo mam czekać na odpowiedź?

więcej ››

Zwrot narzędzi pracy w trakcie rozwiązania umowy

Aktualnie jestem w trakcie rozwiązania umowy z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron. Pracodawca zmusza mnie do zwrotu narzędzi pracy (telefon, karta paliwowa) przed końcem okresu zatrudnienia (przez okres do rozwiązania umowy będę przebywał na urlopie wypoczynkowym), czy ma do tego prawo? Czy może mi odmówić wypłaty premii „sprzedażowej", która należy mi się zgodnie z obowiązującym regulaminem, jeżeli jestem w okresie wypowiedzenia i na urlopie przez cześć okresu za który premia jest naliczana?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Mam umowę o pracę na czas określony do 30.11.2007. Chciałbym ją rozwiązać. Mam pytanie, czy da się to zrobić na mocy porozumienia stron z dniem 31.10.2007? Albo druga wersja - wypowiedzenie miesięczne z tym, że bez świadczenia pracy? Po prostu nie chcę już przychodzić do pracy.

więcej ››

Prawo do dodatku dla odchodzącego na emeryturę

Pracownik odchodzący na emeryturę wnosił do pracodawcy o przyznanie mu dodatku w określonej wysokości i za określony okres szczegółowo to uzasadniając. Uzyskał na piśmie odpowiedź, z której wynika, że jedynym powodem nie przyznania mu tego dodatku jest brak środków na ten cel. W żaden sposób nie była kwestionowana przez pracodawcę wysokość i okres przyznania dodatku. Dzięki staraniom pracownika środki na ten cel zostaną przekazane, o ile pracodawca o to wystąpi. Czy pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy otrzymania dodatku w podnoszonej wcześniej - na piśmie - wysokości i za określony czas?

więcej ››

Umowa na pół etatu

Mam umowę na 1/2 etatu na czas określony 10 lat ale pracuję po 8 godzin tzn. tak jakbym był na całym etacie. Pracuję u obecnego pracodawcy ponad 6 lat. Okres wypowiedzenia w umowie 2 tygodnie. Jaki wymiar odprawy przysługuje mi w razie zwolnienia z przyczyn pracodawcy?

więcej ››

Rozwiązanie umowy za porozumieniem a koszty szkolenia

Rozwiązałem z pracodawcą umowę o pracę na mocy porozumienia stron. W treści dokumentu nie ma żadnych innych zapisów, jak tylko termin zakończenia pracy. Podczas trwania umowy o pracę podpisałem zobowiązanie, że zwrócę koszty za odbyte szkolenie, jeżeli przed upływem 3 lat – cytuję – „pracownik rozwiąże stosunek pracy”. Czy porozumienie stron to rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika? Czy w tym przypadku jestem zwolniony od ewentualnych roszczeń ze strony pracodawcy?

więcej ››

Okres wypowiedzenia umowy terminowej

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. 5 grudnia 2003 roku podpisałem umowę na okres próbny. Miesiąc później tj. 5 stycznia 2004 roku w tej samej firmie podpisałem umowę na czas określony do 5 stycznia 2010 roku. Na tej umowie zawarto okres wypowiedzenia dwa tygodnie. Chcę złożyć wypowiedzenie. Czy okres wypowiedzenia rzeczywiście będzie wynosił dwa tygodnie czy będzie dłuższy?

więcej ››

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Czy przed upływem terminu 6 miesięcznego zwolnienia lekarskiego (1 dzień przed upływem tego terminu) mogę wypowiedzieć pracodawcy umowę o pracę zawartą na czas nie określony, z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »