Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim

Marek Gola • Opublikowane: 2015-07-29

Czy pracodawca ma prawo rozwiązać ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego z powołaniem się na art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) Kodeksu pracy? Na zwolnieniu od ortopedy przebywałam 183 dni, a od dnia następnego byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby serca. Z początkiem tygodnia otrzymałam listem poleconym rozwiązanie umowy w trakcie zwolnienia lekarskiego. Czy mam podstawy do odwołania się i żądania przywrócenia do pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz przepisy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zwanej dalej „ustawą).

Istotne z punktu widzenia Pani interesu są przepisy rozdziału 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

W mojej ocenie najistotniejszy jest zapis art. 8 ww. ustawy, zgodnie z którym „zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni”. Ustawa ustala długość okresu zasiłkowego na 6 miesięcy trwania niezdolności do pracy bez względu na przyczynę tej niezdolności. Wyjątek stanowi gruźlica, która będąc powodem niezdolności do pracy, daje prawo do 9-miesięcznego okresu zasiłkowego. Ustawodawca dokonuje zatem podziału długości zwolnienia chorobowego na gruźlicę i resztę chorób. Ustawa zasiłkowa nie zna żadnego innego kryterium różnicowania długości okresu zasiłkowego.

Dokonując wykładni literalnej art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazać należy na zwrot „nie dłużej niż” który wskazuje, iż zasiłek chorobowy nie może być wypłacany dłużej aniżeli 182 dni w przypadku choroby innej niż gruźlica i 270 w przypadku gruźlicy.

Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. Przyczyny określone w art. 6 ust. 2 ww. ustawy to wskazanie, iż na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) z powodu przebywania w:

a) stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,

b) stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Co istotne, do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Innymi słowy gdyby zachorowała Pani na „inną chorobę” – inny kod choroby, to wówczas okresy poprzedniej niezdolności do pracy nie sumowałyby się, albowiem przepis stanowi jasno, iż chodzi o „okresy poprzedniej niezdolności do pracy”. Rozróżnianie „nowej” i „tej samej” choroby jako kryterium liczenia okresu zasiłkowego jest instrumentem ustalania cechy czasowości (przemijalności) przeszkody w świadczeniu pracy. Ograniczenie w czasie okresu pobierania zasiłku chorobowego podyktowane jest przede wszystkim, choć nie tylko, względami finansowymi.

„Natomiast „nowa” niezdolność do pracy nie musi oznaczać nowej choroby. Nową niezdolnością do pracy jest każdy zamknięty (objęty jednym zwolnieniem lekarskim) i nieprzerwany okres niezdolności do pracy bez względu na przyczynę (przyczyny), jaka ją spowodowała. Z nową niezdolnością do pracy może, ale nie musi, rozpocząć się bieg nowego okresu zasiłkowego. Zależy to od tego, czy przyczyną niezdolności jest inna, czy ta sama choroba. Inna choroba zawsze rozpoczyna nowy okres zasiłkowy. Natomiast inna choroba, która wystąpi w trakcie niezdolności do pracy (bez przerwy), nie powoduje rozpoczęcia biegu nowego okresu zasiłkowego.”*

Kiedy pracodawca może najwcześniej rozwiązać stosunek pracy w tym trybie?

Dopiero wtedy, jeżeli niezdolność trwa ponad okresy ochronne, czyli – załóżmy, że w ogóle nie było przyznane świadczenie rehabilitacyjne – najwcześniej następnego dnia po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli tych 182 lub 270 dniach. Może się zdarzyć, że po okresie zasiłkowym pracownik faktycznie zgłasza się do pracy, ale tej zdolności do pracy nie odzyskał.

Sąd Najwyższy wyraźnie zastrzega, że nie wystarczy samo przyjście pracownika do pracy, musi jeszcze odzyskać zdolność do pracy, bo jeśli po okresie zasiłkowym zgłasza się do pracy, a zdolności do pracy nie ma, pracodawca ma prawo rozwiązać stosunek pracy w tym trybie. Jest jedna pułapka dla pracodawcy i w tym temacie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 4.04.2000 r. I PKN 565/99 – taka oto sytuacja: kończy się okres zasiłkowy, pracownik jest w gruncie rzeczy dalej chory, ale przychodzi do pracy, prosi o urlop wypoczynkowy i pracodawca mu tego urlopu udziela. To oznacza, że pracodawca go dopuścił do pracy, tylko udzielił urlopu, czyli przerwał ten okres niezdolności i nieobecności, który uprawniał do rozwiązania stosunku pracy w tym trybie. Jeśli więc udzielił urlopu bez sprawdzenia, czy pracownik jest zdolny, czy niezdolny do pracy, to nie może rozwiązać stosunku pracy w tym trybie z powołaniem się na to, że pracownik po zasiłku nie odzyskał zdolności do pracy.

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż pracodawca traci prawo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli pracownik zgłasza się do pracy i jest zdolny do jej wykonywania. W art. 53 K.p. mamy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Z uwagi na powyższe zasadnym jest wskazanie, iż pracodawca miał prawo rozwiązać z Panią umowę o pracę, ale tylko wówczas, jeżeli okres 182 dni (zwolnienia lekarskiego) został przekroczony. Z treści Pani pytania wynika, iż na zwolnieniu lekarskim przebywała Pani 183 dni, a to z kolei powoduje, iż o jeden dzień okres został przekroczony.

* Prawo socjalne, Warszawa 1998-2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Umowa na zastępstwo a odprawa

Pracuję od 4 lat na umowę na zastępstwo w firmie, która prawdopodobnie zostanie zlikwidowana. Jaki obowiązuje mnie okres wypowiedzenia? Czy jeśli...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »