Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach

Marek Gola • Opublikowane: 2019-11-18

Przed 5 laty zostałam zatrudniona w pewnej firmie na stanowisku lidera zespołu. Niedawno pracodawca oznajmił, że zmienia politykę firmy i doszło do cięć w zatrudnieniu. Zlikwidowano różne stanowiska, między innymi moje – zamiast kilku etatów liderów powstał etat specjalisty. Otrzymałam wybór: przyjęcie niższego stanowiska doradcy klienta z zachowaniem pensji lidera albo zwolnienie z pracy. Zdecydowałam się zostać i podpisałam aneks do umowy, z którego wynika, że otrzymuję wynagrodzenie doradcy klienta plus dodatek do wynagrodzenia zasadniczego (w sumie tyle, ile otrzymywałam jako lider). Po miesiącu firma podniosła pensję zasadniczą i moje wynagrodzenie zrównało się z wynagrodzeniem innych pracowników na tym stanowisku (moja podwyżka wyniosła 10 zł). Wiem, że kolega, który również stracił stanowisko lidera i tak jak ja został doradcą klienta, nie stracił swojego wcześniejszego wynagrodzenia i obecnie różnica między naszymi stawkami wynosi brutto 200 zł. Nie rozumiem, dlaczego pracodawca tak niesprawiedliwie ze mną postąpił. Czy jest to zgodne z prawem że są takie różnice w wynagrodzeniach? Co mogę zrobić, aby wyrównano mi tę różnicę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach

Równe traktowanie pracowników w zakresie wynagrodzenia

Z Pani opisu wynika, że pracodawca nie traktuje wszystkich pracowników jednakowo, lecz z niewiadomej przyczyny została Pani potraktowana gorzej (mniej korzystnie) w zakresie wynagrodzenia.

O ile na pierwszy rzut okaz wydawać by się mogło, że mamy do czynienia z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o tyle zasadnym jest przeanalizowanie obowiązującego u pracodawcy regulaminu wynagradzania, struktury organizacyjnej celem ustalenia, skąd taka różnica, czy też nie znajduje ona żadnego uzasadnienia w prawie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby Pani uzyskała przez współpracownika wgląd do „paska wypłaty” i porównała go ze swoim. Powstaje bowiem pytane, czy pomimo faktycznego wykonywania tej samej pracy jesteście na tym samym poziomie w strukturze organizacyjnej pracodawcy.

Jeżeli z analizy regulaminu wynagradzania oraz analizy struktury organizacyjnej nie będzie wynikała racjonalna przyczyna rozróżnienia wysokości wynagrodzenia, wówczas będzie można mówić o naruszeniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Należałoby zwrócić uwagę na przepis art. 18[3a] Kodeksu pracy (K.p.), a konkretnie na paragraf 1 tego artykułu. Stanowi on, że: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Kolejnym przepisem, na który należy zwrócić uwagę, jest przepis art. 18 [3d] K.p., który wskazuje na możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Ustawodawca wskazał, że mamy minimalną wysokość odszkodowania określoną jako minimalne wynagrodzenie za pracę (określone na podstawie odrębnych przepisów), ale to odszkodowanie może być wyższe. Natomiast maksymalnie w zależności od rodzaju naruszonego dobra, jak również od charakterystyki każdego szczególnego przypadku, to roszczenie może być rozbudowane i pracownik może występować o dalsze odszkodowanie.

Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 18[3d] K.p.). Skorzystanie przez pracownika z tego uprawnienia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 18[3e] K.p.).

Odszkodowanie za naruszenie przez pracodawcę obowiązku równego traktowania w zakresie wynagradzania

Konstatując wszystko powyższe, ma Pani prawo wnieść pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia przez pracodawcę obowiązku równego traktowania w zakresie wynagradzania pracowników wykonujących tę samą pracę. Wnosząc stosowny pozew i wskazując na dyskryminację w wynagrodzeniu, kieruje Pani na pracodawcę ciężar dowodu i wykazania, iż wysokość ustalonego wynagrodzenia była ustalona zgodnie z przepisami prawa i dozwolonymi kryteriami.

W opisanym przypadku odszkodowanie winno obejmować okres, od którego Pani współpracownik uzyskuje wyższe od Pani wynagrodzenie. Na pewno w tego rodzaju sprawie, jeżeli zdecyduje się Pani skierować roszczenie do sądu, sąd dopuści dowód z akt osobowych Pani i współpracownika oraz porówna Państwa zasługi dla pracodawcy, okresy zatrudnienia, zsumuje nieobecności w pracy i ustali ich przyczyny. Każda bowiem okoliczność będzie miała duże znaczenie dla Pani. Pierwszym jednak krokiem winno być zapoznanie się z dokumentacją – regulaminem wynagradzania i względnie „paskami wynagrodzenia”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ile wynosi wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele?

Ile wynosi wynagrodzenie za pracę w soboty i niedziele?

Pracuję na umowę na czas określony za najniższą krajową. Ile w związku z tym należy mi się za pracę w sobotę i niedzielę? Czy ustala to pracodawca, czy...

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie?

Co mogę zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia od października 2010 r., a cały czas pracuję? Chcę się zwolnić i odzyskać pieniądze.

 

Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika ? jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?

Dodatek funkcyjny dla p.o. kierownika ? jak zabrać dodatek funkcyjny pracownikowi?

Pracownikowi powierzono, na czas nieobecności innego pracownika, pełnienie obowiązków kierownika. Na czas tego zastępstwa przyznano pracownikowi dodatek...

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły

Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z powodu reorganizacji szkoły

Mam pytanie dotyczące terminu rozwiązania umowy o pracę (data złożenia wypowiedzenia) w związku z moim przejściem na nauczycielskie...

Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)

Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)

Jesteśmy sfera budżetową. Przy wypłacie zasiłków chorobowych jest wypłacany dodatek stażowy w pełnej wysokości (nie jest pomniejszany za dni...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »