Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie godzin nadliczbowych i diet

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2014-09-03

Przez kilka lat pracowałem dla pewnej polskiej firmy. Swoją pracę wykonywałem na terenie Niemiec. Miałem umowy na czas określony z aneksami, z których wynikało, że zostaję oddelegowany do Niemiec. Regularnie otrzymywałem wynagrodzenie, ale godziny nadliczbowe były liczone normalną stawką. Tych godzin nadliczbowych uzbierało mi się bardzo dużo. Jakiś czas temu stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem stron. Dodam, że nigdy nie wypłacono mi stosownych diet. Czy mogę domagać się rozliczenia godzin nadliczbowych i diet?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana opisu wynika, iż Pański pracodawca ma siedzibę w Polsce i w oparciu o przepisy polskiego Kodeksu pracy zawierał Pan umowę o pracę. W sytuacji, gdy Pańska umowa nie wyłącza stosowania przepisów prawa polskiego do stosunku pracy, który wykonywany jest w ramach delegacji za granicą (a nie wspomina Pan o takim zapisie), to zastosowanie do wszelkich Pańskich praw, obowiązków i roszczeń ma zawsze polski Kodeks pracy.

W związku z powyższym, jeśli praca wykonywana jest ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana jest ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi ona pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 Kodeksu pracy). Zgodnie z art. 1511 § 1 K.p.:

„Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

„Art. 1512. § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy”.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów nadgodziny za pracę wykonywaną za granicą pracodawca winien płacić w euro. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie o sygn. akt I PK 157/09.

Art. 775 § 1 K.p. stanowi: „Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i dieta, pomimo pewnych szczególnych cech, stanowią jeden z elementów wynagrodzenia za pracę ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Oznacza to zwłaszcza, że wynagrodzenie za pracę nadliczbową oraz dieta podlegają przepisom regulującym ochronę wynagrodzenia za pracę. W związku z powyższym może Pan dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Proszę jednak pamiętać, iż zgodnie z art. 291 § 1 roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to, iż musi Pan sprawdzić każdy dzień, gdy wykonywał Pan pracę w nadgodzinach, osobno, czy roszczenie z tego tytułu nie jest przedawnione. Upraszczając, może Pan dochodzić nadgodzin za okres nie wcześniejszy niż od dnia 1 czerwca 2009 roku przy założeniu, iż pozew złoży Pan w dniu 1 czerwca 2012 roku*. Tak samo sytuacja ma się w przypadku diet.

Zanim wystąpi Pan na drogę postępowania sądowego, proszę pisemnie wezwać pracodawcę do zapłaty należnej Panu kwoty, ze wskazaniem dni, gdy pracował Pan w nadgodzinach, oraz okresu, za jaki należy się Panu dieta. Złożenie takiego wniosku przerwie bieg przedawnienia w stosunku do Pańskich roszczeń i wydłuży okres, gdy może Pan złożyć pozew przeciwko pracodawcy.

Zgodnie z art. 461 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

O nieprawidłowościach w rozliczeniach należnych diet i godzin nadliczbowych może Pan także zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy.

*Stan prawny z dnia 16.05.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »