Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rezygnacja z pracy zaraz po zatrudnieniu i zwrot samochodu służbowego

Autor: Tomasz Krupiński

Kilka dni temu rozpocząłem pracę - nieco w ciemno, bo rozmowa nie wyjaśniała szczegółowo, na czym będzie polegać praca. Miałem mieć dniówkę o długości 8 godzin, a już pierwszego dnia pracowałem 12 godzin. Drugiego dnia miałem jechać w delegację 400 km, odmówiłem. Doszedłem do wniosku, że praca nie jest dla mnie. Nie mam podpisanej żadnej umowy, bo brakuje mi badań lekarskich. Chciałem zwrócić auto służbowe i pożegnać się z pracodawcą. Ten jednak mówi mi, że muszę jeszcze tydzień pracować i zwrócić mu koszt paliwa. Czy to zgodne z prawem? Czy mogę po prostu oddać auto i wrócić do domu? Co mi grozi za takie postępowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Rezygnacja z pracy zaraz po zatrudnieniu i zwrot samochodu służbowego

Rozwiązanie umowy-zlecenia

Sytuacja jest co najmniej niejednoznaczna. Zawarł Pan zapewne umowę-zlecenia.

W świetle przepisu art. 746 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) regułą jest swoboda stron w jednostronnym spowodowaniu zakończenia stosunku zlecenia bez względu na motywy, jakimi kierował się wypowiadający jak i swoboda zrzeczenia się przez strony możliwości rozwiązania stosunku zlecenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2003 r., sygn. akt V CK 386/02). Umowa-zlecenia opiera się na szczególnym zaufaniu stron, stąd też ustawodawca przewidział możliwość jej wypowiedzenia w każdym momencie trwania umowy oraz bez względu na okoliczności, bez potrzeby zaistnienia ku temu ważnej przyczyny. Istnienie ważnych powodów wypowiedzenia zlecenia może mieć znaczenie jedynie dla ustalenia zakresu obowiązków spoczywających na dającym zlecenie w razie wypowiedzenia umowy, a mianowicie stosownie do treści przepisu art. 764 § 1 in fine w przypadku braku takich powodów dający zlecenie zobowiązany jest również do naprawienia szkody.

Mając na uwadze treść przepisu art. 746 § 1 zd. 2 K.c., należało zatem ocenić, czy pozwany winien zwrócić powódce otrzymane wynagrodzenie – w całości lub części. W przypadku gdy wypowiedzenia dokonuje dający zlecenie, zobowiązany jest do zwrotu przyjmującemu zlecenie wydatków, poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia. Zwrot obejmuje wydatki poczynione do dnia wypowiedzenia i powinien nastąpić zgodnie z art. 742 K.c., a więc z ustawowymi odsetkami. Ponadto, jeżeli zlecenie jest odpłatne, zobowiązany jest do zapłaty takiej części wynagrodzenia, która odpowiada dotychczasowym czynnościom przyjmującego zlecenie (art. 746 § 1 K.c.). Poza tym jeżeli przyjmujący zlecenie zaciągnął zobowiązania w celu wykonania umowy, dający zlecenie powinien go z nich zwolnić zgodnie z art. 742 K.c. Z kolei przyjmujący zlecenie zobowiązany jest przenieść na dającego zlecenie wszystko, co uzyskał dla niego przy wykonaniu zlecenia, a także złożyć sprawozdanie (art. 740 K.c.).

Umowa-zlecenia jest umową należytej staranności, czyli zleceniobiorcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie, jeśli tylko nie można mu zarzucić niestaranności w sposobie prowadzenia spraw zleceniodawcy (nie odpowiada za rezultat podjętych działań). Wskazać przy tym należy, że roszczenie o zapłatę wynagrodzenia staje się wymagalne z chwilą dokonania czynności, stanowiącej przedmiot umowy. W sytuacji, gdy zlecona czynność nie została dokonana, przyjmującemu zlecenie należy się wynagrodzenie, jeżeli wykaże, że dokonał wszelkich działań w celu wykonania umowy i dołożył w tym zakresie należytej staranności, zaś niedokonanie czynności nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt III AUa 24/13).

Zobacz też: Zwrot sprzętu służbowego na zwolnieniu lekarskim

Zwrot samochodu mimo braku umowy

Zgodnie z kolei z przepisem art. 354 § 1 K.c. przyjmujący zlecenie powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. W odróżnieniu od umowy o dzieło przyjmujący zamówienie w umowie-zlecenia (umowie o świadczenie usług) nie bierze więc na siebie ryzyka pomyślnego wyniku (rezultatu) spełnianej czynności, a jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy oparta jest na zasadzie starannego działania (por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt II UK 61/13).

Umowa o powierzenie samochodu dotyczyć już może wyłącznie pracownika. Tak więc pracodawca (przyszły) bardzo się pośpieszył. Nie zawarł z Panem umowy o pracę, ale zawarł umowę o powierzenie samochodu, która jest immamentną częścią umowy o pracę.

Należy więc zdać samochód, ale jedynie z protokołem zdawczo-odbiorczym. Nie musi Pan w żaden sposób zwracać za paliwo i nie obowiązuje Pana okres wypowiedzenia, wszak mamy do czynienia z umową-zlecenia.

Przeczytaj też: Pracownik nie oddał sprzętu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info